Skip to main content

redskab

Kompetencehjulet

Kompetencehjulet er et professionelt koncept udviklet til dagtilbudsområdet til observation, vurdering og tidlig indsats.

Kompetencehjulet er et fagligt redskab til dagpleje, vuggestue og børnehave, der understøtter udviklingen af høj kvalitet i dagtilbud. Redskabet sikrer, at I får fokus på det enkelte barns udvikling og læring. Kompetencehjulet visualiserer barnets ressourcer inden for læreplanens temaer og giver et helhedsorienteret billede af, om barnet er i god udvikling og profiterer tilstrækkeligt af aktiviteterne i institutionen. Kompetencehjulet giver data og viden, så I løbende kan kvalificere den pædagogiske praksis – helt i tråd med lovgivningen på dagtilbudsområdet.

kvalitet i dagtilbud

Kompetencehjulet

Understøtter arbejdet med:

 • Børns læring, udvikling og progression
 • De seks læreplanstemaer
 • Sprogarbejde og lovpligtig sprogvurdering

 • Tidlig opsporing og tidlig indsats

 • Gode overgange og tværfagligt samarbejde

 • Styrket forældresamarbejde

 • Data til ledelse, tilsyn og dokumentation. 

Danmark største portal om børns udvikling

Kompetencehjulet bygger på nyere, relevante psykologiske udviklingsbeskrivelser og omfattende forskning og teori om børns udvikling – alle med udgangspunkt i et anerkendende, ressource- og relationsorienteret børnesyn. Barnets kompetenceprofil synliggør barnets ressourcer og fokuspunkter. Redskabet indeholder desuden forslag til aktiviteter i barnets nærmeste udviklingszone (NUZO).
Læs mere om Kompetencehjulets teoretiske grundlag.

Systematisk evaluering i læreplanens temaer

Kompetencehjulet giver pædagogen mulighed for at systematisere sine faglige observationer af barnet. Ved besvarelse af udsagn om barnets kompetencer inden for læreplanens seks temaer via Kompetencehjulets Spørgsmålsguide gives et billede af barnets aktuelle udvikling, som den opleves i dagtilbuddet.

Barnets kompetenceprofil er altså ikke et resultat af en test, men et øjebliksbillede af, hvordan professionelle tæt på barnet oplever barnet. Kompetencehjulets grafiske visning gør det let at se, om barnet udvikler sig som typisk forventet, om barnet har behov for særlig støtte eller bare et lille skub.

Tværfagligt samarbejde og sammenhængende overgange

Barnets kompetenceprofil er omdrejningspunktet i tværfagligt samarbejde, hvor der er behov for det. Ved overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole/SFO giver Kompetencehjulet mulighed for at overdrage faglige vurderinger af barnets ressourcer og fokusområder. Oplysninger, der bidrager til større forståelse af barnets aktuelle udfordringer, og hvordan barnet kan støttes bedst muligt.

Er barnet i god udvikling?

På baggrund af kompetenceprofilen vurderer professionelle tæt på barnet, om profilen giver anledning til iværksættelse af en fokuseret eller særlig indsats. Er det tilfældet, giver Kompetencehjulets handleplan mulighed for let at lave en struktureret plan for at understøtte barnets udvikling fremadrettet.

Data og dokumentation

Kompetencehjulet genererer unikke data, der giver mulighed for at arbejde datadrevet i pædagogisk praksis. Data, der har stor har værdi for den enkelte institution, men også for kommunen. Data fra Kompetencehjulet bidrager med værdifuld viden på tværs af institutioner og områder.

Arbejdet med Kompetencehjulet gør det muligt at trække specifikke data, der giver indblik i netop det, som I er optaget af, eksempelvis:

 • Får børnene nok ud af de aktiviteter, der foregår i institutionen?
 • Er der forskel på piger og drenge?
 • Hvordan klarer børnenes sig sprogligt?
 • Hvordan er børnenes sociale udvikling ved skolestart?
 • ...og meget, meget mere...

I skaber værdifuld viden

Når I anvender Kompetencehjulet skaber I værdifuld viden, der kan bruges til forældresamarbejde, udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, tilsyn, kvalitetsrapporter og orientering til kommunalbestyrelse.

Tønder Kommune

Kompetencehjulet styrker kvaliteten

Det rigtige værktøj leder til gode pædagogiske drøftelser. Siden 2011 har Tønder Kommune brugt Kompetencehjulet, hvilket har resulteret i et bedre lærings- og udviklingsmiljø for børnene i de kommunale daginstitutioner.

ofte stillede spørgsmål

Kompetencehjulet

Kompetencehjulet bygger på anerkendt forskning og teori om børns udvikling og læring, bl.a. Daniel Stern, Dorte Bleses, Susan Hart, Kari Killén, Arne Poulsen, Marianne Brodin, Dorte Damm, Hans Vejleskov, Karsten Hundeide, Stig Broström, Jaan Valsiner, Jan Tønnesvang, Hans Henrik Knoop og anden nyere forskning og litteratur. Desuden inddrages andre teoretikere med ældre forskning, der stadig har værdi, i mere eller mindre modereret form som fx John Bowlby, Lev S. Vygotksy, Mary Ainsworth, Aaron Antonovsky og Berit Bae.

Forskningen er ”oversat” i Kompetencehjulet, så den kan omsættes i den daglige pædagogiske praksis. Eksempelvis er børns sproglige udvikling beskrevet ud fra 39 kilder, og det er altid explicit, hvilken teori, der anvendes.

Nej, det er ikke det samme, selvom de visuelt har mange ligheder. Læringshjulet er oprindeligt et FKO-redskab, som LearnLab og andre udbydere har digitaliseret og udbydes bl.a. under navnene ”Læringshjulet” og ”Dialoghjulet”.


Den store forskel på redskaberne er:

 • Som det eneste redskab på markedet kan Kompetencehjulet følge barnets udvikling løbende fra 0-6 år.

 • Barnet kan vurderes i Kompetenchjulet på et hvilket som helst tidspunkt, uanset barnets alder.

 • Spørgsmålene, som barnet observeres og vurderes udfra, er meget mere nuancerede i Kompetencehjulet.

 • Med Kompetencehjulet spændes et "fintmasket net" ud under alle børn og sikrer, at ingen børn går under radaren.

 • I Kompetencehjulet kan barnets udbytte af læringsmiljøet og progression følges præcis, når du ønsker.

Kompetencehjulet bygger på et helhedsorienteret, anerkendende, relations- og ressourceorienteret børnesyn. Kompetencehjulets grundsyn er i overensstemmelse med grundsynet i ICDP (International Child Development Programme). ICDP's otte samspilstemaer udgør det værdisæt, som brugere af Kompetencehjulskonceptet bekender sig til. Samspilstemaerne er ikke rettet direkte mod barnet, men mod de voksne, der har med barnet at gøre - altså barnets omsorgsgivere.

Kompetencehjulet blev til i 2006 på baggrund af støtte fra daværende Familie- og Forbrugerstyrelsen på 4,8 mio. kr. Projektet hed ”Nye briller i det pædagogiske arbejde” og blev succesfuldt afsluttet i efteråret 2009. I projektet blev nyere anerkendt forskning og teori om børns udvikling fra 0-6 år samlet i "Kompetencehjulet", i en helhedsorienteret udviklingsbeskrivelse, der omfatter alle temaer i den pædagogiske læreplan, dette skete i samarbejde med Professionshøjskolen UCN (tidligere University College Nordjylland).

Kontakt

Sådan kommer du videre

Har du brug for en uforpligtende snak om, hvordan I kan styrke læringsmiljøet og  arbejdet med læreplanstemaerne i din institution? Ring til os på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.