Skip to main content

kompetencehjulet

Anvendelighed og effekt

Kompetencehjulet styrker det pædagogiske arbejde og sikrer børns udvikling

Systematisk brug af Kompetencehjulet kvalificerer indholdet i de pædagogiske læringsmiljøer. Løbende observationer og vurderinger af børnenes udvikling og deres udbytte af læringsmiljøet er værdifuld for det enkelte barn, det pædagogiske personale, institutionen og for kommunen som helhed.

Kompetencehjulet understøtter, at:

  • Alle børn er observeret og vurderet
  • Alle børn er blevet mødt og udfordret i nærmeste udviklingszone og
  • Ingen børn bør været gået under den pædagogiske radar.

Kompetenceprofilen synliggør barnets aktuelle udvikling og nærmeste udviklingszone − visuelt og beskrivende. Kompetencehjulet inspirerer desuden til relevante aktiviteter til gavn for barnets fortsatte udvikling.

For et barn med særlige behov giver kompetenceprofilen vigtige informationer til PPR og tværfaglige samarbejdspartnere om barnets alsidige ressourcer. Her fremgår også markører, der kan spore specialkonsulenter ind på barnets udfordringer: følelsesmæssigt, kognitivt, socialt, sprogligt, motorisk m.v.

case

Tønder Kommune

Systematisk brug af LearnLabs redskaber har skabt lokal evidens. Dagtilbuddene i Tønder Kommune har siden 2018 fulgt 1600 børns læring og udvikling inden for læreplanens temaer med vurderinger to gange årligt. Institutionerne har arbejdet datadrevet og planlagt aktiviteter med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone. De har fulgt op, reflekteret over børnenes udvikling og progression, justeret praksis og planlagt nye målrettede indsatser.

Børnenes udbytte af læringsmiljøet

Figurforklaring: Diagrammet er baseret på evaluering af 1603 børn i 2021. Børnene er vurderet i læreplanens seks temaer (grå søjler), hvor hvert tema er inddelt i undertemaer (farvede søjler). Børnene er født fra januar 2015 til februar 2021 og børnenes gennemsnitlige alder er 3,9 år (den stiplede linje "baseline").

Figurforklaring: Tabellen viser, hvor mange børn, der indgår i statistikken i hhv. antal og procent af det samlede antal (1603). Tabellens øverste række viser børnenes udviklingsalder, opdelt i tre intervaller. Den lodrette grå søjle til venstre viser temaer og andelen af børn i hhv. antal og procent fordelt mellem dansk- og tosprogede børn. 

Børnenes udvikling er opdelt i tre intervaller:

Under typisk forventet (orange)
Fra -0,6 år og derunder i forhold til typisk forventet udvikling. Her finder vi de børn, som har behov for særlig støtte for ikke at komme yderligere bagud.

Som typisk forventet (hvid)
Fra -0,5 til +0,5 år i forhold til typisk forventet udvikling.

 

Over typisk forventet (grøn)
Fra +0,6 år og derover i forhold til typisk forventet udvikling. Her finder vi børn, som viser tegn på at være højtbegavede. Børn, som også har behov for særlig opmærksomhed.

Børnene bag tallene 

Socioøkonomisk ligger Tønder Kommune under landsgennemsnittet, mens andelen af borgere af anden etnisk oprindelse ligger over landsgennemsnittet. 83,5% af børnene er dansksprogede og 16,5% af børnene er tosprogede.

Børnenes sproglige udvikling

4,2% af de dansksprogede børn er -1,0 år eller mere under typisk forventet udvikling. Det svarer til 56 børn.

Det ser ud til, at børn i denne kategori, er børn, som bl.a. kan have udviklingsmæssige udfordringer, der relaterer til biologiske forhold.

21,8% af de tosprogede børn er -1,0 år eller mere under den typiske udvikling. Det svarer til 58 børn.

Det er ikke overraskende, at de tosprogede børn gennemsnitligt ikke behersker dansk sproglige kompetencer på samme niveau som dansksprogede børn. Data kan vise, om de tosprogede børns  progression viser, at de haler ind på de dansksprogede børn.

 

Børnenes personlige og sociale udvikling

4,2% (56 børn) og 5,8% (78 børn) af de dansksprogede er -1,0 år eller mere under den typisk forventet udvikling.

13,1% (32 børn) og 15,1% (78 børn) af de tosprogede børn er -1,0 år og mere under den typiske udvikling, hvilket er positivt. 

Konklusion

Samlet set viser data fra Kompetencehjulet, at børnenes progression i udviklingsalder generelt er løftet mere end børnenes alder i Tønder Kommune i perioden fra 2018 til 2021.

Flere børn ser ud til at være på vej væk fra risikozonen – væk fra et liv i ”udenforskab” uden udsigt til arbejde, uddannelse, familie og et godt socialt netværk.

Hvad angår de børn, som ikke udvikler sig som typisk forventet, dem ved pædagogerne nu præcis, hvem er. Og de kan gennem udarbejdelse af handleplaner og målrettede pædagogiske forløb understøtte børnenes læring og udvikling i nærmeste udviklingszone.

Data og dokumentation

Tidlig opsporing og forebyggelse
Kompetencehjulet sikrer tidlig identifikation af børn i udsatte positioner med behov for særlig støtte, så begyndende problemer ikke vokser sig større.

Systematiske iagttagelser
Kompetencehjulet samler systematiske pædagogiske observationer, der synliggør barnets eller børnegruppens ressourcer og nærmeste udviklingszone. Pædagogisk praksis kan tilrettelægges effektivt og målrettet med udgangspunkt i viden, teori og metoder, som personalet får ubegrænset adgang til på Kompetencehjulets onlineportal. 

Kvalitetsoplysninger
Kompetencehjulet giver kvantitative data om barnets læring og udvikling (inden for de seks læreplanstemaer), så det er muligt at følge barnets progression over tid: På individ eller gruppeniveau, på tværs af dagtilbud og kommuner. I kan fx følge børnenes sproglige udvikling i en enkelt institution eller for alle børn i kommunen.

Kontakt

Sådan kommer du videre

Brug for en snak om, hvordan I kan styrke læringsmiljøet og kvalificere arbejdet med læreplanerne i din institution? Giv os et kald på tlf. 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.