Skip to main content

kompetencehjulet

Anvendelighed og effekt

Kompetencehjulet styrker det pædagogiske arbejde og sikrer børns udvikling

Kompetencehjulet understøtter, at alle børn mødes af et pædagogisk læringsmiljø, der understøtter det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Observationer og vurderinger af børnenes udvikling / udbytte af læringsmiljøet er værdifuld for det enkelte barn, for den pæda­gogiske praksis på den enkelte stue, for intuitionen og kommunen som helhed. Kompetenceprofilen synliggør barnets aktuelle udvikling − visuelt og beskrivende − og det pædagogiske personale oplever, at Kompetencehjulet giver viden om barnets behov for indholdet i den pædago­giske praksis til gavn for barnets fortsatte udvikling.

Løbende observationer og vurderinger med Kompetencehjulet, der er en del af den pædagogiske praksis, understøtter opbygning af viden og kvalificerer indholdet i de pædagogiske læringsmiljøer.

For et barn med behov for særlig indsats giver barnets kompetenceprofil vigtige informationer til de tværfaglige samarbejdspartnere om barnets ressourcer. Her fremgår også markører, der kan spore de tværfaglige samarbejdspartner ind på barnets udfordringer: følelsesmæssigt, kognitivt, socialt, sprogligt, motorisk m.v.

case

Tønder Kommune

Systematisk brug af LearnLabs redskaber har skabt lokal evidens. Tønder Kommune har siden 2018 ved halvårlige vurderinger af ca. 1600 børn fulgt børnenes udvikling og progression inden for læreplanens seks temaer. Institutionerne har arbejdet datadrevet – de har planlagt pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszoner – de har fulgt op, reflekteret over børnenes progression og planlagt nye, målrettede indsatser.

Børnenes udbytte af læringsmiljøet

Figurforklaring: Diagrammet er baseret på evaluering af 1603 børn i 2021. Børnene er vurderet i læreplanens seks temaer (grå søjler),hvor hvert tema er inddelt i undertemaer (farvede søjler). Børnene er født fra januar 2015 til februar 2021 og børnenes gennemsnitlige alder er 3,9 år (den stiplede linje "baseline").

Figurforklaring: Børnenes udvikling er opdelt i tre kategorier:

Under typisk forventet (orange)
Fra -0,6 år og derunder i forhold til typisk forventet udvikling. Her finder vi de børn, som har brug for særligt fokus for ikke at komme yderligere bagud i udvikling.

Som typisk forventet (hvid)
Fra -0,5 til +0,5 år i udvikling i forhold til typisk forventet.

 

Over typisk forventet (grøn)
Fra +0,6 år og derover i forhold til typisk forventet. Her finder vi de børn, som viser tegn på at være ”højt begavede børn”, der også har brug for særligt fokus.

Børnene bag tallene 

Socioøkonomisk ligger Tønder Kommune under landsgennemsnittet, mens andelen af borgere af anden etnisk oprindelse ligger over landsgennemsnittet. 83,5% af børnene er dansksprogede og 16,5% af børnene er tosprogede.

Børnenes sproglige udvikling

4,2% af de dansksprogede børn er -1,0 år eller mere under typisk forventet udvikling. Det svarer til 56 børn.

Det ser ud til, at børn i denne kategori, er børn, som bl.a. kan have udviklingsmæssige udfordringer, der relaterer til biologiske forhold.

21,8% af de tosprogede børn er -1,0 år eller mere under den typiske udvikling. Det svarer til 58 børn.

Det er ikke overraskende, at de tosprogede børn gennemsnitligt ikke behersker dansk sproglige kompetencer på samme niveau som dansksprogede børn. Data kan vise, om de tosprogede børns  progression viser, at de haler ind på de dansksprogede børn.

Børnenes personlige og sociale udvikling

4,2% (56 børn) og 5,8% (78 børn) af de dansksprogede er -1,0 år eller mere under den typisk forventet udvikling.

13,1% (32 børn) og 15,1% (78 børn) af de tosprogede børn er -1,0 år og mere under den typiske udvikling, hvilket er positivt. 

Konklusion

Samlet set viser data fra Kompetencehjulet, at børnenes udbytte og progression i læring og udvikling generelt er løftet mere end børnenes alder i Tønder Kommune i perioden fra 2018-2021.

Flere børn ser ud til at være på vej væk fra risikozonen,  væk fra et liv i ”udenforskab” uden udsigt til arbejde, uddannelse, familie og et godt socialt netværk.

Hvad angår de børn, som ikke udvikler sig som typisk forventet, dem ved det pædagogerne i Tønder Kommune præcis, hvem er. Og de kan derfor gennem udarbejdelse af handleplaner målrettede pædagogiske
forløb understøtte børnenes udvikling i nærmeste
udviklingszone.

kompetencehjulet

Data og dokumentation

Tidlig opsporing og forebyggelse
Kompetencehjulet sikrer tidlig identifikation af børn i udsatte positioner med behov for særlig støtte, så begyndende problemer ikke vokser sig større.

Systematiske iagttagelser
Kompetencehjulet samler systematiske pædagogiske observationer, der synliggør barnets eller børnegruppens ressourcer og nærmeste udviklingszone. Pædagogisk praksis kan tilrettelægges effektivt og målrettet med udgangspunkt i viden, teori og metoder, som personalet får ubegrænset adgang til på Kompetencehjulets onlineportal. 

Kvalitetsoplysninger
Kompetencehjulet giver kvantitative data om barnets læring og udvikling (inden for de seks læreplanstemaer), så det er muligt at følge barnets progression over tid: På individ eller gruppeniveau, på tværs af dagtilbud og kommuner. I kan fx følge børnenes sproglige udvikling i en enkelt institution eller for alle børn i kommunen.

Kontakt

Sådan kommer du videre

Brug for en snak om, hvordan I kan styrke læringsmiljøet og kvalificere arbejdet med læreplanerne i din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.