Skip to main content

Opsporings- og indsatsmodel

Eksempler på DLD-profiler

LearnLabs DLD Opsporings- og indsatsmodel kan identificere udsatte børn allerede, mens de går i dagpleje, vuggestue eller børnehave – og forebygge at problemerne vokser sig større. Når I kan se, hvad barnets udfordringer består i, kan I hurtigt justere pædagogisk praksis efter det.

 

Hvornår kan der være tale om sprogforstyrrelse?

DLD er en udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, der påvirker barnets sprog, indlæring, følelsesmæssige udvikling og venskaber. DLD handler altså om andet og mere end, at barnet scorer lavt i en sprogtest. Når et barns sprogvanskeligheder påvirker barnets hverdag negativt, er der grund til at være bekymret og undersøge, hvad der er på færde.

LearnLab har gjort det enkelt at identificere småbørn med mistanke om DLD. Når barnets sproglige, følelsesmæssige, kognitive og sociale udvikling først er vurderet i Kompetencehjulet, kan pædagogen med blot 2 klik konvertere barnets kompetenceprofil til en DLD-profil og få deltaljeret viden om, hvad barnets udfordringer består i. Kompetencehjulet viser barnets nærmeste udviklingszone og giver inspiration til målrettede aktiviteter.

Barnet er 4 år

Eksempel 1

Barnets kompetenceprofil

Barnet er observeret og vurderet efter Kompetencehjulet, der giver detaljeret indblik i barnets udvikling inden for de seks læreplanstemaer. Her ses, at barnets kompetenceprofil er "takket" ved, at de hvide søjler ligger uregelmæssigt i forhold til den røde aldersring. Det kan være tegn på, at barnet har nogle udfordringer.

 

Figurforklaring: De sorte ringe er aldersintervaller fra 0-6 år, hvor de tre inderste ringe viser 0-1 år i 4 månedsintervaller, herefter udgør 1 ring 1 år). Den røde ring angiver barnets faktiske alder (4 år), og de hvide søjler viser barnets aktuelle udviklingsalder. 

Beskrivelse

Her ser vi, at barnets udvikling ligger over det typisk forventede i læreplanstemaet Krop, sanser og bevægelse. Det samme gælder i et par undertemaer i Social udvikling, Alsidig personlig udvikling og Kultur, æstetik og fællesskab,.

Kigger vi på barnets sproglige profil i 'Kommunikation og sprog', er den ”takket” – dvs. barnets udviklingsalder spænder fra 1½ år under det typisk forventede til cirka 3 måneder over det typisk forventede i undertemaet "Lyde og lytteforståelse". En ”takket” sprogprofil er bekymrende og bør henlede pædagogisk personale på mistanke om sprogforstyrrelse. En mistanke, der bør drøftes med institutionens sprogkyndige eller logopæden i kommunen.

Når vi konverterer barnets kompetencehjul til en DLD-profil, vises barnets sprogudvikling i netop de temaer, som logopæder typisk kigger efter ved en vurdering af barnets sproglige kompetencer.

Uanset om barnet har DLD eller ej, så viser DLD-profilen en præcisering af, hvor og hvordan barnet kan hjælpes med dets sproglige udfordringer.

Barnet er aldersvarende eller over typisk forventet i flere af temaerne, men i mestring (Alsidig personlig udvikling) er barnet 1 år forsinket i forhold det typisk forventede. Netop dette sammenholdt med barnets sprog vanskeligheder, kan også være tegn på, at bekymringen for om barnet har DLD, er relevant.

Barnets DLD-profil

Her ses barnets DLD-profil – en digital proces, hvor barnets kompetencehjul profil konverteres i en DLD-opsporingsmodel. I samarbejde med eksperter skal det afgøres om der specifikt er tale om, at dette barn lider af DLD.

 

Figurforklaring: De hvide søjler viser barnets udviklingsalder.
Den stiplede grå linje angiver barnets faktiske alder. 

Beskrivelse

Her ses barnets DLD-profil, der bliver til i en digital proces – en særlig filtrering med 120 markører på DLD, hvor barnets kompetencehjul konverteres i DLD-opsporingsmodellen. I samarbejde med en logopæd afgøres det, om der specifikt kan være tale om en udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Her er der kraftige indicier for, at barnet kan have DLD idet:

  • Barnets sprogudvikling er knap to år forsinket i forhold til det typisk forventede ved det produktive sprog: ”Genkender, spørger og ytrer sig relevant med sproget” (pkt. 4).
  • Barnets udvikling er 1½ år under typisk forventet i forhold ”Kender flere og flere ord” (pkt. 7).
  • Det samme gælder teknisk sprogbrug ”Grammatisk brug af ord, ords bøjninger og sætningsopbygninger” (pkt. 9). Her er barnets sproglige udfordringer størst, og det kan netop have baggrund i alternative / begrænsede processer i arbejdshukommelsen, da de handler om læring af sprogets mere komplekse dele.

Hjælp til målrettede indsatser på baggrund af barnets NUZO 

Når I klikker på de hvide søjler i barnets kompetenceprofil, synliggøres hvilke konkrete udfordringer barnet har ud af de 120 markører, som DLD-opsporings- og indsatsmodellen indeholder (kræver licens). Her findes information om barnets nærmeste udviklingszone (NUZO), så I straks kan gå i gang med at tilrettelægge konkrete og målrettede indsatser i hverdagen, ligesom der er forslag til stimulerende lege og aktiviteter.


Barnet er 3 år og 6 mdr.

Eksempel 2

Barnets kompetenceprofil

Barnets er observeret og vurderet med Kompetencehjulet i alle seks læreplanstemaer, og her ser vi, at barnet generelt er ½ år eller mere forsinket i forhold til typisk forventet udvikling.

 

 

Figurforklaring: De sorte ringe er aldersintervaller fra 0-6 år, hvor de tre inderste ringe viser 0-1 år i 4 månedsintervaller, herefter udgør 1 ring 1 år). Den røde ring angiver barnets faktiske alder, og de hvide søjler viser barnets aktuelle udviklingsalder. 

Beskrivelse

Barnets sprogudvikling er 1½ - 2 år under typisk forventet udvikling (bortset fra barnets udtale, der er cirka 1 år forsinket). Som i Eksempel 1 bør dette i sig selv give anledning til at se nærmere på barnets sproglige vanskeligheder.

Som i Eksempel 1 for har dette barn også lav udvikling af '"Mestring" i Alsidige personlige udvikling, hvilket kan bestyrke bekymringen om, at barnet kan have den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse. At lave en DLD-profil på barnet giver absolut god mening.

Barnets DLD-profil

I barnets DLD-profil ser vi, at der ikke er udslag i flere af udviklingspunkterne, da profilen først starter ved 2 års-alderen. Det betyder, at barnets udvikling på disse områder ligger mere end 1½ år under den typiske udvikling.

 

Figurforklaring: Den stiplede grå linje viser barnets faktiske alder, og de hvide søjler viser barnets aktuelle udviklingsalder.

 

Beskrivelse

Vi ser, at barnets sproglige udfordringer koncentrerer sig om det produktive sprog "dialoger og brug af sproget" (pkt. 1 og 2) og "forståelsen af sproget" (pkt. 4, 5 og 6). Altså meget koncentreret om brugen af sproget i sociale situationer, i lege, forhandling m.v. Hertil kommer barnets problemer med brug af grammatikken (pkt. 9).

Modsat er barnets "udtale og sætningsopbygning" (pkt. 3 og 8) de relativt mest udviklede i de sproglige opmærksomhedspunkter. 

Vi ser også, at barnet er godt 1½ år under den typisk forventede udvikling i forhold til at "bruge sproget til at huske og fastholde oplevelser" (pkt. 10), mens barnet er alderssvarende i at "bruge sproget til at fastholde sin opmærksomhed og skabe mening" (pkt. 11 og 12). Også her kan der være tegn på, at barnet har DLD, men der kan også være tale om problemer i den mere gensidige brug af sproget i konkrete sociale situationer.

Det kan være, at barnets situationsbestemmelse og sprogbestemmelse i komplekse sociale situationer skaber flaskehalse i arbejdshukommelsen. Dette kan skyldes lavere kapacitet og hastighed til at bearbejde det samtidige store indhold af informationer til en passende forståelse af sammenhængene mellem sprog og situation.

Kender du et barn med sprogforstyrrelse?

LearnLabs Opsporings- og indsatsmodel kan identificere tegn på DLD på 10 uger hos 2-6 årige børn. Den udviklingsmæssig sprogforstyrrelse DLD kan ikke læres væk, men ulemperne kan mindskes ved tidlig opsporing og her-og-nu indsatser i hverdagen. Tæt samarbejde mellem dagtilbud, skole, hjem, hjælp fra PPR og logopæd gør en kæmpe forskel for børn med udviklingsmæssig sprogforstyrrelse.

Barnet er 4 år og 9 mdr.

Eksempel 3

Barnets kompetencehjul

Barnet er vurderet i Kompetencehjulet, og vi ser hurtigt at der er tale om et bekymringsbarn, da barnet generelt er 1½-2 år eller mere under den typisk forventede udvikling.

Figurforklaring: Den røde ring viser barnets faktiske alder, og de hvide søjler viser barnets aktuelle udvikling. 
De sorte ringe viser aldersinterval fra 0-6 år - de tre inderste viser 0-12 mdr., herefter 1 ring per år. 

Beskrivelse

Barnets sproglige udvikling ligger omkring 2 år mere under den typisk forventede udvikling i de fleste af undertemaerne i Kommunikation og sprog, bortset fra "Udtale og betydning", hvor barnet kun er ca. ½ år under typisk udvikling.

I undertemaet "Mestring'" Alsidig personlig udvikling er barnets udvikling lav, ligesom barnets "Selvfølelse" ligger på et niveau for en 2-årig. Men faktisk er barnets udvikling i undertemaerne "Følelser og Tilknytning" endnu længere lavere. Dette ses også i "Social tænkning" i  Social udvikling.

Kompetencehjulet synliggør mere end DLD

I forhold til barnets sproglige vanskeligheder er det nærliggende at tolke barnets primære problemer som en følge af kontaktmæssige problemer eller mangler i opvæksten, frem for at tænke i DLD. Dette barn har sandsynligvis en sproglig udviklingsforstyrrelse, der knytter an til en anden problematik. DLD kan også forekomme sammen med andre forstyrrelser (sprogforstyrrelse i forbindelse med X) - læs mere i Vang Christensens artikel, s. 33.

Barnet kan dog også lide af den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse, DLD, men fokus bør i første omgang koncentrere sig om kontaktskabelse og anerkendelse af barnet.

Barnets DLD-profil

Selvom DLD-bekymringen i dette tilfælde ikke er den vigtigste problematik, kan Learnlabs DLD-opsporings- og indsatsmodel anvendes til en specificering af, hvor og hvordan barnet skal hjælpes til sproglig udvikling.

Figurforklaring: Den stiplede grå linje viser barnets faktiske alder, og de hvide bjælker viser barnets udviklingsalder.

Beskrivelse

Barnets DLD-profil viser, at barnets udfordringer netop handler om i de sproglige opmærksomhedspunkter, hvor en vis gensidighed og forståelse af andre er nødvendig (pkt. 1, 2, 5 og 6). Ligesom i "Huske med sproget og fastholde oplevelser" (pkt. 10) og "Begrænset brug af sproget til at forstå andre og ytre sig herom" (pkt. 13).

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vær blandt de første dagtilbud i Danmark, der sætter fokus på børn med den udviklingsmæssige sprogforstyrrelse? Identificer børnene med DLD i dit dagtilbud. Kontakt os på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.