Skip to main content

Kompetencehjulet

Anvendelighed og effekt

Systematisk brug af LearnLabs redskaber har skabt lokal evidens. Dagtilbuddene i Tønder Kommune har siden 2018 fulgt mere end 1600 børns læring og udvikling med vurderinger to gange årligt. Institutionerne har arbejdet datadrevet og planlagt målrettede aktiviteter ud fra viden om børnenes ressourcer og nærmeste udviklingszone. Personalet har fulgt op, reflekteret over børnenes udvikling og progression, prioriteret fokusområder og justeret læringsmiljøet.

Tønder Kommune

Kompetencehjulet sikrer børns udvikling og styrker det pædagogiske arbejde

Den systematiske brug af Kompetencehjulet i Tønder Kommune kvalificerer dagtilbuddenes pædagogiske læringsmiljøer. Personalets løbende vurderinger af børnenes udvikling og børnenes læring er værdifuld for det enkelte barn, for institutionen og for kommunen som helhed.

Kompetencehjulet understøtter kommunens strategi om:

  • Systematisk opsamling og dokumentation af børnenes udbytte af dagtilbuddets læringsmiljø
  • Pædagogisk praksis tilrettelægges ud fra viden om børnenes ressourcer og nærmeste udviklingszone
  • Børn i udsatte positioner identificeres tidligt.

I Kompetencehjulet synliggøres barnets udviklingsalder og nærmeste udviklingszone, visuelt og beskrivende, og det pædagogiske personale kan finde viden og specifik inspiration til aktiviteter til gavn for barnets fortsatte udvikling.

For et barn med udfordringer giver barnets kompetenceprofil vigtige informationer til forældre, PPR og tværfaglige samarbejdspartnere om barnets alsidige ressourcer. I kompetenceprofilen fremgår også markører, der kan spore specialkonsulenter ind på barnets vanskeligheder: følelsesmæssigt, kognitivt, socialt, sprogligt og motorisk m.m. 

Overblik og indblik med data

Børnenes udbytte af læringsmiljøet

Figur 1: Søjlediagrammet viser udviklingsalder for 264 kommende skolebørn (årgang 2018). Børnene er vurderet med Kompetencehjulet i alle seks læreplanstemaer (grå søjler), hvor hvert tema er inddelt i undertemaer (farvede søjler). Børnene er født i 2018 og gennemsnitsalder er 5,2 år (baseline - den stiplede linje). Hvor de farvede søjler er over den stiplede linje, er børnenes udvikling over det typisk forventede, og hvor søjlerne er under den stiplede linje, er børnenes udviklingsalder under det typisk forventede

Tabellen viser børnenes udbytte af læringsmiljøet og kan anvendes til status og prioritering af fokus- og indsatsområder. Ved pædagogisk tilsyn følges op på de udfordredes børns udbytte af læringsmiljøet.

Tidlig opsporing

Figur 2: Tabellen viser, hvor mange børn i hhv. antal og procent af det samlede antal (264 børn), der er i risiko for at komme i en udsat position i forhold til læring. Første kolonne til venstre angiver, hvilket tema og børnegruppe, statistikken omfatter. Følgende kolonner øverst viser intervallerne for børnenes udviklingsalder opdelt i tre kategorier. Hvor midten (hvid) indikerer normalområdet, er grøn over forventet udvikling. Rød er under typisk forventet udvikling – i denne kategori findes de udsatte børn, som er -1,0 år eller mere bagud og har behov for støtte til udvikling. 

Tabellen anvendes til at få overblik over børnenes udvikling på centrale områder (Sprog, Social og Personlig udvikling), som har betydning for barnets læring og livsmuligheder. Tabellen giver desuden forvaltningen en indikation af, hvor mange børn, der kan få brug for specielle hensyn eller tilbud i forbindelse med skolestart.

Børnenes udvikling og progression

Figur 3: Søjlediagrammet viser 233 børnenes udvikling og progression. Ud af børnegruppen på 264 er 233 vurderet to gange eller mere. Der tale om højkvalitet, når tilvæksten i kompetencer er større end udviklingen i biologisk alder. I tabellerne nedenfor kan man få indblik i, hvilke områder børnene profiterer særligt af dagtilbuddets læringsmiljø, og hvor der kan være behov for videreudvikle praksis. 

Flere børn på vej væk fra farezonen

Årgang 2018, der snart er på vej i skole, har nydt godt af dagtilbuddenes fokuserede arbejde med at kvalificere praksis efter Kompetencehjulets metode. Børnene har generelt pænt udbytte af læringsmiljøet, og på flere områder er børnenes kompetencetilvækst større end udviklingen i biologisk alder, dvs. når progressionen er >1,0 (se figur 4-6). Eksempelvis i ”tilknytning” ligger børnene højere end forventeligt, og det pædagogiske personale har formået at løfte særligt de dansksprogedes børns kompetencetilvækst mere end alder.

Dagtilbuddenes sprogarbejde er også værd at bemærke, især de tosprogede børn styrkes i temaet 'Kommunikation og Sprog'. Særligt de tosprogede piger har stort udbytte af det sproglige læringsmiljø med en progression på 1,2, hvilket betyder, at pigerne faktisk har indhentet sproglig udvikling, selvom de fortsat og forventeligt er bagud i forhold dansksprogede børn.
I flere af undertemaerne ses en flot progression, hvilket er udtryk for fokuseret arbejde med at justere og optimere pædagogisk praksis (se figur 6). Med de socioøkonomiske udfordringer som Tønder Kommune har, viser tabellerne her, at dagtilbuddene skaber virkningsfulde læringsmiljøer og på flere områder af højkvalitet. 

Flere børn ser ud til at være på vej væk fra farezonen – et liv i ”udenforskab” uden udsigt til arbejde, uddannelse, familie og et godt socialt netværk.

Hvad angår de udsatte børn, som ikke udvikler sig som typisk forventet, dem ved pædagogerne præcis, hvem er. De har identificeret børnene tidligt og har detaljeret indblik i, hvilke udfordringer det enkelte barn har og kan gennem udarbejdelse af SMTTE-handleplaner og målrettede pædagogiske forløb understøtte barnets læring og udvikling i nærmeste udviklingszone. Læs mere om casen fra Tønder Kommune.

Scorer flot i landsdækkende undersøgelse

Indenrigs- og Boligministeriet har foretaget en landsdækkende undersøgelse blandt de forældre, der har børn i kommunal dagpleje eller kommunale og selvejende daginstitutioner, der viser, at forældrene er tilfredse med kvaliteten i Tønder Kommunes dagtilbud. Resultaterne viser 92 % tilfredshed blandt besvarelserne, hvilket bringer Tønder Kommune på en andenplads ud af landets kommuner. Kim Prints Ringbæk, formand for kommunens Børn- og Skoleudvalg siger:

I Børn og skoleudvalget er vi naturligvis ovenud tilfredse med resultatet, som vi ser som et stort skulderklap til ledere og medarbejdere. Der er arbejdet benhårdt med at styrke kvaliteten med kompetencehjul, systematisk efteruddannelse og en afsat renoveringspulje, hvor udvalget primært har haft fokus på at højne dagtilbuddenes udemiljøer. Vores dagtilbud har en kvalitet, vi kan være stolte af.

Indsatser baseret på viden og dokumentation

Tidlig opsporing og forebyggelse
Kompetencehjulet sikrer tidlig identifikation af børn i udsatte positioner med behov for særlig støtte, så begyndende vanskeligheder ikke vokser sig større.

Systematiske iagttagelser og dokumentation
Kompetencehjulet samler og systematiserer pædagogernes observationer af børnenes udvikling og synliggør barnets ressourcer. Indsatser tilrettelægges effektivt og målrettet ud fra viden og dokumentation. 

Kvalitetsoplysninger
Kompetencehjulet giver kvantitative data om barnets læring og udvikling inden for læreplanens temaer. Følg progression over en periode på individ- / gruppeniveau, på tværs af institutioner og områder og se, om indsatserne virker.