Skip to main content

Den første kontakt

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har ansvaret for at yde en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats for at sikre alle børn og unge en sund opvækst med gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

 

De første 365 dage

Som sundhedsplejerske er du det første og eneste gennemgående led i kæden af professionelle, der sammen med forældrene skal bidrage til, at barnet kommer godt fra start og udfordres på sit medfødte potentiale. Fra forskning ved vi, at de første 365 dage i barnets liv er afgørende for barnets udvikling og livsmuligheder.

Tidlig opsporing og indsats

Sundhedsplejersken indtager en vigtig rolle, især når det gælder børn i udsatte situationer og deres familier. Du er ofte den første til at opdage tegn på mistrivsel, udviklingsforstyrrelse eller andre udfordringer, og spiller en central rolle i at identificere, støtte og henvise familien til relevante ressourcer. Som en integreret del af sundhedsfremmeindsatsen omfatter dine opgaver bl.a. hjemmebesøg, screening, rådgivning til forældre, tidlig opsporing og intervention. Det stiller naturligvis store krav til de redskaber og metoder, som sundhedsplejen benytter sig af.

Kompetencehjulet Baby tilbyder en detaljeret, systematisk vurdering af spædbarnets udvikling med fokus på barnets sproglige, motoriske, personlige og sociale udvikling. Redskabets systematiske tilgang gør det muligt at reagere tidligt, hvis et barn viser tegn på at have udfordringer og forebygge at vanskeligheder vokser sig større.

Styrket forældresamarbejde

Kompetencehjulet Baby* stikker "et spadestik" dybere end ADBB og PUF og fungerer samtidig som sundhedsplejerskens ”forlængede arm”. Det indeholder et særligt informationsmateriale til spædbørnsforældre baseret på Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse, der giver forældre viden om, hvordan de ved hjælp af enkle metoder kan iagttage og støtte barnets udvikling.

Vejledning til forældre

Materialet indeholder information om det lille barns udvikling, uge-for-uge, og hvordan forældre kan støtte barnets udvikling. Forældrene får adgang til små videoer og lege med deres baby. Materialet hjælper forældre med at skærpe fokus på barnets tegn og gøre dem nysgerrige på barnets udvikling og hvad de kan forvente af barnet – hvornår.

Understøtter det gode hjemmebesøg

Hjemmebesøget skal være en god og tryg oplevelse for de nybagte forældre, og Kompetencehjulets materialer klæder forældre godt på til sundhedsplejerskens besøg, og hvad hun vil kigge efter. Forældrene får med Kompetencehjulet Baby en proaktiv rolle i forhold til at understøtte barnets udvikling, og de inddrages i en aktiv rolle, når du screener af barnet. Uanset om screeningen sker med ADBB, Kompetencehjulet eller andet redskab kan forældrene bidrage med relevante hverdagsobservationer af barnet på baggrund af deres viden fra Kompetencehjulet Baby. 

God tilknytning og social kontakt

Anvendes Kompetencehjulet Baby sker vurderingen af barnet i samarbejde med forældrene. Forældrenes stemme vægtes højt, idet de har iagttaget og støttet barnet i at lære og udvikle centrale kompetencer, der er væsentlige for barnets fremtid. 

Kompetencehjulet Baby visualiserer barnets kompetenceprofil, der giver indblik i barnets aktuelle udvikling og nærmeste udviklingszone. Forældre får adgang til viden om, hvordan kan støtte barnets forsatte udvikling relevant.

* Kompetencehjulet Baby er tidligere kendt som TOM-Kompetencehjulet.

Kort om redskabet

Kompetencehjulet Baby

  • Detaljeret vurdering af barnets sproglige, motoriske, emotionelle og sociale udvikling
  • Tidlig opsporing af børn i begyndende mistrivsel og hurtig igangsættelse af indsats
  • Informationsmateriale om spædbarnets udvikling og hvordan forældre kan støtte barnet
  • Styrker sundhedsplejerskens dialog med forældre med fokus å barnets udvikling
  • Let at dele barnets kompetenceprofil ved overgang fra hjem til dagtilbud
  • Digitalt redskab inkl. spørgsmålsguide

Fokus på barnets udvikling

Som sundhedsfaglig vil du opleve, at dialogen med forældrene bliver mere struktureret, enkel, kvalificeret og fokuseret omkring barnets udvikling – uanset hvilket screeningsredskab, der anvendes. Hvad kan barnet nu, trives barnet, udvikler barnet sig alderssvarende, er der grund til bekymring, og hvordan kan forældrene støtte barnet bedst muligt?

Sundhedsplejen Morsø Kommune

Jeg har oplevet, at forældrene har været meget ærlige i deres vurdering at barnets niveau, og har ikke på noget tidspunkt fornemmet at de har ”pyntet” på resultatet, men tværtimod har efterlyst min faglige vurdering ud fra deres beskrivelse, hvis de har været i tvivl.

Jeg oplever aldrig, at de reagerer negativt, hvis der er områder, hvor der er udfordringer. De bliver i stedet nysgerrige på, hvad de kan gøre, for at hjælpe barnet godt på vej. Jeg har endnu ikke mødt forældre, der ikke gerne vil støtte op om barnets udvikling- og hjælpe det godt på vej- tværtimod. De efterlyser ofte redskaber i form af praksis og informationer, så de kan støtte barnet mest muligt. Når udviklingen er som forventet, lyser det ud af dem, hvor stolte de er, og det er altid dejligt at få ros og blive anerkendt som forældre, selv om man er voksen.

Kontakt

Vil du vide mere

Ønsker du mere information om Kompetencehjulet Baby, så kontakt os på tlf. 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.