Skip to main content

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Diverse

Kompetencehjulet er et observationsredskab udviklet til at understøtte og styrke kvaliteten af pædagogisk praksis. Redskabet hjælper pædagogisk personale med at dokumentere børns læring og udvikling inden for de seks læreplanstemaer. Ud fra forskningsbaserede tegn-på-læring observerer og vurderer pædagoger børnenes udvikling og trivsel. Kompetencehjulet synliggør:

 • Barnets udviklingsalder (hvad barnet allerede har lært)
 • Barnets nærmeste udviklingszone (hvad barnet er parat til at udvikle)
 • Inspiration til målrettede lege og aktiviteter.

Med Kompetencehjulet kan pædagoger hurtigt identificere børn i udsatte positioner og iværksætte forebyggende indsatser, der griber barnet, så det med tidlig indsats får bedre muligheder for at være en del af fællesskabet og forblive inkluderet i almenområdet.

Kompetencehjulet er et sammenhængende koncept til dagtilbud til vurdering, opsporing og tidlig indsats. Med redskabet skaber pædagogisk personale strukturerede observationsdata, der kan anvendes til at kvalificere pædagogisk praksis i forhold til arbejdet med den styrkede læreplan, planlægning af indsatser, tilsyn, overgange, udvikling og kvalitetsrapporter baseret på viden og data.

 

Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse bygger på anerkendt forskning og teori om børns udvikling, bl.a. Daniel Stern, Dorte Bleses, Susan Hart, Kari Killén, Arne Poulsen, Marianne Brodin, Dorte Damm, Hans Vejleskov, Karsten Hundeide, Stig Broström, Jaan Valsiner, Jan Tønnesvang, Hans Henrik Knoop og anden nyere forskning og litteratur. Desuden inddrages andre teoretikere med ældre forskning, der stadig har værdi, i mere eller mindre modereret form som fx John Bowlby, Lev S. Vygotksy, Mary Ainsworth, Aaron Antonovsky og Berit Bae.

I Kompetencehjulet er teori og forskning ”oversat”, så det nemt kan anvendes i pædagogisk praksis. I Kompetencehjulets Spørgsmålsguide er udviklingsbeskrivelsen formuleret i 700 observer- og vurderbare tegn-på-læring på, hvornår børn typisk udvikler og lærer hvad inden for læreplanens temaer.

Spørgsmålsguiden er opdelt i seks temaer fordelt på otte alderstrin og netop den ”brik”, der gør faglig viden om børns læring og udvikling 0-6 år til et fælles fagligt, håndgribeligt fundament i pædagogisk praksis. Guiden stiller faglige spørgsmål, som I måske ikke selv var kommet i tanke om og sikrer, at I får øje på det enkelte barn i fællesskabet. Får jer til at reflektere over, om alle børn faktisk får mulighed for at lære og udvikle alt det, som børn typisk kan lære og udvikle inden skolestart – eller om der er behov for justere læringsmiljøet, igangsætte voksenstøttede aktiviteter osv. 

 

Kompetencehjulets børnesyn bygger på et ressourcesynhvor der fokuseres på det enkelte barns kompetencer og potentialer med afsæt i en anerkendende, relationsbaseret, helhedsorienteret tilgang. Kompetencehjulets grundsyn er i overensstemmelse med principperne i ICDP (International Child Development Programme), og ICDPs samspilstemaer udgør det værdisæt, som brugere af Kompetencehjulet bekender sig til. De otte samspilstemaer er ikke rettet direkte mod barnet. De er udtryk for de værdier og holdninger, der er bærende i de voksnes kontakt med barnet.

Kvaliteten af omsorgen og samspillet med barnet har betydning for barnets udvikling, og det er afgørende, at den voksne er i stand til at tage barnets perspektiv og handle anerkendende på adfærden. Da det altid er den voksne, der er ansvarlig for kvaliteten og forløbet af samspillet, fokuserer Kompetencehjulet også på den voksnes bidrag i samspillet med børnene.

 

Nej, det er ikke det samme selvom redskaberne visuelt har mange ligheder. Læringshjulet er oprindeligt et FKO redskab, som LearnLab og andre udbydere har digitaliseret og bl.a. udbydes under "Læringshjulet” og ”Dialoghjulet”. Vurdering med Læringshjulet foretages typisk i forbindelse med overgange, når barnet er:

 • 9-14 måneder (start dagpleje / vuggestue)
 • på vej mod 3 år (overgang til børnehave)
 • på vej mod 6 år (overgang til skole).

”Læringshjulet giver et overblik over børnenes kompetencer i de seks læreplanstemaer - men der gåes ikke i dybden med temaerne. Redskabet kan med fordel anvendes samme med andre og mere dybdegående redskaber”. 

Kilde: Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale

De væsentligste forskelle på redskaberne er:

 • Vurdering med Kompetencehjulet kan ske på et hvilket som helst tidspunkt, mens barnet er mellem 0-6 år. Kompetencehjulet kan som det eneste redskab på markedet følge barnets udvikling og komptencetilvækst løbende inden for de seks læreplanstemaer. 

 • Kompetencehjulet tilbyder en detaljeret vurdering af barnets helhedsorienterede udvikling inden for læreplanstemaerne.

 • Spørgsmålene i Kompetencehjulets Spørgsmålsguide (beskrevet med 700 tegn-på-læring), som barnet observeres / vurderes ud fra er nuancerede og bidrager til fælles sprog, kritisk refleksion og organisatorisk kompetenceudvikling.

 • Kompetencehjulet giver indblik i, hvad barnet har lært, og hvad barnet er parat til at lære – dvs. synliggør "zoner for udvikling", der skal understøttes for at fremme barnets udvikling (Vygotsky's udviklingsteori). Yderligere gives didaktisk inspiration til lege og aktiviteter ud fra barnets nærmeste udviklingszone.

 • Børnenes kompetenceprofiler bidrager med viden og data til effektiv planlægning af målrettede aktiviteter i dagligdagen og strukturerer information til sammenhængende overgange.

 • Kompetencehjulet kan stå alene og understøtter det pædagogiske arbejde med at styrke kvaliteten af børns hverdag via tidlig opsporing, effektiv planlægning af pædagogiske indsatser, viden og dokumentation til bl.a. læreplan, tilsyn, forældresamarbejde, PPR, overgange og kvalitetsudvikling.

Kompetencehjulet er Danmarks største portal om børns udvikling inkl. vidensbank, metode- og didaktisk bibliotek.

Kompetencehjulet er udviklet i overensstemmelse med 'den styrkede pædagogiske læreplan' og dagtilbudslovens mål om at styrke kvaliteten i børns hverdag gennem leg og aktiviteter, der fremmer børns læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Redskaber giver det pædagogiske personale relevant viden og dokumentation, der er essentiel for planlægning af indsatser, udarbejdelse af læreplan, tilsyn, kvalitetsudvikling, bestyrelsesrapportering forældresamarbejde, PPR og tværfaglig teams.

Derudover støtter Kompetencehjulet etableringen af en positiv evalueringskultur, hvor det pædagogiske personale vejledes til kritisk refleksion og nemt kan få overblik over status og progression.

 

Ja, det er sikkert at bruge alle LearnsLabs redskaber!

Vi indgår altid en databehandleraftale med vores kunder, som er baseret på Datatilsynets skabelon, da denne er vedtaget som standardkontraktsbestemmelser af Det Europæiske Databeskyttelsesråd, ligesom Datatilsynet vil godkende dem, hvis de kommer på tilsyn.

Her er det præciseret, hvordan vi må behandle jeres data. Derudover opbevarer vi vores data hos en af Danmarks mest anerkendte leverandører, der er ISO 27001 certificeret og hvert år afleverer en omfattende, uvildig IT-revisionsrapport omkring deres it-sikkerhed.

Af sikkerhedshensyn oplyser vi ikke her på hjemmesiden, hvor data hostes, men når du indgår en databehandleraftale med LearnLab, fremgår det tydeligt, hvor data opbevares.

 

Kompetencehjulet skaber en bro mellem institution og hjem ved at give forældre indblik i deres barns udvikling og kompetencetilvækst. Det hjælper med at skabe en mere sammenhængende overgang mellem dagtilbud og skole ved at give skolen relevant information om hvert barns kompetencer og pædagogiske behov.

 

”Kompetencehjulet er mere værd end mange kurser” konkluderer pædagogisk udviklingschef Suzan Werther Andersen fra Kolding Kommune, der har brugt Kompetencehjulet i mere end 13 år.

Licens til Kompetencehjulet koster langt mindre, end det koster at sende to medarbejder på kursus en dag. Licensen beregnes på baggrund institutionens størrelse – kontakt os og hør, hvor mange kursusdage I skal konvertere til licens til Kompetencehjulet.

Få et uforpligtende tilbud til din institution >

Produkt

Ja, Kompetencehjulet er designet til at understøtte kvaliteten i både kommunale daginstitutioner og private pasningstilbud. Det giver en fælles ramme og sprog til at vurdere børnenes udvikling og planlægge et virksomt læringsmiljø på tværs af forskellige institutionstyper. Uanset om I er en kommunal daginstitution eller en privat pasningsordning, er Kompetencehjulet for jer.

Implementeringstiden kan variere, men med vores fleksible e-learning undervisning og trin-for-trin-metode kan I komme i gang med Kompetencehjulet på få dage. I løbet af 2-3 uger kan I få overblik over børnenes udvikling (synliggørelse af kompetencer og nærmeste udviklingszone) inden for et enkelt læreplanstema, og på 10 uge kan I finde de udsatte og sårbare børn, som har brug for ekstra støtte til udvikling.

Derfra kan I gradvist udvide arbejdet til de øvrige læreplanstemaer. Processen tilpasses jeres tempo og behov.

Vi anbefaler at evaluere to gange årligt med Kompetencehjulet, så har I altid friske data til at planlægge indsatser og aktiviteter ud fra. Det betyder, at I halvårligt følger op på, om børnene har fået det forventede udbytte af jeres læringsmiljø – eller der er er behov for at justere praksis for at styrke kvaliteten.

Når I arbejder I med udfordrede børn, hvor der er iværksat særlig støtte, giver det god mening at følge op hver tredje måned for at se, om indsatserne virker som forventet.

Sprogvurdering tager 10-15 minutter for et enkelt barn og omkring 60 minutter for en gruppe på 5-6 børn.

En komplet kompetenceprofil (vurdering i alle seks læreplanstemaer) med Kompetencehjulet tager cirka 40 minutter for et enkelt barn og omkring 2 timer for en gruppe på 5-8 børn.

Forberedelse, inklusiv opdatering af faglig viden, kræver et par timer. Efter et par ugers observation af børnene kan observationerne registreres i Kompetencehjulet. Det effektiviserer planlægning og øger faglig refleksion i pædagogisk praksis, fordi I nu ved, hvad børnene har lært, og hvad de parate til udvikle. 

Nej. Kompetencehjulet understøtter arbejdet med den styrkede læreplan i dagtilbud og er opdelt i seks temaer. Fordelen ved Kompetencehjulet er, at I netop kan vælge de emner, som I ønsker at arbejde fokuseret med i institutionen.

Vi anbefaler, at I som minimum observerer og vurderer børnene i forhold til ”Kommunikation og sprog”, ”Alsidig personlig udvikling” og "Social udvikling” svarende til Kompetencehjulets Sprogvurdering og Tidlig opsporing,, så I får styr på 1) den lovpligtige sprogvurdering og 2) identificere sårbare og udsatte børn og deres individuelle pædagogiske behov, så I ved hvordan I kan støtte deres læring og udviling.

Generelt oplever vi, at vores brugere vælger at implementere alle temaer kort efter, at de er gået i gang med Kompetencehjulet. De forklarer det med, at de får øje på de mange muligheder, der ligger i at bruge hele Kompetencehjulet – og ikke mindst, at de udfordrede børns spidskompetencer bliver synlige, når der laves en helhedsorienteret vurdering af barnets udvikling i alle seks temaer.

Kompetencehjulet er ikke designet til at erstatte den legende og kreative tilgang, men snarere styrke den. Ved at tilpasse aktiviteter til børns nærmeste udviklingszone kan pædagogisk personale skabe endnu mere meningsfulde og målrettede oplevelser for børnene, der samtidig styrker deres udvikling og læring. Kompetencehjulet viser præcist, hvor og hvordan pædagogerne kan sætte ind.

Ja. Som administrator i Kompetencehjulet kan du give forældre adgang til to dele: Den ene er barnets kompetenceprofil og den anden er 'Kompetencehjulet udviklingsbeskrivelse'.

Det er en god ide at give forældre adgang til 'Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse', så kan de også se, hvilke lege og aktiviteter, barnet kan have glæde af sammen med forældrene.

Vi anbefaler, at I først giver forældre adgang til barnets kompetenceprofil, når I selv er trygge ved at bruge Kompetencehjulet.

Ja, som leder og dermed systemadministrator kan du selv oprette nye brugere og give dem tilladelse til at se barnets profil i Kompetencehjulet. Det er let at holde styr på data, dokumentation og dele data mellem institution, forældre og relevante samarbejdspartnere – det hele ligger samlet, sikkert og digitalt.

Support

Ved flere mislykkede forsøg på at logge på Kompetencehjulet spærres din adgang af sikkerhedsmæssige årsager. Send os en mail, eller kontakt LearnLab support på tlf. 96 35 28 07, så hjælper vi dig hurtigst muligt.

Hjælp til selvhjælp

 1. Tjek mappen "uønsket mail" / "spam" – ofte ligger din nye adgangskode og gemmer sig her.

 2. Aktiver "bloker aldrig afsender" eller "marker som sikker afsender", så kommer koderne direkte i din indbakke fremover. Nogle kommuners indstilling af spamfilter rammer desværre mails fra LearnLab. 

NB! Vi anbefaler LearnLabs Aula widget for at undgå spærring, så skal du nemlig kun logge ind ét sted: via Aula.

Ja, LearnLab tilbyder en Aula widget. Med licens til Kompetencehjulet kan I også købe adgang til vores aula widget. Alle brugere i institutionen skal fremadrettet kun logge ind ét sted, via aula!

Læs mere om Learnlabs Aula-widget.

 

Ja, LearnLab tilbyder telefonsupport alle hverdage på tlf. 9635 2807. Se åbningstider. Du er også velkommen til at sende os en email

Vi er her for at hjælpe dig, og vi får ofte ros for vores dygtige medarbejdere i supporten.

Ja selvfølgelig. Vi interesserer os for, at I får nok ud af jeres data fra Kompetencehjulet. Statistikservice er for dig, som gerne vil bruge tiden på andet end excel-ark og csv-filer.

Vi tilbyder at trække ønsket statistik fra Kompetencehjulet og hjælper gerne med at dokumentere og forklare data fra børnenes kompetenceprofiler. Fx sammenholde data fra stuer / børnegrupper,  undersøge forskelle / ligheder, hvordan børnene profiterer af jeres læringsmiljø – eller andre parametre, som I ønsker svar på.

LearnLab kan levere færdige grafer og statistik – klar til at sætte direkte ind i pædagogisk læreplan, tilsynsrapport. m.v. 

Læs mere om LearnLabs statistikservice.

 

Ved aftalens indgåelse opkræver LearnLab licens for de første 12 måneder via institutionens EAN-nummer, for private dagtilbud sendes opkrævning per mail. Herefter sker fakturering en gang årligt, indtil aftalen opsiges.

Når du har accepteret vores tilbud, og databehandleraftalen er underskrevet, er bindingsperioden 12 måneder. Du kan når som helst give LearnLab skriftlig besked om, at du ikke ønsker at fortsætte abonnementet, dog mindst 3 måneder før udløb af bindingsperioden.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Ellers send os en mail, så svarer vi dig direkte.