Skip to main content

Kom godt i gang

Kompetencehjulet

Trin for trin

For at hjælpe din institution godt i gang med Kompetencehjulet tilbyder vi, at vi sammen finder et forløb, der passer godt til jeres hverdag.

Datadrevet pædagogisk arbejde

Det er vigtigt for os, at Kompetencehjulet bliver en holdbar succes for børnene, den pædagogiske ledelse og personale. Vi har forskellige muligheder for at støtte jer i implementeringsprocessen. Forløbet kan igangsættes for alle stuer på én gang, eller I kan starte forskudt i et tempo, som passer jer. Forløbet er baseret på få timers e-learning og en masse observationer af børnene i hverdagssituationer:

  • når børnene leger
  • når I leger med dem
  • og når I står i spidsen for planlagte aktiviteter.

Fleksibel e-learning

LearnLabs e-learning kursus omfatter samme indhold som vores fysiske kurser og kan efter behov suppleres med onlinemøder, fx med fokus på sparring for ledelsesteam, stuer m.v. Fordelen ved e-learning er, at I kan se og gense undervisningen, når I ønsker. Og nye medarbejdere skal ikke vente på at komme på kursus, men kan efter kort tid bidrage i processen. Således har I har de bedste forudsætninger for at være fælles om at udvikle organisationen.

1. Fokus på børnenes sprog

Kompetencehjulet bygger på de seks læreplanstemaer. Vi anbefaler at starte med temaet ”Kommunikation og sprog”. Sprog er det tema, der gennem tiden har været mest fokus på, fordi "et godt sprog" er nøglen til et godt liv med udsigt til uddannelse og arbejde. Systematisk arbejde med børns tidlige sprogudvikling i dagpleje, vuggestue og børnehave styrker børns forudsætninger for at tilegne sig læring senere hen.

Lup på læringsmiljøet
Dag 1-14

Hver stue modtager "Kompetencehjulets Spørgsmålsguide”. Pædagogisk personale læser de spørgsmål / tegn på læring, der passer til børnegruppens alder. Afsæt cirka 1 time.

Med den fælles viden, er personalet klar til at observere børnene sprog – de sætter ”LUP på det sproglige læringsmiljø” de næste to uger, hele dagen – ude og inde.

E-learning: Afsæt 2 ½ time til e-learning om digital registrering af i Kompetencehjulet. 

Vurdering
Dag 15-21

Personalet registrerer observationerne af børnenes sproglige udvikling i Kompetencehjulet.

Vurdering af 1 barn tager 15-20 minutter. For en gruppe med 5-6 børn tager vurderingen cirka 1 time.

E-learning: Afsæt 3 timer til e-learning om:

 • kvalitetssikring af besvarelser
 • læsning af en kompetenceprofil
 • barnets / børnegruppens nærmeste udviklingszone (NUZO)
 • hvordan I bruger profilerne og NUZO til planlægning af målrettede indsatser.
Data evaluering
Virkningsfulde indsatser

Licensen inkluderer 60 minutters onlinemøde. Sammen kigger vi på data med børnenes sproglige udvikling, deres udbytte af læringsmiljøet, og  hvordan I anvender data til:

 • planlægning af virkningsfulde pædagogiske indsatser
 • kvalitetsudvikling
 • pædagogisk læreplan
 • tilsyn, dokumentation m.m.

2. Klar til næste tema

Når I har lært at anvende metoden ”LUP på læringsmiljøet” kan I vurdere børnenes læring og udvikling i alle læreplanens temaer ét for ét - efter samme metode. Vi anbefaler, at I observerer og vurderer barnets sociale udvikling og alsidige personlige udvikling.

I løbet af seks uger får I nuancerede observationsdata om børnenes aktuelle:

 • Sproglige udvikling
 • Sociale udvikling
 • Følelsesmæssige og kognitive udvikling.

Ved tidlig opsporing af børn i udsatte positioner kigger man netop på disse centrale områder, der har afgørende betydning for et barns muligheder for at få en god barndom og et godt voksenliv med uddannelse, arbejde, familie og et godt socialt netværk.

Med Kompetencehjulet går I fra "mavefornemmelse" til pædagogiske indsatser baseret på viden og dokumentation. I kan tidligt identificere udsatte børn, som ikke udvikler sig som typisk forventet og ved, hvori udfordringerne består. 

3. Hele vejen rundt

At arbejde videre med de øvrige læreplanstemaer giver god mening. For det første for at få en helhedsorienteret vurdering af barnet og afdække "spidskompetencer", der kan tages udgangspunkt i ved tilrettelæggelse af fokuserede indsatser. For det andet i forhold til dagtilbudslovens krav om at arbejde med Den styrkede pædagogiske læreplan.

Kompetencehjulet viser både barnets aktuelle kompetencer og nærmeste udviklingszone (NUZO) samt giver inspiration til, hvordan barnet kan støttes med målrettede aktiviteter og lege. 

Temaerne vælges i den rækkefølge, der giver mening for jer.

Fælles fagligt fundament

Kompetencehjulet strukturerer faglige observationer, som kun bliver til i det daglige samvær med børnene. Der går altså ikke unødig tid fra børnene i arbejdet med at observere og vurdere børnenes læring og udvikling – I vil til gengæld opleve at:

  • I bliver bedre til at se ”tegn på læring”
  • I bliver klogere på, hvad børn kan lære hvornår
  • I kvalificerer løbende læringsmiljøet
  • I styrker forældresamarbejdet, fordi samtalerne tager afsæt i viden og dokumentation om barnets aktuelle udvikling
  • I sikrer, at ingen børn går under radaren.

Licens til Kompetencehjulet giver alle medarbejdere adgang til Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse inkl. viden, teori, metode og didaktisk onlinebibliotek. I får altså et fælles fagligt fundament til at kvalificere pædagogiske kompetencer til at udvikle og forbedre praksis og dermed styrke mulighederne for at skabe læring, udvikling og trivsel for børnene.

De vigtigste råd

MÅL: Vær tydelig om, hvilke formål og behov Kompetencehjulet skal opfylde i jeres daginstitution. Sæt fokus og gør jer kompetente i det. Brug hinanden – til dialog og afklaring af små og store spørgsmål.

TID: Som ved anskaffelse af ethvert it- og organisationsredskab, er det vigtigt, at I afsætter tid til implementering af Kompetencehjulet. Afsæt ressourcer til undervisning og til konkret brug af redskabet. Og til kontinuerlig opfølgning, så I bliver fortrolige med redskabet.

SPARRING: Brug dit faglige netværk. Som pædagogisk leder er det også vigtigt at udveksle erfaringer. Og spørg LearnLab - vi hjælper gerne, så I får optimalt udbytte af Kompetencehjulet.

HUSK det tager tid at implementere et nyt it-system og blive fortrolig med nye metoder og teknik. Implementering og organisationsforandring, som Kompetencehjulet også indebærer, kræver en tydelig ledelse, der sætter retning, støtter, motiverer og samtidig giver plads.

Charlotte Ringsmose

Virkningsfuldt pædagogisk arbejde

Datadrevet pædagogisk arbejde virker. Når man arbejder datadrevet kan man identificere, hvor problemerne er henne – man kan gå med ”tættekam” og følge op".

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan kvalificere det pædagogiske arbejde i din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.