Skip to main content

Redskaber til dagtilbud

Den styrkede pædagogiske læreplan

Vi har gjort det let og ligetil at omsætte "den styrkede pædagogiske læreplan" til virkningsfuld pædagogisk praksis med bare 2 redskaber: Kompetencehjulet og Selvevalueringen. Redskaberne bygger på fleksibel e-learning, spørgeguides og Trin-for-Trin programmer.

I kvalificerer arbejdet med læreplaner i dagtilbud, styrker kvaliteten og kan nemt dokumentere effekten af jeres pædagogiske indsatser med Kompetencehjulet og Selvevalueringen fra LearnLab. Vores digitale evalueringsredskaber understøtter og kvalificerer arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i dagpleje, vuggestue og børnehave. I den styrkede læreplan er der særligt tre fokusområder, som skal tænkes ind i det pædagogiske arbejde, og det hjælper LearnLabs redskaber jer med:

  • Styrke kvaliteten af børns hverdag
  • En bredere læringsforståelse
  • Organisatorisk kompetenceløft.

trin-for-trin

Sådan kan I arbejde med den styrkede læreplan

Digitalt redskab til udarbejdelse af Selvevaluering af pædagogisk grundlag - følg jeres progression

1. Lav selvevalueringen

Learnlabs Selvevaluering giver detaljeret indblik i jeres pædagogiske praksis. De ni elementer og undertemaer er uddybet med eksempler og uddybende spørgsmål, der understøtter kritisk refleksion på jeres normer og værdier. I den digitale selvevaluering kan I nemt se status, føje fokusområder til handleplan og følge udvikling over tid.

Få overblik over børnenes udbytte af læringsmiljøet - og se ind i de enkelte børns kompetencer og udviklingsområder

2. Læreplanstemaerne i praksis

Det pædagogiske arbejde med at fremme børns læring, udvikling, trivsel og dannelse understøttes og kvalificeres med Kompetencehjulet, der netop bygger på læreplanstemaerne og tilhørende pædagogiske mål. I arbejder ud fra Kompetencehjulets Spørgeguide, der indeholder mere end 700 tegn-på-læring.

Følg barnets udvikling og kompetencetilvækst fra 0-6 år - det er nemt at få overblik og indblik med Kompetencehjulet

3. Dokumenter børnenes udbytte

For at følge barnets læring og udvikling og dokumentere børnenes udbytte af læringsmiljøet, registrerer I jeres observationer af barnet / børnegruppen i Kompetencehjulet. I får adgang til Danmarks største vidensportal om børns udvikling – et fagligt fundament for fælles retning og organisatorisk kompetenceløft.

Med to redskaber får I alle relevante data til læreplan, pædagogisk tilsyn, udviklingsarbejde og dokumentation

4. Udarbejd jeres læreplan

Med Kompetencehjulet og Selvevalueringen får I alle relevante kvantitative data til jeres læreplan, der dokumenterer, at I arbejder systematisk og fagligt refleksivt med alle elementer i det pædagogiske grundlag - og I arbejder dynamisk med kvalitetsudvikling til gavn for børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse.

To redskaber - et system

En sikker vej til bedre kvalitet i dagtilbud

Når I bruger Kompetencehjulet og Selvevalueringen er det let at dokumentere jeres arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan og de tre fokusområder. I LearnLabs redskaber er SMTTE-handleplan og filarkiv integreret, og I kan samle alle relevante data ét sted på sikker vis. I kan nemt se status, progression og lave en fælles plan for udvikling og indsatser baseret på viden og dokumentation.

Med disse to redskaber er I næsten i mål! I får alle relevante data til  lovpligtig sprogvurdering, tidlig indsats, kvalitetsudvikling, tilsyn og læreplan, når I arbejder med de to hjørnesten i den styrkede læreplan: Læreplanstemaerne og Det pædagogiske grundlag efter Learnlabs forskningsbaserede metode "LUP på læringsmiljøet".

I forhold til dagtilbudsloven mangler I "kun" at dokumentere "Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø", hvortil vi anbefaler DCUMs trivselsmåling samt "Inddragelse af lokalsamfundet".

Med Kompetencehjulet får I adgang til Danmarks største vidensportal om børns udvikling. I får indsigt i børnenes aktuelle udvikling og deres udbytte af læringsmiljøet dokumenteret ved strukturerede børneobservationer, der bliver til i samværet med børnene – uden brug af testredskaber. På baggrund heraf kan I styrke jeres praksis til gavn for børnene og tilrettelægge pædagogiske indsatser effektivt baseret på børnenes nærmeste udviklingszone.

Tre fokuspunkter

Den styrkede læreplan

Styrk kvaliteten af børns hverdag

Målet med den styrkede pædagogiske læreplan er et politisk ønske om at styrke kvaliteten af børns hverdag - fremme børns læring, udvikling og trivsel i dagtilbud - ved at kvalificere det eksisterende. Læreplanerne skal i endnu højere grad end tidligere opleves som et brugbart, meningsfuldt redskab i udviklingen af den pædagogiske praksis, der både understøtter personalets og ledelsens arbejde med at skabe gode læringsmiljøer og bidrager til at strukturere de pædagogiske indsatser.

En bredere læringsforståelse

Det ”styrkede” i den styrkede pædagogiske læreplan består også i en bredere læringsforståelse, hvor børns læring tænkes i et bredt perspektiv, på kryds af alle læreplanstemaer og på tværs af de daglige pædagogiske aktiviteter og relationer. Det medfører, at de didaktiske overvejelser må gå først, hvor I fagligt reflekterer over, hvordan I kan skabe et læringsmiljø, der har positiv betydning for at børn, kan trives, lære og udvikle sig. Altså hvad er intentionen med det pædagogiske læringsmiljø? Hvordan kan I understøtte læring i den pågældende aktivitet?

Organisatorisk kompetenceløft

Den styrkede pædagogiske læreplan kalder også på et kompetenceløft – et samlet organisatorisk kompetenceløft, så opgaverne efterfølgende kan løftes i fælles flok, med fælles retning, hvor der både tilføres kompetencer til den daglige ledelse, det pædagogiske personale, forvaltningschefer og andre fagfolk, der er ansvarlige for at understøtte udviklingen og kvaliteten i dagtilbuddene.

Kilde: Den styrkede pædagogiske læreplan (PDF)

Licens

Case

Børnehaven Troldehøjen

I skolerne har der altid været meget dokumentation og data, og der har været en mere synlig facitliste. Det vil jeg vove at påstå, at vi også har fået nu i form af Kompetencehjulet og med de udtræk, vi kan lave. Jeg synes, at vores faglighed højnes, og endelig kan vi også blive anerkendt for vores profession!

Kontakt

Sådan kommer du videre

Book en gratis demo og se, hvordan I kan kvalificere jeres pædagogiske arbejde med læreplanerne. Kontakt os på tlf. 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.