Skip to main content

FKO redskab

Sprogvurdering 3-6

'Sprogvurdering 3-6' er udviklet for Børne- og Socialministeriet og blev lanceret i 2017 uden it-understøttelse. It-understøttelsen blev lagt ud til private udbydere, hvor Rambøll og LearnLab bød ind på opgaven. Sprogvurdering 3-6 udbydes i dag under navnet "Hjernen&Hjertet" eller "Rambøll Sprog".
 

Kvalitetssikring – sprogvurderingen dumper

I 2017 digitaliserer LearnLab også Sprogvurdering 3-6. Men i processen med digitalisering og kvalitetssikring af redskabet bliver LearnLab opmærksom på en række problematiske forhold ved Sprogvurdering 3-6. Forhold, der har betydning for de fagpersoner, som anvender sprogvurderingen og alvorlige konsekvenser for de børn, som vurderes efter Sprogvurdering 3-6.

På baggrund heraf beslutter LearnLab at trække tilbuddet om Sprogvurdering 3-6 tilbage for udelukkende at tilbyde Kompetencehjulets sprogvurdering, der kan følge børnenes sproglige udvikling fra fødsel til skolestart (0-6 år)

Kritik af Sprogvurdering 3-6

Kritikken af Sprogvurdering 3-6 danner grundlag for LearnLabs beslutning om ikke at udbyde Sprogvurdering 3-6. De problematikker ved Sprogvurdering 3-6, som Learnlab har fundet og vækker bekymring er:

  • De mindste børn udsættes for unødig test i forhold til at identificere børn i udsatte positioner.

  • Man finder ikke alle børn med sproglige udfordringer, som potentielt kunne have brug for en "særlig" eller "fokuseret" indsats på grund af den ekstrapolering* af barnets p-score, der sker i redskabets beregningsmetode.

  • Test-tidspunktet (barnets alder ved gennemførelse af sprogvurderingen) kan skubbe barnet fra en "særlig" eller "fokuseret indsats" til en "generel indsats".

  • Man fastholder lavere forventninger til drenges sprog end til piger. Dette ses ved, at drengene har langt færre svarkombinationer, der placerer dem i en indsatsgruppe.

  • Scoringen af "bogstavkendskab" i henholdsvis børnehave og børnehaveklasse skaber en skævvridning i de forventninger, der er mellem børnehave og skole.

Find de sprogligt udfordrede børn, inden det er for sent

Vi anbefaler Kompetencehjulet Sprogvurdering, der giver et mere detaljereret indblik i barnets sproglige udvikling og nærmeste udviklingszone. I kan se hvor og hvordan I bør sætte ind for at styrke det enkelte barn. Redskabet understøtter sprogarbejde i dagtilbud og børns sproglige udvikling fra 0-6 år i forhold til læreplanstemaet "Kommunikation og sprog".

Kompetencehjulets sprogvurdering er ikke et testredskab, men et adaptiv redskab baseret på fagpersoners systematiske observationer og vurderinger af barnets sprogudvikling.

Observationer frem for test

Kompetencehjulets sprogvurdering bygger på strukturerede børneobservationer, ej test. Det er et adaptivt redskab, der tilpasser sig barnets faktiske udviklingsalder, og kan følge børnenes sproglige udvikling løbende fra fødsel til skolestart. Redskabet giver didaktisk inspiration til lege og aktiviteter med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone, så indsatser straks kan igangssættes. Vurdering kan foretages når som helst, der er bekymring for et barns sprog, i alderen 0-6 år. Med Kompetencehjulet bliver det hurtigt synligt, hvis et barn ikke udvikler sig som typisk forventet og har brug for særlig støtte for at sikre barnets udvikling og trivsel.

Sprogvurderingen er en del af Kompetencehjulet, og kan anvendes selvstændigt, eller som del af en sammenhængende, helhedsorienteret vurdering af barnets alsidige udvikling, hvor alle udviklingsområder inden for læreplanens seks temaer belyses. Redskabet opfylder kravene til lovpligtig sprogvurdering i dagtilbud.

Som det eneste redskab på markedet kan Kompetencehjulet løbende og detaljeret følge et barns helhedsorienterede udvikling og progression fra 0-6 år, inden for alle seks læreplanstemaer og give didaktisk inspiration til målrettede aktiviteter.

Kontakt

Vil du vide mere

Vil I styrke det sproglige læringsmiljø med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone? Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan I kan kombinere forskellige evalueringsredskaber i dagtilbud.