Skip to main content

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Generelle

Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse bygger på anerkendt forskning og teori om børns læring og udvikling, bl.a. Daniel Stern, Dorte Bleses, Susan Hart, Kari Killén, Arne Poulsen, Marianne Brodin, Dorte Damm, Hans Vejleskov, Karsten Hundeide, Stig Broström, Jaan Valsiner, Jan Tønnesvang, Hans Henrik Knoop og anden nyere forskning og litteratur. Desuden inddrages andre teoretikere med ældre forskning, der stadig har værdi, i mere eller mindre modereret form som fx John Bowlby, Lev S. Vygotksy, Mary Ainsworth, Aaron Antonovsky og Berit Bae.

Forskningen er ”oversat”, så den nemt kan omsættes i pædagogisk praksis. I Kompetencehjulets Spørgsmålsguide er udviklingsbeskrivelsen formuleret i 700 observerbare tegn-på-læring på, hvornår børn typisk udvikler og lærer hvad inden for læreplanens temaer. Spørgsmålsguiden er den ”brik”, der gør den faglige viden om børns læring og udvikling i alderen 0-6 år til et fælles fagligt, håndgribeligt fundament i pædagogisk praksis. En guide, der stiller faglige spørgsmål, som det pædagogisk personale måske ikke selv kommer i tanke om – og som sikrer, at personalet får øje på det enkelte barn i fællesskabet. Får dem til at reflektere over, om børnene får mulighed for at lære og udvikle alt det, som børn typisk kan lære og udvikle – eller om der er behov for justering af læringsmiljøet, igangsættelse af voksenstøttede aktiviteter osv.

Kompetencehjulet bygger på et helhedsorienteret, anerkendende, relations- og ressourceorienteret børnesyn. Kompetencehjulets grundsyn er i overensstemmelse med grundsynet i ICDP (International Child Development Programme). ICDP's otte samspilstemaer udgør det værdisæt, som brugere af Kompetencehjulskonceptet bekender sig til. Samspilstemaerne er ikke rettet direkte mod barnet, men mod de voksne, der har med barnet at gøre - altså barnets omsorgsgivere.

Kompetencehjulet er et digitalt redskab til observation, vurdering, tidlig opsporing og indsats. På institutionsplan kan I dokumentere barnets / børnegruppens udvikling og deres udbytte af læringsmiljøet. I får overblik over, om børnene udvikler sig aldersvarende eller om nogle har behov for ekstra støtte.

I forhold til den pædagogiske praksis kan børnenes kompetenceprofiler anvendes til at planlægge relevante aktiviteter med udgangspunkt i børnenes aktuelle kompetencer og nærmeste udviklingszone (nuzo).

Med Kompetencehjulet kan I let identificere udsatte børn og lave forebyggende, målrettede indsatser - i et forsøg på at gribe alle børn og deres forældre, så de med tidlig indsats kan forblive inkluderet i almenområdet.

I Kompetencehjulet vurderes barnets læring og udvikling på detaljeret niveau, og barnets profil kan sikkert og nemt deles med forældre, kommunen og andre relevante samarbejdspartnere (PPR, terapeut, logopæd m.fl.).

Det er et komplet koncept til dagtilbudsområdet 0-6 år til vurdering, tidlig opsporing, indsats og overgange, der giver mening på flere plan. I skaber data, der kan bruges til planlægning og dokumentation i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, tilsyn, kvalitetsrapporter, sammenhængende overgange m.v.

Nej, det er ikke det samme, selvom de visuelt har mange ligheder. Læringshjulet er oprindeligt et FKO-redskab, som LearnLab og andre udbydere har digitaliseret og udbydes bl.a. under navnene ”Læringshjulet” og ”Dialoghjulet”.

Vurdering med læringshjulet foretages i forbindelse med overgange, når barnet er:

 • 9-14 måneder (start dagpleje/vuggestue)
 • på vej mod 3 år (overgang til børnehave)
 • på vej mod 6 år (overgang til skole).

”Læringshjulet giver et overblik over børnenes kompetencer i de seks læreplanstemaer - men der gåes ikke i dybden med temaerne. Redskabet kan med fordel anvendes samme med andre og mere dybdegående redskaber”. 
Kilde: Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale

Den store forskel på redskaberne er:

 • Som det eneste redskab på markedet kan Kompetencehjulet løbende følge barnets helhedsorienterede udvikling og progression fra 0 til 6 år. 

 • Barnet kan vurderes dybdegående i alle seks læreplanstemaer med Kompetencehjulet, når som helst - uanset barnets alder.

 • Spørgsmålene i Kompetencehjulets Spørgsmålsguide (mere end 700 tegn-på-læring), som barnet observeres og vurderes ud fra, er mere nuancerede og giver indblik i både barnets udvikling og nærmeste udviklingszone (nuzo).

 • Data og viden fra kompetenceprofilerne kan bruges til at planlægge målrettede pædagogiske aktiviteter og ved overgange.
   
 • Kompetencehjulet er mere end et måleredskab! Det er et komplet, digitalt praksisredskab til observation, vurdering, tidlig opsporing og indsats. Redskabet kan stå alene og understøtter det pædagogiske arbejde med kvalitetsudvikling, planlægning, data, tilsyn og dokumentation.

  Det er Danmarks største portal om børns læring og udvikling inklusiv vidensbank og didaktisk bibliotek.

Ja, det er sikkert at bruge alle LearnsLabs redskaber!

Vi indgår altid en databehandleraftale med vores kunder, som er baseret på Datatilsynets skabelon, da denne er vedtaget som standardkontraktsbestemmelser af Det Europæiske Databeskyttelsesråd, ligesom Datatilsynet vil godkende dem, hvis de kommer på tilsyn.

Her er det præciseret, hvordan vi må behandle jeres data. Derudover opbevarer vi vores data hos en af Danmarks mest anerkendte leverandører, der er ISO 27001 certificeret og hvert år afleverer en omfattende, uvildig IT-revisionsrapport omkring deres it-sikkerhed.

Af sikkerhedshensyn oplyser vi ikke her på hjemmesiden, hvor data hostes, men når du indgår en databehandleraftale med LearnLab, fremgår det tydeligt, hvor data opbevares.

”Kompetencehjulet er mere værd end mange kurser” konkluderer pædagogisk udviklingschef, Suzan Werther Andersen fra Kolding Kommune, der har brugt Kompetencehjulet i mere end 13 år.

Årlig licens til Kompetencehjulet koster langt mindre, end det koster at sende to medarbejder på kursus en dag.

Licensen afhænger af institutionens størrelse. Kontakt os og hør, hvor mange kursusdage I skal konvertere til licens til Kompetencehjulet.

Få et personligt tilbud til din institution >>

Så snart databehandleraftalen imellem LearnLab og institutionen er på plads, kan I komme i gang. Når aftalen er underskrevet, opretter vi din adgang til LearnLab og Kompetencehjulet, så principielt kan du komme i gang fra dag til dag.

Produkt

Mange pædagoger føler sig presset på tid i hverdagen, og vi får ofte spørgsmålet: "Går der unødig tid fra børnene ved at lave kompetencehjul?"

Sprogvurdering

Starter du med Kompetencehjulet Sprog for at få indblik i barnets sproglige udvikling, tager det 10-15 minutter at vurdere et enkelt barn, mens du typisk kan sprogvurdere en gruppe à 5-6 børn på cirka 60 minutter. 

Kompetencehjulet

Det tager cirka 40 minutter at lave en komplet kompetenceprofil (i alle seks læreplanstemaer) på et enkelt barn og cirka 2 timer for en gruppe på 5-6 børn.

Spørgsmålsguide og observation

Besvarelse af Kompetencehjulet forudsætter, at du har brugt et par timer på at genopfriske faglig viden om, hvornår børn typisk udvikler hvad. Den viden får du præsenteret i "Kompetencehjulets Spørgsmålsguide – vejledning og registrering af didaktiske overvejelser”, hvor observerbare tegn-på-læring er beskrevet.

Efter et par ugers observation af børnene i dagtilbuddet, er du klar til at registrere dine observationer i Kompetencehjulet. Du og dine kolleger indsamler vigtig viden og styrker den faglige refleksion, når I fx på stuemøde drøfter børnenes udvikling og skal planlægge den kommende tids aktiviteter, fordi I nu ved præcis, hvad børnene allerede kan og er parate til at lære og udvikle. I sparer tid på effektiv planlægning af målrettede aktiviteter, og er i stand til at udvikle den pædagogiske praksis løbende.

Vi anbefaler at evaluere 2 gange årligt i Kompetencehjulet, så har I altid friske data at planlægge det pædagogiske arbejde udfra. Det betyder, at I halvårligt følger op på, om børnene har fået det forventede udbytte af jeres læringsmiljø - eller om der er områder, I vil sætte fokus på, så kvaliteten i dagtilbuddet bliver endnu bedre. Arbejder I med udfordrede børn, hvor der er iværksat støtte, giver det god mening at følge op hver 3. måned om indsatserne virker som forventet.

Nej.

Fordelen ved Kompetencehjulet er netop, at du vælger de moduler, du har behov for. I bestemmer selv, hvilke læreplanstemaer, I ønsker at arbejde fokuseret med i institutionen.

Vi anbefaler, at I som minimum vurderer børnenes udvikling inden for temaerne ”Kommunikation og sprog”, ”Alsidig personlig udvikling” og "Social udvikling” svarende til Kompetencehjulets moduler  Sprogvurdering og Tidlig opsporing.

Generelt oplever vi, at vores brugere implementerer alle moduler kort efter, at de er gået i gang med Kompetencehjulet. Dagtilbuddene forklarer det med, at de får øje på de mange muligheder og fordele, der ligger i at anvende hele Kompetencehjulet - og ikke mindst, at de udfordrede børns spidskompetencer bliver synlige ved at foretage en helhedsorienteret vurdering af barnet.

Ja. Som administrator kan du give forældre adgang til to dele: Den ene er 'Kompetencehjulet udviklingsbeskrivelse' og den anden er barnets kompetencehjul.

Det er en god ide at give forældre adgang til 'Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse', så kan forældrene også se, hvilke lege og aktiviteter, barnet kan have glæde af sammen med forældrene.

Vi anbefaler, at I først giver forældre adgang til barnets profil, når I selv er trygge ved at bruge Kompetencehjulet.

Ja, som leder og dermed systemadministrator kan du selv oprette nye brugere og give dem tilladelse til at se barnets profil i Kompetencehjulet. Det er let at holde styr på data, dokumentation og dele data mellem institution, forældre og relevante samarbejdspartnere – det hele ligger samlet, sikkert og digitalt.

Ja. Med adgang til modulerne ”Handleplan” og ”Ansøgning om støtte” kan du nemt samle alle data i Kompetencehjulet.

Læs mere om Handleplan her.

Ja. Vi har digitaliseret flere kunders unikke handleplaner, som de bruger sammen med vores pædagogiske redskaber. LearnLab kan også digitalisere den indstilling / ansøgning, I bruger, når I søger støtte hos PPR.

Support

Din adgang spærres af sikkerhedsmæssige årsager ved flere mislykkede forsøg på at logge på Kompetencehjulet. Send en e-mail, eller kontakt LearnLab support på tlf. 96 35 28 07, så hjælper vi dig hurtigst muligt.

Hjælp til selvhjælp

 1. Tjek i mappen "Uønsket mail" / "Spam" - ofte ligger ligger din nye adgangskode og gemmer sig her.

 2. Aktiver "Bloker aldrig afsender" / "Marker som sikker afsender", så kommer koderne fremover direkte i din indbakke. Nogle kommuners indstilling af spamfilter rammer desværre mails fra LearnLab. 

OBS! Vi anbefaler LearnLabs Aula widget for at undgå spærring, så skal du kun logge ind ét sted: via Aula.

Ja, LearnLab tilbyder telefonsupport alle hverdage (se åbningstider). Du er også velkommen til at sende os en e-mail

Vi er her for at hjælpe dig, og vi får ofte ros for vores dygtige medarbejdere i supporten.

Ja, LearnLab tilbyder en Aula widget. Med licens til Kompetencehjulet kan I købe adgang til vores Aula widget. Alle institutionens brugere skal fremadrettet kun logge ind ét sted, via Aula!
Læs mere om Learnlabs Aula-widget.

Ja. Vi interesserer os for, at I får nok ud af jeres data fra Kompetencehjulet. Vi tilbyder statistikservice for dig, som gerne vil bruge tiden på andet end excel-ark og csv-filer.

Vi tilbyder at trække statistik fra Kompetencehjulet og hjælper gerne med eksempelvis at dokumentere og fortolke data om børnenes læring og udvikling, sammenligne grupper/stuer, undersøge om der er forskel mellem piger/drenge, om børnene profiterer nok af jeres sproglige lærringsmiljø eller andre parametre, I ønsker at dykke ned i.

Vi kan levere færdige grafer og statistik, klar til at sætte direkte ind i jeres pædagogiske læreplan og tilsynsrapport. 

Læs mere om LearnLabs Statistikservice.

Ved aftalens indgåelse opkræver LearnLab licens for de første 12 måneder via institutionens EAN-nummer, for private dagtilbud sendes opkrævning per mail. Herefter sker fakturering en gang årligt, indtil aftalen opsiges.

Når du har accepteret vores tilbud, og databehandleraftalen er underskrevet, er bindingsperioden 12 måneder. Du kan når som helst give LearnLab skriftlig besked om, at du ikke ønsker at fortsætte abonnementet, dog mindst 3 måneder før udløb af bindingsperioden.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Ellers send os en mail, så sender vi svaret direkte til dig og tilføjer eventuelt svaret til listen her.