Skip to main content

Kompetencehjulet

Anvendelighed og effekt

Systematisk brug af LearnLabs redskaber har skabt lokal evidens. Dagtilbuddene i Tønder Kommune har siden 2018 fulgt mere end 1600 børns læring og udvikling med vurderinger to gange årligt. Institutionerne har arbejdet datadrevet og tilrettelagt aktiviteter ud fra viden om børnenes ressourcer og nærmeste udviklingszone. Personalet har fulgt op halvårligt, reflekteret over børnenes kompetencetilvækst, udpeget institutionens fokus- og udviklingsområder og løbende forbedret læringsmiljøet.

Tønder Kommune

Kompetencehjulet sikrer børns udvikling og styrker det pædagogiske arbejde

Systematisk brug af børneobservationsredskabet Kompetencehjulet i Tønder Kommune kvalificerer dagtilbuddenes læringsmiljø. Personalets halvårlige vurderinger af børnenes læring og udvikling er værdifuld for det enkelte barn, institutionen og for kommunen som helhed. Forældrene er også meget tilfredse med kvaliteten, Tønder Kommune har netop scoret en flot andenplads i tilfredshedsundersøgelse blandt landets kommuner. 

Kompetencehjulet blev udvalgt blandt andre redskaber, fordi redskabet understøtter Tønder Kommunes strategi om:

  • Systematisk opsamling og dokumentation af børnenes udbytte af dagtilbuddets læringsmiljø
  • Pædagogisk praksis tilrettelægges ud fra viden om børnenes ressourcer og nærmeste udviklingszone
  • Børn i udsatte positioner identificeres tidligt.

I Kompetencehjulet synliggøres barnets udviklingsalder og nærmeste udviklingszone – visuelt og beskrivende – og pædagogisk personale kan finde viden, metoder og inspiration til aktiviteter til gavn for barnets fortsatte udvikling.

For et barn med udfordringer giver kompetenceprofilen vigtige informationer til pædagoger, forældre, PPR og tværfaglige samarbejdspartnere om barnets alsidige ressourcer. I barnets kompetenceprofil fremgår også markører, der kan spore specialkonsulenter ind på barnets eventuelle vanskeligheder følelsesmæssigt, kognitivt, socialt, sprogligt m.fl. 

Mere om hvorfor Tønder Kommune valgte Kompetencehjulet >

Overblik og indblik med data

Børnenes udbytte af læringsmiljøet
Få overblik over børnenes udviklingsalder og se, hvor læringsmiljøet  kan styrkes til gavn for børnenes læring og udvikling

Figur 1: Søjlediagrammet viser udviklingsalder for 264 kommende skolebørn (årgang 2018). Børnene er vurderet med Kompetencehjulet i alle seks læreplanstemaer (grå søjler), hvor hvert tema er inddelt i undertemaer (farvede søjler). Børnene er født i 2018 og gennemsnitsalder er 5,2 år (baseline - den stiplede linje). Hvor de farvede søjler er over den stiplede linje, er børnenes udvikling over det typisk forventede, og hvor søjlerne er under den stiplede linje, er børnenes udviklingsalder under det typisk forventede

Tabellen viser børnenes udbytte af læringsmiljøet og kan anvendes til status og prioritering af fokus- og indsatsområder. Ved pædagogisk tilsyn følges op på de udfordredes børns udbytte af læringsmiljøet.

Tidlig opsporing af børn i udsatte positioner
Opdag de første tegn på mistrivsel og evt. udviklingsforstyrrelse, så problemerne ikke vokser sig støtte og truer barnets læring og udvikling

Figur 2: Tabellen viser, hvor mange børn i hhv. antal og procent af det samlede antal (264 børn), der er i risiko for at komme i en udsat position i forhold til læring. Kolonnen til venstre angiver, hvilket tema og gruppe, statistikken omfatter. Følgende kolonner øverst viser intervaller for børnenes udviklingsalder inddelt i tre kategorier; hvor midten hvid indikerer normalområdet, er grøn over forventet udvikling og rød er under typisk forventet udvikling. I rød kategori findes de udsatte og sårbare børn, som er 1 år eller mere bagud og har behov for støtte til udvikling. 

Tabellen anvendes til at få overblik over børnenes udvikling på centrale områder (Sprog, Personlig udvikling (emotionel / kognitiv) og Social udvikling), der har betydning for barnets indlæring og livsmuligheder. Tabellen giver desuden forvaltningen en indikation af, hvor mange børn, der kan få brug for specialtilbud ved skolestart.

Børnenes udvikling og kompetencetilvækst

Figur 3: Søjlediagrammet viser udvikling og progression for 233 børn. Ud af gruppen på i alt 264 børn er 233 vurderet to gange eller mere, så kompetencetilvæksten / progressionen kan dokumenteres.

Der er tale om højkvalitet, når tilvækst i kompetencer er større end udviklingen i biologisk alder. I tabellerne nedenfor kan man få indblik i, hvilke områder af læringsmiljøet børnene profiterer særligt af, og hvor der kan være behov for videreudvikle pædagogisk praksis. 

Flere børn på vej væk fra farezonen

Årgang 2018, der snart er på vej i skole, har nydt godt af dagtilbuddenes fokuserede arbejde med at kvalificere pædagogisk praksis efter Kompetencehjulets metode. Børnene har generelt godt udbytte af læringsmiljøet, og på flere områder er børnenes kompetencetilvækst større end udviklingen i biologisk alder, dvs. når progressionen er >1,0 (figur 4-6). Eksempelvis i ”tilknytning” ligger børnene højere end forventeligt, og pædagogisk personale har formået at løfte især de dansksprogedes børns kompetencetilvækst mere end alder.

Godt sprogarbejde
Dagtilbuddenes sprogarbejde er også værd at bemærke. Især de tosprogede børn styrkes i 'Kommunikation og Sprog'. Særligt de tosprogede piger har stort udbytte af det sproglige læringsmiljø med en progression på 1,2. Det betyder, at pigerne faktisk har indhentet sproglig udvikling, selvom de fortsat og forventeligt er bagud i forhold dansksprogede børn.
Læs mere om Tønder Kommunes arbejde med Kompetencehjulet.

Virkningsfulde dagtilbud
I flere undertemaer ses flot progression, hvilket er udtryk for et fokuseret arbejde med at optimere pædagogisk praksis (figur 6). Med de socioøkonomiske udfordringer som Tønder Kommune har, viser tabellerne, at de kommunale dagtilbud skaber virkningsfulde læringsmiljøer og på flere områder af høj kvalitet. 

Tidlig opsporing og igangsættelse af målrettede aktiviteter
Flere børn ser ud til at være på vej væk fra farezonen – et liv i ”udenforskab” uden udsigt til arbejde, uddannelse, familie og et godt socialt netværk.

Hvad angår de udsatte børn, som ikke udvikler sig som typisk forventet, dem ved pædagogerne præcis, hvem er. De har identificeret børnene tidligt og har detaljeret viden om, hvilke udfordringer det enkelte barn har og kan gennem udarbejdelse af SMTTE-handleplaner og målrettede pædagogiske forløb understøtte barnets læring og udvikling. 

Forsøg med målrettede sociale indsatser

Resultater fra evalueringsrapporten Forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud i Tønder Kommune viser, at: "Sundhedsplejerskens systematiske anvendelse af ADBB og kompetencehjulet har gjort det muligt at reagere tidligere, hvis et barn udviser tegn på at have udfordringer. En sundhedsplejerske fortæller, at de systematiske undersøgelser har betydet, at det er lykkedes at opspore betydeligt flere børn end tidligere, som potentielt set kunne være endt i udsatte positioner" (side 104).

Scorer flot i landsdækkende undersøgelse

Indenrigs- og Boligministeriet har foretaget en landsdækkende undersøgelse blandt de forældre, der har børn i kommunal dagpleje eller kommunale og selvejende daginstitutioner, der viser, at forældrene er tilfredse med kvaliteten i Tønder Kommunes dagtilbud. Resultaterne viser 92% tilfredshed blandt besvarelserne, hvilket bringer Tønder Kommune på en andenplads ud af landets kommuner. Kim Prints Ringbæk, formand for kommunens Børn- og Skoleudvalg siger:

I Børn og skoleudvalget er vi naturligvis ovenud tilfredse med resultatet, som vi ser som et stort skulderklap til ledere og medarbejdere. Der er arbejdet benhårdt med at styrke kvaliteten med kompetencehjul, systematisk efteruddannelse og en afsat renoveringspulje, hvor udvalget primært har haft fokus på at højne dagtilbuddenes udemiljøer. Vores dagtilbud har en kvalitet, vi kan være stolte af.

Læs mere om tilfredshedsundersøgelsen her >

Kompetencehjulet

Indsatser baseret på viden og dokumentation

Tidlig opsporing og forebyggelse
Observationsredskabet Kompetencehjulet sikrer tidlig identifikation af børn i udsatte positioner, så begyndende vanskeligheder ikke vokser sig større.

Systematiske iagttagelser og dokumentation
Kompetencehjulet systematiserer personales børneobservationer og giver et helhedsbillede af det enkelte barns alsidige ressourcer. Indsatser tilrettelægges effektivt ud fra viden, dokumentation og indsigt i barnets nærmeste udviklingszone. 

Kvalitetsoplysninger - FKO
Kompetencehjulet giver kvantitative data om barnets læring og udvikling inden for læreplanens temaer. Følg progression på individ- eller gruppeniveau, på tværs af institutioner og områder og se, om de pædagogiske indsatser virker.

Hvem gør hvad - praksis og proces

Pædagogen

  • Vurderer det enkelte barns ressourcer. Svarene anvendes til at skabe overblik over barnets / børnegruppens udviklingsniveau inden for de seks læreplanstemaer.
  • Sammenholder Kompetencehjulets resultater med læringsmiljøets muligheder for at imødekomme barnets / gruppens kompetencer og udfordringer i hverdagens rutiner og pædagogiske aktiviteter.
  • Planlægger pædagogisk praksis ud fra viden om det enkelte barn/gruppens nærmeste udviklingszone. For børn i en udsat position, udarbejdes en handleplan for de pædagogiske indsatser, som læringsmiljøet skal rumme.

Daglig pædagogisk leder

  • Sikrer, at der laves kompetencehjul på alle børn.
  • Trækker en statistik over børnenes udvikling inden for læreplanens temaer og vurderer, om der er "hængekøjer", dvs. områder, der kræver særlig opmærksomhed og justering af pædagogisk praksis.

Områdelederen

  • Trækker statistik for områdets institutioner og vurderer, om der er behov for særlige tiltag, fx kompetenceudvikling, igangsætning af udviklingsprocesser på specifikke områder, ledelsessparring eller andet.