Skip to main content

Med Kompetencehjulet kan I finde og støtte de udsatte børn, inden det er for sent

Styrker barnets læring og udvikling

Kompetencehjulet

Kompetencehjulet giver jer det mest solide fundament for at skabe et virkningsfuldt pædagogisk læringsmiljø – fordi I ved præcis, hvor I skal sætte ind og hvordan.

Med Kompetencehjulet sikrer I det enkelte barns læring og udvikling. Til forskel fra andre redskaber giver Kompetencehjulet jer detaljeret indblik i barnets alsidige udvikling. I får overblik over børnenes udbytte af det pædagogiske læringsmiljø og kan løbende følge op på, om indsatserne virker som tiltænkt.

Redskabet giver jer viden og dokumentation, så I kan udvikle jeres pædagogisk praksis – helt i tråd med dagtilbudslovens krav om at styrke kvaliteten af børns hverdag. Samtidig får I styr på den lovpligtige sprogvurdering, tidlig opsporing og indsats i dagtilbud.

Med Kompetencehjulet kan I stå på mål for, at alle børn i dagtilbuddet bliver mødt med samspil og forventninger i nærmeste udviklingszone.

Nu forstår jeg Jens - nu kan jeg se ham - nu giver det mening! Når jeg giver ham samspil som en 1-årig, svarer han relevant og som forventet, og jeg får smil og glæde i samspillet og han er meget lettere at holde af.

Birthe Simonsen, Kolding Kommune

Den sikre vej til høj kvalitet i dagtilbud

Kompetencehjulet

 • Følger barnets læring og udvikling i læreplanens temaer
 • Strukturerede indsatser baseret på barnets nærmeste udviklingszone
 • Detaljeret vurdering af barnets sprog frem mod skolestart
 • Tidlig opsporing og tidlig indsats
 • Styrker forældre- og tværprofessionelt samarbejde
 • Sikrer sammenhængende overgange
 • Dokumentation til kvalitetsudvikling, læreplan, tilsyn m.m.

Sikker vej til høj kvalitet i dagtilbud

Kompetencehjulet

 • Følger barnets læring og udvikling i læreplanens temaer
 • Strukturerede indsatser baseret på barnets nærmeste udviklingszone
 • Detaljeret vurdering af barnets sprog frem mod skolestart
 • Tidlig opsporing og tidlig indsats
 • Styrker forældre- og tværprofessionelt samarbejde
 • Sikrer sammenhængende overgange
 • Dokumentation til kvalitetsudvikling, læreplan, tilsyn m.m.

I får et fælles fagligt fundament

Kompetencehjulet er et børneobservationsredskab bygget op om de seks læreplanstemaer og funderet på et anerkendende, helheds- og ressourceorienteret børnesyn og ICDPs samspilsprincipper. Redskabet hjælper jer med at strukturere og kvalificere arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan, hvor I kan se barnets læring og udvikling inden for læreplanstemaerne.

Det særlige er, at I kan få indblik i barnets udvikling og progression på et hvilket som helst tidspunkt, uanset barnets alder fra 0-6 år. Redskabet sikrer, at I finder de børn, som kan gå under radaren – selv for en erfaren pædagog. 

Kompetencehjulets metode "Lup på læringsmiljøet" hjælper jer med at styrke dagtilbuddets kvalitet og fremme børnenes læring, udvikling og trivsel. Metoden understøtter arbejdet med det brede læringsperspektiv og hjælper jer til at reflektere over, hvordan I kan understøtte børnene:

 • når de leger
 • når I leger sammen med børnene eller
 • når I sætter aktiviteter i gang 

Trin-for-trin bliver I guidet af Kompetencehjulets Spørgsmålsguide, der stiller spørgsmål og får jer til at reflektere over, om alle børn i dagtilbuddet bliver udfordret, eller der er behov for at justere det pædagogiske læringsmiljø.

I får adgang til Danmarks største portal om børns udvikling, der indeholder Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse, metodebibliotek, videotek og didaktisk bibliotek med inspiration til lege og aktiviteter.

Kompetencehjulet er for mig et værktøj, der samler mine iagttagelser og min relation til barnet i et systematiseret, overskueligt diagram. Næsten som en slags supervision eller coaching, stiller det mig spørgsmål omkring barnets nærmeste udviklingszone, som jeg ikke selv var kommet i tanke om at reflektere over. Kompetencehjulet har gjort min bevidsthed skarpere på barnets udvikling generelt. Det er et fantastisk værktøj til at se bagom og forstå barnets mestringer ud fra de udviklingszoner, det står i - og den læring, de relationer og den kontekst, vi tilbyder barnet.

Specialpædagog Birthe Simonsen
KOLDING KOMMUNE

Sådan arbejder I med Kompetencehjulet i praksis

I kan komme i gang med Kompetencehjulet på få dage. Redskabet kan implementeres i hele institutionen på én gang, eller I kan starte forskudt – alt efter hvad der passer jer. Undervisningen bygger på fleksibel e-learning, der guider jer trygt gennem alt det, I har brug for at vide. Det betyder, at nye medarbejdere ikke skal vente på at komme på dyre kurser, men kan efter kort tid bidrage til processen, så I kan være fælles om at udvikle institutionen og styrke kvaliteten.

I løbet af 2-3 uger kan I få status på børnenes læring og udvikling inden for et læreplanstema, fx børnenes sproglige kompetencer. Det er samme metode I skal anvende ved alle temaer, og på 3-4 måneder kan I få indblik i børnenes helhedsorienterede udvikling og overblik og børnenes udbytte af læringsmiljøet. Til forskel fra andre redskaber på markedet får I med ét redskab overblik over barnets ressourcer og eventuelle udfordringer, så I let kan udvælge læringsmål for det enkelte barn – eller børnegruppe. 

Planlægning af pædagogiske indsatser bliver altså lettere, hurtigere og mere struktureret med Kompetencehjulet.

Når I vurderer alle børn, i alle seks læreplanstemaer, får I det bedste fundament for at styrke kvaliteten i dagtilbuddet. Vi er klar over, at mangel på tid og personale er en udfordring i mange institutioner. Har I ikke ressourcer til at vurdere alle børn, anbefaler vi, at starte med de børn, som I er mest bekymrede for. Efterfølgende kan I rulle Kompetencehjulet i det tempo og omfang, der passer jer.

Vesthimmerlands Kommune

Jeg ser Kompetencehjulet som et ledelsesredskab, både i min daglige dialog med pædagogerne om, hvordan vi styrker det enkelte barn, men også hvordan vi styrker den samlede kvalitet i Børnehuset Fjorden. Det er et arbejdsredskab vi ikke vil undvære.

Birthe P. Kjeldsen, LBO-leder

Kolding Kommune

Kompetencehjulet er mere værd end mange kurser!

Suzan W. Andersen, Pædagogisk udviklingschef

Vesthimmerlands Kommune

Noget at det bedste ved kompetencehjulet er de data, som jeg kan udtrække. De giver et hurtigt overblik - hvor skal der sættes yderligere ind og med hvad. Der ligger rigtig meget materiale på portalen, som vi kan gøre brug af – let tilgængeligt.

Joan Jakobsen, Børnehaveleder

Kompetencehjulet

Trin for Trin

For at komme godt i gang skal I først se en 19 minutters video med en introduktion til Kompetencehjulet. 

Vi anbefaler, at I starter forløbet med at observere børnenes sprog i forhold til læreplanstemaet Kommunikation og Sprog. Fra forskning ved vi, at systematisk arbejde med børns tidlige sprogudvikling særligt styrker børnenes læring og udvikling. Herefter anbefaler vi, at I arbejder videre med 'Social udvikling' og 'Alsidig personlig udvikling', da disse temaer tilsammen vil give jer overblik over fire centrale områder i barnets udvikling, der har afgørende betydning for om barnet får en god barndom og et godt voksenliv.

Det handler om at barnet udvikler:

  • Et godt sprog
  • En god tilknytning
  • En god arbejdshukommelse
  • Evnen til selvregulering

Trin 1

Observation

Hver stue modtager Kompetencehjulets Spørgsmålsguide og I læser udvalgte spørgsmål, der passer til børnegruppens alder (cirka 6-9 sider). Med denne fælles viden er I klar til at observere børnenes sproglige udvikling, og de næste 14 dage sætter I "Lup på læringsmiljøet” med fokus på at observere børnenes sprog i alle aktiviteter – ude og inde, mens I er sammen med børnene.

Trin 2

Vurdering af barnet

I har nu gjort jer en masse faglige observationer af børnene, som Kompetencehjulet hjælper jer med at systematisere og gøre delbare. Når børnene skal vurderes, kan I samle 6-7 børn, som er cirka lige langt udviklingsmæssigt og lave en gruppebesvarelse. De børn, som I er bekymrede for, besvares individuelt.

Temaet Kommunikation og Sprog giver jer overblik over børnenes sproglige udvikling. Med Kompetencehjulet får I et dynamisk sprogredskab, der både viser:

  • børnenes aktuelle udvikling
  • børnenes nærmeste udviklingszone
  • inspiration til lege og aktiviteter.

Samtidig får I styr på den lovpligtige sprogvurdering.

Kompetencehjulets "finmaskede net” hjælper jer med at identificere børn med sproglige udfordringer, så I kan sætte ind tidligt med støttende aktiviteter. Det betyder, at jeres sprogindsats bliver særdeles effektiv, for nu kender I præcis børnenes ressourcer. I ved, hvad de har lært, og hvad børnene er parate til at lære, så kan I nemt inkludere de små læringsmål i hverdagen.

 

Opfølgningsmøde

Når I har lavet de første besvarelser, gennemgår vi sammen jeres vurderinger af børnenes sproglige udvikling med fokus på:

 • Viser kompetenceprofilerne børnene, som I kender dem? Vi laver kvalitetssikring af besvarelserne
 • Hvad viser kompetenceprofilerne? Hvordan kompetenceprofilerne anvendes til målrettede indsatser med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone
 • Hvad virker godt / hvad virker ikke som forventet? Vi udpeger temaer til refleksion og fokusområder

Når I anvender de strukturerede børneobservationer til prioritering og planlægning af pædagogiske indsatser, arbejder I datadrevet, som dagtilbudsloven foreskriver. Data tilfører en ny vinkel på stuemøder, personalemøder og pædagogiske dage, hvor I sammen kan udforske tendenser og diskutere, om effekten af læringsmiljøet afspejler jeres mål.

Trin 3

Tidlig opsporing og indsats

Efter samme metode som ved Trin 1 er I nu klar til at observere og vurdere børnenes Sociale udvikling og Alsidige personlig udvikling. Vi anbefaler, at I først ser på "social udvikling", hvor I starter med at læse i Spørgsmålsguiden, inden I observerer børnene i to uger og herefter vurderer børnene – præcis som I gjorde med sprog. 

I løbet af 7-9 uger får I altså indsigt i væsentlige områder af barnets udvikling, som har betydning for om barnet får en god barndom og et godt voksenliv med uddannelse, arbejde, familie og godt socialt netværk. Nu ved I præcis, hvem de udsatte og sårbare børn er, og I kan lave handleplaner og indsatser, der tager afsæt i børnenes nærmeste udviklingszone.

Ved gruppebesvarelse kan der dukke børn op, som I ikke har set som særligt udsatte – sandsynligvis fordi barnet ikke gør meget væsen af sig.

Et barns kompetenceprofil kan ikke anvendes til at stille diagnoser. Kompetenceprofilen synliggør markører, der kan være tidlige tegn på udviklingsforstyrrelse eller mistrivsel. Jeres observationer, der systematiseres i Kompetencehjulet, giver jer et godt fagligt grundlag til dialog med forældre, PPR og tværfagligt samarbejde til undersøgelse og afklaring af behov for særlige indsatser. 

Trin 4

Den helhedsorienterede vurdering

I kan nu vælge at vurdere børnenes udvikling i de resterende læreplanstemaer: Krop, sanser og bevægelse, Natur udeliv og science og Kultur, æstetik og fællesskab. Udsatte børn har som regel ressourcer inden for disse temaer.

Tilsammen giver de seks temaer jer et helhedsorienteret billede af barnets læring og udvikling. Derfor anbefaler vi, at I vurderer børn i udsatte positioner i alle seks temaer. Det vil give jer indblik i, hvilke ressourcer I kan tage udgangspunkt i, når I skal løfte barnet, hvor det er udfordret.

Med Kompetencehjulets metode får I altså overblik over børnenes udbytte af læringsmiljøet og indblik i, hvordan I kan styrke det enkelte barn. I får relevante data til kvalitetsudvikling, dokumentation, tilsyn, læreplan - klar til at sætte direkte ind i rapporter m.v.

Video

Kompetencehjulet i praksis

I denne 5 minutters video følger vi to pædagogers:

 • Forberedelse og observation af børnenes udvikling
 • Vurdering af børnenes udbytte af læringsmiljøet
 • Planlægning af indsatser med udgangspunkt i børnenes kompetenceprofiler
 • Drøftelse af behov for inddragelse af PPR, logopæd m.fl. for to udsatte børn
 • Dokumentation til kvalitetsudvikling, læreplan og tilsyn.

I fremmer børns læring og udvikling

Med Kompetencehjulet kan I ”gå med tættekam og følge op”. I kan tilrettelægge et læringsmiljø, der møder børnene i nærmeste udviklingszone. På to minutter kan I trække unikke data via Kompetencehjulets SmartStatistik. Data, der har stor værdi for det enkelte barn, institutionen og for kommunen som helhed, hvor I kan få indsigt i det, som I er optaget af, fx:

 • Får børnene nok ud af de pædagogiske aktiviteter?
 • Hvad virker godt / hvad er vores fokusområder?
 • Hvordan klarer børnene sig sprogligt?
 • Hvordan er de tosprogede børns udvikling?
 • Hvordan er børnenes sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling fra start i dagtilbud frem mod skolestart?

Styrket forældresamarbejde og sammenhængende overgange

Barnets kompetenceprofil er omdrejningspunktet. Her er al relevant information om barnet samlet ét sted med let adgang til: Journal, filarkiv, SMTTE-handleplan og datadeling. I kan bruge kompetenceprofilen til forældresamarbejde, overgange og tværfagligt samarbejde, hvis der er behov for det. 

Med Kompetencehjulet kan I nemt og sikkert dele faglige observationer om barnets ressourcer ved overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave - og fra børnehave til skole/SFO. Ved tidlig SFO er Kompetencehjulet det bedste fundament for at skabe et optimalt samspil med barnet og forældre. Det pædagogiske personale i SFO får indblik i barnets ressourcer og eventuelle udfordringer og kan - fra første dag - arbejde videre med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone

Mange forældre udtrykker en positiv oplevelse med Kompetencehjulet, fordi de kan se barnets udvikling og progression i et letlæseligt diagram, og følgende en konkret dialog om barnet, og hvordan de kan stimulere barnet med lege og små opgaver i hjemmet.

Skole- og dagtilbudschef Per Hansen

Kompetencehjulet styrker kvaliteten

Tønder Kommune har siden 2011 brugt Kompetencehjulet til at vurdere børnenes læring og udvikling. Før valget faldt på Kompetencehjulet var forskellige metoder blevet afprøvet, men ingen af metoderne kunne opfylde behovet for systematik, og ønsket om også at kunne skabe overblik over børnenes udbytte og progression. Kommunen oplever redskabet leder til gode pædagogiske drøftelser og bidrager til et bedre læringsmiljø for børnene i de kommunale dagtilbud. 

Licens

Kontakt

Sammen skaber vi en stærkere fremtid

Styrk det enkelte barns udvikling – og find de udsatte børn i dit dagtilbud, inden det er for sent. Kontakt LearnLab på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.