Skip to main content

Sprogvurdering af børn

Kompetencehjulet opfylder dagtilbudslovens krav om sprogvurdering af 3-årige, der er tilknyttet et dagtilbud. Redskabet understøtter pædagogiske forløb med børns sprog, og kan til forskel fra andre redskaber løbende følge børnenes sprogudvikling frem mod skolestart.

Praksiseksempler

Sprogvurdering i vuggestue og børnehave

I Julies vuggestue bruger de Kompetencehjulet til observation og vurdering af børnenes sprogudvikling. Personalet får et detaljeret billede af, hvordan børnene i det daglige bruger sproget i leg, til forhandling og kommunikere med, da Kompetencehjulets sprogvurdering måler både på det strukturelle sprog og det interaktionelle sprog ved at kigge på barnets kommunikation, tale- og lytte, udtale og betydning, lyde- og lytteforståelse, grammatik og ordforråd.

Kompetencehjulet giver detaljeret viden om barnets sproglige ressourcer og eventuelle vanskeligheder. Redskabet synliggør også barnets nærmeste udviklingszone (NUZO), og personalet kan straks iværksætte målrettede sprogindsatser for det enkelte barn på baggrund af barnets kompetenceprofil.

 

Sprogvurdering - fokuseret indsats

Julie vurderes med Kompetencehjulet. Her ses hendes kompetenceprofil i sprog.

Julie

Julie på 1,2 år er på visse områder op mod 6 måneder sprogligt bagud. Det betyder, at Julie har behov for en sproglig indsats for at forebygge, at hun kommer yderligere bagud – og for at hun måske endda over tid kan tilegne sig de sproglige kompetencer, som er typisk for hendes alder. Vuggestuen inddrager Julies forældre, som får vejledning i, hvordan de kan understøtte Julies sproglige udvikling.

Figurforklaring: Den stiplede linje viser barnets alder (1,2 år). De hvide søjler viser barnets aktuelle udviklingsalder. I Kompetencehjulet undersøges seks sproglige temaer og her ses det, at Julie ligger mellem 3-6 måneder under typisk forventet udvikling i “Kommunikation”, ”Udtale og betydning” og “Lyde og lytteforståelse".

Julies kompetencetilvækst

Pædagogerne følger op efter tre måneder og vurderer Julies udbytte af de målrettede sproglige aktiviteter, der blev iværksat. Opdateringen af Julies profil viser, at hun fortsat har brug for en "særlig sproglig indsats", selvom hun i “Lyde og lytteforståelse” har haft en fin udvikling. Vuggestuens personale kan let dele og synliggøre Julies kompetenceprofil med logopæd, forældre m.fl., så de kan få indsigt i Julies sproglige udfordringer og progression.

 

Overblik og indblik i barnets sprogudvikling 0-6 år

Det særlige ved Kompetencehjulet er, at barnets sproglige udvikling kan følges løbende. Barnet kan sprogvurderes på et hvilket som helst tidspunkt i alderen 0-6 år. Temaerne er gennemgående, og I kan derfor følge barnets progression over en kort eller længere periode og vurdere, om jeres indsatser har den ønskede effekt.

Hvor lang tid tager det?

Sprogvurdering med Kompetencehjulet tager 15-20 minutter pr. barn
eller cirka 60 minutter ved gruppebesvarelse med 6-8 børn.

Sprogarbejde i dagtilbud

Johan og Holger kommer fra en kommune, hvor børnene sprogvurderes, når de er omkring 3 år – helt som dagtilbudsloven foreskriver. Drengene starter samtidig i Julies institution, og efter bare få ugers observation af Johan og Holger, viser personalets observationer – baseret på Kompetencehjulets Spørgsmålsguide, at begge drenge sprogligt ligger langt under det typiske forventede for deres alder.

Sprogvurdering 3-årige

Johan på 3 år er ved denne første sprogvurdering langt bagud sprogligt. I enkelte sproglige temaer mere end 12 måneder bagud, og øvrige temaer mindst 6 måneder bagud.

Sprogvurdering 2-årige

Også Holger på 1,9 år er generelt sprogligt langt under det typiske forventede for hans alder. Værst ser det ud i temaerne ”Kommunikation”, ”Lytte og tale”, Ordforråd” og ”Grammatik”, hvor hans udviklingsalder er op mod 12 måneder bagud.

Kompetenceprofilen viser også barnets nærmeste udviklingszone (nuzo). Det betyder, at personalet straks kan iværksætte målrettede aktiviteter for Holger og bruge tiden optimalt i dagtilbuddet, inden talepædagog eller logopæd eventuelt går ind i sagen. 

Det er også muligt at give forældre adgang til Kompetencehjulets portal med viden, lege og aktiviteter.

Inspiration til målrettede aktiviteter

For både Johan og Holger ligger der en stor opgave forude, hvis de to drenge ikke skal komme yderligere bagud, men gerne hente udvikling og ekstralæring inden skolestart.

I får adgang til Danmark største vidensportal om børns udvikling med teori, videotek, didaktisk bibliotek og inspiration til lege og aktiviteter i børnenes nærmeste udviklingszone.

Her ses et eksempel på, hvordan pædagogisk personale kan arbejde med at styrke børnenes sproglige udvikling i forhold til Ordforråd med "forståelsen af ord", som Holger netop har svært ved.  

Fokus på sprog i dagtilbud

Alle børn får glæde af Kompetencehjulet – også flertallet, som har brug for "generel sproglig indsats". Institutioner, der bruger Kompetencehjulet, opnår typisk ekstralæring og større forståelse af hvert enkelt barn.

Er der tale om et bekymringsbarn med svære sproglige udfordringer, bør barnets følelsesmæssige, kognitive og sociale udvikling undersøges. Det er let at udvide undersøgelsen af barnet med Kompetencehjulet, der foruden sprog også kan vurdere barnets alsidige udvikling inden for alle læreplanstemaer.

Sprogvurdering af tosprogede

Anders Højen (lektor ph.d.) beskriver, at den bedste måde at få overblik over 2-sprogedes børns sproglige udfordringer sker gennem løbende vurderinger. Da Kompetencehjulet Sprog både måler på flere sproglige dimensioner og giver mulighed for løbende vurderinger af barnets sprogudvikling, er redskabet særdeles velegnet til at vurdere, om et tosproget barns langsomme sprogudvikling skyldes, at barnet har generelle sproglige problemer, eller blot er i gang med at tilegne sig det danske sprog.

Licens