Skip to main content

opsporings- og indsatsmodel

Eksempler på DLD

Learnlabs unikke DLD opsporings- og indsatsmodel kan identificere udsatte børn tidligt. Og forebygge at problemerne vokser sig større.   

Hvornår kan der være tale om sprogforstyrrelse?

Det handler om mere og andet end barnet scorer lavt i en sprogtest. Når et barns sprogvanskeligheder påvirker barnets hverdag negativt, er der grund til at være bekymret og undersøge, hvad der er på færde.

LearnLab har gjort det simpelt at identificere børn med mistanke om den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse, DLD. Når barnet først er vurderet med Kompetencehjulet Tidlig opsporing, kan personalet med blot "to klik" konvertere barnets kompetenceprofil til en DLD-profil og få nuanceret indsigt i, hvori barnets sproglige udfordringer består.

Forklaring til barnets kompetenceprofil

Her ser vi, at barnets udvikling ligger over det typisk forventede i læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse. Det samme gælder i et par undertemaer i Kultur, æstetik og fællesskab, i Social udvikling og Alsidig personlig udvikling.

Kigger vi på barnets sproglige profil under 'Kommunikation og sprog', er den ”takket” – barnets udviklingsalder spænder fra 1½ år under det typisk forventede til cirka 3 måneder over det typisk forventede i undertemaet "Lyde og lytteforståelse". En ”takket” sprogprofil er bekymrende og bør i sig selv henlede det pædagogiske personale på mistanke om sprogforstyrrelse. En mistanke, som bør drøftes med institutionens sprogkyndige eller logopæden i kommunen.

Når barnets kompetenceprofil konverteres til en DLD-profil, vises barnets sproglige udvikling netop i de hovedtemaer, som logopæder typisk kigger efter ved en vurdering af barnets sproglige kompetencer.

Uanset om barnet har DLD eller ej, så viser DLD-profilen en præcisering af, hvor og hvordan barnet kan hjælpes med dets sproglige udfordringer.

Barnet er i flere af temaerne aldersvarende eller over det typisk forventede, men i "Mestring" i Alsidig personlig udvikling ligger barnet 1 år under det typisk forventede. Netop dette sammenholdt med barnets sproglige udfordringer, kan også være tegn på, at bekymringen for om barnet har DLD, er relevant.

Figurforklaring
Her ses barnets DLD-profil, der bliver til i en digital proces, hvor barnets kompetencehjul konverteres over i en DLD-opsporingsmodel. I samarbejde med eksperter skal det afgøres om der specifikt kan være tale om barnet har DLD. Der er kraftige indicier for, at barnet kan have sprogforstyrrelse, idet:

  • Barnets sproglige udvikling er knap to år under det typiske forventede i pkt. 4: ”Genkender, spørger og ytrer sig relevant med sproget”
  • Barnets udvikling ligger 1½ år under i forhold til pkt. 7: ”Kender flere og flere ord”
  • Det samme gælder i punkt 9: ”Grammatisk brug af ord, ords bøjninger og sætningsopbygninger”. Her er barnets sproglige udfordringer altså størst, og de kan netop have baggrund i alternative eller begrænsede arbejdshukommelses-processer, da de handler om læring af sprogets mere komplekse dele.
Hjælp til målrettede indsatser

Ved at klikke på de hvide søjler i barnets profil, vises hvilke konkrete sproglige udfordringer, barnet har ud af de 120 markerer, som opsporings- og indsatsmodellen indeholder. Her findes også mere information om barnets nærmeste udviklingszoner, så indsatsen kan tilrettelægges mere præcis og konkret, ligesom der er forslag til stimulerende lege og aktiviteter.


Figurforklaring
Barnets sproglige udvikling ligger 1½ -2 år under det typiske forventede, bortset fra barnets udtale. Ligesom i Eksempel 1, bør dette i sig selv give anledning til at kigge nærmere på barnets sproglige udfordringer.

Som i eksemplet oven for har dette barn også lav udvikling af '"Mestring" i Alsidige personlige udvikling, hvilket kan bestyrke bekymringen om, at barnet kan have DLD sprogforstyrrelse. At lave en DLD profil på barnet giver derfor absolut god mening.

Figurforklaring
Vi ser, at barnets sproglige udfordringer koncentrerer sig om barnets "dialoger og brug af sproget" (pkt. 1 og 2) og "forståelsen af sproget" (pkt. 4, 5 og 6). Altså meget koncentreret om sproget i mere sociale situationer, i hverdagen i dagtilbuddet. Hertil kommer problemerne med brug af grammatikken (pkt. 9).

Modsat er barnets "udtale og sætningsopbygning" (pkt. 3 og 8) de relativt mest udviklede i de sproglige opmærksomhedspunkter. 

Vi ser også, at barnet er mere end 1½ år under den typisk forventede udvikling forhold til at "bruge sproget til at huske og fastholde oplevelser" (pkt. 10), mens barnet er alderssvarende i at "bruge sproget til at fastholde sin opmærksomhed og skabe mening" (pkt. 11 og 12). Også her kan der være tegn på, at barnet har DLD, men der kan også være tale om problemer i den mere gensidige brug af sproget i konkrete sociale situationer.

Det kan være, at barnets situationsbestemmelse og sprogbestemmelse i komplekse sociale situationer skaber flaskehalse i arbejdshukommelsen. Dette kan skyldes en lavere kapacitet og hastighed til at bearbejde det samtidige store indhold af informationer til en passende forståelse af sammenhængene mellem sprog og situation.


Figurforklaring
Barnets sproglige udvikling ligger omkring 2 år mere under den typisk forventede udvikling i de fleste af undertemaerne i Kommunikation og sprog, bortset fra "Udtale og betydning", hvor barnet kun er ca. ½ år under typisk udvikling.

I undertemaet "Mestring'" i Alsidig personlig udvikling er barnets udvikling lav, ligesom barnets "Selvfølelse" ligger på et niveau for en 2-årig. Men faktisk er barnets udvikling i undertemaerne "Følelser og Tilknytning" endnu længere lavere. Dette ses også i "Social tænkning" i  Social udvikling.

I forhold til barnets sproglige vanskeligheder er det nærliggende at tolke barnets primære problemer som en følge af kontaktmæssige problemer eller kontaktmæssige mangler i opvæksten, fremfor at tænke i DLD. Dette barn har sandsynligvis en sproglig udviklingsforstyrrelse, der er knyttet an til en anden diagnose.

Barnet kan dog også lide af den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse, DLD, men fokus bør i første omgang koncentrere sig om kontaktskabelse og anerkendelse af barnet.

Figurforklaring
Barnets DLD-profil viser, at barnets udfordringer netop handler om i de sproglige opmærksomhedspunkter, hvor en vis gensidighed og forståelse af andre er nødvendig (pkt. 1, 2, 5 og 6). Ligesom i "Huske med sproget og fastholde oplevelser" (pkt. 10) og "Begrænset brug af sproget til at forstå andre og ytre sig herom" (pkt. 13).

Kender du et barn med sprogforstyrrelse?

DLD sprogforstyrrelse kan ikke ”læres” væk. Men ulemperne kan mindskes gennem tidlig opsporing og målrettede indsatser. Learnlabs opsporingsmodel kan identificere børn med tegn på DLD, allerede fra barnet er 2-6 år. Tæt samarbejde med skole, hjem og hjælp fra professionelle samt sammenhængende overgange gør en stor forskel for børn med DLD sprogforstyrrelse.

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vær blandt de første dagtilbud i Danmark, der sætter fokus på børn med den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse? Identificer børnene med DLD i dit dagtilbud. Kontakt os på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.