Skip to main content

Med Kompetencehjulet kan I finde og støtte de udsatte børn, inden det er for sent

Styrker barnets læring og udvikling

Kompetencehjulet

Kompetencehjulet giver jer et solidt fundament til at skabe et virkningsfuldt pædagogisk læringsmiljø – fordi I ved præcis, hvor og hvordan I skal sætte ind.

I kan sikre det enkelte barns læring og udvikling med Kompetencehjulet. Til forskel fra andre redskaber giver børneobservationsredskabet Kompetencehjulet jer indblik i barnets udvikling inden for de seks læreplanstemaer. I får overblik over børnenes udbytte af læringsmiljøet og kan løbende følge op på, om jeres indsatser virker som tiltænkt, eller I bør justere praksis.

Redskabet giver jer viden og dokumentation, så I kan udvikle jeres pædagogiske praksis – helt i tråd med dagtilbudslovens krav om at styrke kvaliteten af børns hverdag. I får samtidig styr på den lovpligtige sprogvurdering og forebyggende indsatser.

Med Kompetencehjulet kan I stå på mål for, at alle børn i dagtilbuddet bliver mødt med samspil og forventninger i nærmeste udviklingszone.

Nu forstår jeg Jens - nu kan jeg se ham - nu giver det mening! Når jeg giver ham samspil som en 1-årig, svarer han relevant og som forventet, og jeg får smil og glæde i samspillet og han er meget lettere at holde af.

Birthe Simonsen, Kolding Kommune

Den sikre vej til kvalitet i dagtilbud

Kompetencehjulet

 • Viser barnets læring, udvikling og progression i læreplanens temaer
 • Strukturerede indsatser baseret på barnets nærmeste udviklingszone
 • Detaljeret vurdering af barnets sprogudvikling 0-6 år
 • Tidlig opsporing og tidlig indsats
 • Styrker forældre- og tværprofessionelt samarbejde
 • Sikrer sammenhængende overgange
 • Dokumentation til kvalitetsudvikling, læreplan, tilsyn m.m.

Sikker vej til høj kvalitet i dagtilbud

Kompetencehjulet

 • Viser barnets læring og udvikling i læreplanens temaer
 • Strukturerede indsatser baseret på barnets nærmeste udviklingszone
 • Detaljeret vurdering af barnets sprogudvikling 0-6 år
 • Tidlig opsporing og tidlig indsats
 • Styrker forældre- og tværprofessionelt samarbejde
 • Sikrer sammenhængende overgange
 • Dokumentation til kvalitetsudvikling, læreplan, tilsyn m.m.

Styrk fagligheden

Et fælles fagligt fundament

Kompetencehjulet er et forskningsbaseret observationsredskab, der er bygget op om læreplanstemaerne og funderet på ICDPs samspilsprincipper og et anerkendende, ressource- og helhedsorienteret børnesyn. Redskabet hjælper jer med at strukturere, kvalificere og fastholde arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, hvor I løbende kan følge børnenes udvikling og deres udbytte af jeres indsatser.

Særligt for Kompetencehjulet er, at I kan se barnets udvikling og progression på et hvilket som helst tidspunkt i alderen 0-6 år. Kompetencehjulet sikrer, at I hurtigt kan identificere sårbare og udsatte børn, og straks sætte ind med forebyggende indsatser. Med udgangspunkt i barnets kompetenceprofil får I inspiration til målrettede lege og aktiviteter.

Kompetencehjulets metode "Lup på læringsmiljøet" hjælper jer med at styrke kvaliteten af læringsmiljøet ved at møde alle børn med samspil og forventninger i nærmeste udviklingszone. Metoden understøtter arbejdet med et bredt læringsperspektiv og hjælper jer til at reflektere over, hvordan I kan understøtte børnenes læring og udvikling:

 • når børnene leger
 • når I leger sammen med børnene eller
 • når I sætter aktiviteter i gang 

Trin-for-Trin guides I af Kompetencehjulets Spørgemålsguide, der stiller spørgsmål og får jer til at reflektere over, om alle børn bliver udfordret, eller der er behov for at justere praksis.

I får adgang til Danmarks største portal om børns udvikling, der indeholder Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse, metode, videotek og didaktisk bibliotek med inspiration til lege og aktiviteter.

For mig er Kompetencehjulet et værktøj, der samler mine iagttagelser og min relation til barnet i et systematiseret, overskueligt diagram. Næsten som en slags supervision eller coaching, stiller det mig spørgsmål omkring barnets nærmeste udviklingszone, som jeg ikke selv var kommet i tanke om at reflektere over. Kompetencehjulet har gjort min bevidsthed skarpere på barnets udvikling generelt. Det er et fantastisk værktøj til at se bagom og forstå barnets mestringer ud fra de udviklingszoner, det står i - og den læring, de relationer og den kontekst, vi tilbyder barnet.

Specialpædagog Birthe Simonsen
KOLDING KOMMUNE

Kompetencehjulet i praksis

Når I har besluttet jer, kan I komme i gang med Kompetencehjulet på få dage. I kan implementere redskabet i hele institutionen på en gang, eller starte forskudt – alt efter hvad der passer jer.

Undervisningen bygger på fleksibel e-learning, der guider jer trygt igennem alt det, I har brug for at vide. Det betyder, at nye medarbejdere ikke skal vente på at komme på dyre kurser, men kan efter kort tid bidrage til processen, så I kan være fælles om styrke kvaliteten af børnenes hverdag i dagtilbud.

På 2-3 uger kan I få overblik over børnenes udvikling inden for et læreplanstema, fx Kommunikations og sprog. Samme metode anvendes for alle temaer, og i løbet af 3-4 måneder kan I få overblik over børnenes helhedsorienterede udvikling inden for de seks temaer og se deres udbytte af jeres læringsmiljø.

Til forskel fra andre måleredskaber på markedet får I med blot ét redskab detaljeret indblik i barnets udvikling og eventuelle vanskeligheder. Kompetencehjulet hjælper jer med at se bag om barnets synlige adfærd, og I kan nemt udvælge læringsmål for det enkelte barn (eller en børnegruppe) baseret på barnets udviklingsalder og nærmeste udviklingszone. 

Planlægning af pædagogiske indsatser bliver lettere, mere systematisk og effektiv med Kompetencehjulet, fordi indsatserne baseres på viden og dokumentation.

Når I vurderer alle børn i institutionen, i alle seks læreplanstemaer, får I det bedste fundament for at styrke kvaliteten i dagtilbuddet. Vi er klar over, at mangel på tid og personale er en udfordring i mange institutioner. Har I ikke ressourcer til at vurdere alle børn, anbefaler vi, at starte med de børn, som I er mest bekymrede for. Efterfølgende kan I rulle Kompetencehjulet ud i det tempo og omfang, der passer jer.

Vesthimmerlands Kommune

Jeg ser Kompetencehjulet som et ledelsesredskab, både i min daglige dialog med pædagogerne om, hvordan vi styrker det enkelte barn, men også hvordan vi styrker den samlede kvalitet i Børnehuset Fjorden. Det er et arbejdsredskab vi ikke vil undvære.

Birthe P. Kjeldsen, LBO-leder

Kolding Kommune

Kompetencehjulet er mere værd end mange kurser!

Suzan W. Andersen, Pædagogisk udviklingschef

Vesthimmerlands Kommune

Noget at det bedste ved kompetencehjulet er de data, som jeg kan udtrække. De giver et hurtigt overblik - hvor skal der sættes yderligere ind og med hvad. Der ligger rigtig meget materiale på portalen, som vi kan gøre brug af – let tilgængeligt.

Joan Jakobsen, Børnehaveleder

Kompetencehjulet

Trin for Trin

For at komme godt i gang, skal I først se en 19 minutters introduktionsvideo.

Vi anbefaler, at I starter forløbet med at observere børnenes sproglige udvikling i forhold til læreplanstemaet 'Kommunikation og Sprog'. Fra forskning ved vi, at systematisk arbejde med børns tidlige sprogudvikling styrker børns læring og udvikling. Herefter anbefaler vi, at I observerer børnenes 'sociale udvikling' og 'alsidig personlige udvikling', da temaerne giver jer overblik over centrale områder i barnets udvikling, som har afgørende betydning for barnets livsmuligheder og udsigten til et godt liv.

Det handler om, at barnet udvikler:

  • Et godt sprog
  • En god tilknytning
  • En god arbejdshukommelse
  • Evnen til selvregulering

Trin 1

Observation

Hver stue modtager Kompetencehjulets Spørgsmålsguide og I læser udvalgte spørgsmål, der passer til børnegruppens alder (cirka 6-9 sider). Med denne fælles viden er I klar til at observere børnenes sproglige udvikling, og de næste 14 dage sætter I "Lup på læringsmiljøet” med fokus på at observere børnenes sprog i alle aktiviteter – ude og inde, mens I er sammen med børnene.

Trin 2

Vurdering af barnet

I har nu gjort jer en masse faglige observationer af børnene, som Kompetencehjulet hjælper jer med at systematisere og gøre delbare. Når børnene skal vurderes, kan I samle 6-7 børn, som er cirka lige langt udviklingsmæssigt og lave en gruppebesvarelse. De børn, som I er bekymrede for, besvares individuelt.

Temaet Kommunikation og Sprog giver jer overblik over børnenes sproglige udvikling. Med Kompetencehjulet får I et dynamisk sprogredskab, der både viser:

  • børnenes aktuelle udvikling
  • børnenes nærmeste udviklingszone
  • inspiration til lege og aktiviteter.

Samtidig får I styr på den lovpligtige sprogvurdering.

Kompetencehjulets "finmaskede net” hjælper jer med at identificere børn med sproglige udfordringer, så I kan sætte ind tidligt med støttende aktiviteter. Det betyder, at jeres sprogindsats bliver særdeles effektiv, for nu kender I præcis børnenes ressourcer. I ved, hvad de har lært, og hvad børnene er parate til at lære, så kan I nemt inkludere de små læringsmål i hverdagen.

 

Opfølgningsmøde

Når I har lavet de første besvarelser, gennemgår vi sammen jeres vurderinger af børnenes sproglige udvikling med fokus på:

 • Viser kompetenceprofilerne børnene, som I kender dem? Vi laver kvalitetssikring af besvarelserne
 • Hvad viser kompetenceprofilerne? Hvordan kompetenceprofilerne anvendes til målrettede indsatser med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone
 • Hvad virker godt / hvad virker ikke som forventet? Vi udpeger temaer til refleksion og fokusområder

Når I anvender de strukturerede børneobservationer til prioritering og planlægning af pædagogiske indsatser, arbejder I datadrevet, som dagtilbudsloven foreskriver. Data tilfører en ny vinkel på stuemøder, personalemøder og pædagogiske dage, hvor I sammen kan udforske tendenser og diskutere, om effekten af læringsmiljøet afspejler jeres mål.

Trin 3

Tidlig opsporing og indsats

Efter samme metode som ved Trin 1 er I nu klar til at observere og vurdere børnenes Sociale udvikling og Alsidige personlig udvikling. Vi anbefaler, at I først ser på "social udvikling", hvor I starter med at læse i Spørgsmålsguiden, inden I observerer børnene i to uger og herefter vurderer børnene – præcis som I gjorde med sprog. 

I løbet af 7-9 uger får I altså indsigt i væsentlige områder af barnets udvikling, som har betydning for om barnet får en god barndom og et godt voksenliv med uddannelse, arbejde, familie og godt socialt netværk. Nu ved I præcis, hvem de udsatte og sårbare børn er, og I kan lave handleplaner og indsatser, der tager afsæt i børnenes nærmeste udviklingszone.

Ved gruppebesvarelse kan der dukke børn op, som I ikke har set som særligt udsatte – sandsynligvis fordi barnet ikke gør meget væsen af sig.

Et barns kompetenceprofil kan ikke anvendes til at stille diagnoser. Kompetenceprofilen synliggør markører, der kan være tidlige tegn på udviklingsforstyrrelse eller mistrivsel. Jeres observationer, der systematiseres i Kompetencehjulet, giver jer et godt fagligt grundlag til dialog med forældre, PPR og tværfagligt samarbejde til undersøgelse og afklaring af behov for særlige indsatser. 

Trin 4

Alt-i-et-redskab

I kan nu vælge at vurdere børnenes udvikling i de resterende læreplanstemaer: Krop, sanser og bevægelse, Natur udeliv og science og Kultur, æstetik og fællesskab. Udsatte børn har som regel ressourcer inden for disse temaer.

Tilsammen giver de seks temaer jer et helhedsorienteret billede af barnets læring og udvikling. Derfor anbefaler vi, at I vurderer børn i udsatte positioner i alle seks temaer. Det vil give jer indblik i, hvilke ressourcer I kan tage udgangspunkt i, når I skal løfte barnet, hvor det er udfordret.

Med Kompetencehjulets metode får I altså overblik over børnenes udbytte af læringsmiljøet og indblik i, hvordan I kan styrke det enkelte barn. I får relevante data til kvalitetsudvikling, dokumentation, tilsyn, læreplan - klar til at sætte direkte ind i rapporter m.v.

Video

Kompetencehjulet i praksis

I denne 5 minutters video følger vi to pædagogers:

 • Forberedelse og observation af børnenes udvikling
 • Vurdering af børnenes udbytte af læringsmiljøet
 • Planlægning af indsatser med udgangspunkt i børnenes kompetenceprofiler
 • Drøftelse af behov for inddragelse af PPR, logopæd m.fl. for to udsatte børn
 • Dokumentation til kvalitetsudvikling, læreplan og tilsyn.

Sådan fremmer I børns læring og udvikling

Med Kompetencehjulet kan I ”gå med tættekam og følge op”. I kan tilrettelægge et læringsmiljø, der møder børnene i nærmeste udviklingszone. På to minutter kan I trække unikke data via Kompetencehjulets SmartStatistik. Data, der har stor værdi for det enkelte barn, institutionen og for kommunen som helhed, hvor I kan få indsigt i det, som I er optaget af, fx:

 • Får børnene nok ud af de pædagogiske aktiviteter?
 • Hvad virker godt / hvad er vores fokusområder?
 • Hvordan klarer børnene sig sprogligt?
 • Hvordan er de tosprogede børns udvikling?
 • Hvordan er børnenes sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling fra start i dagtilbud frem mod skolestart?

Styrket forældresamarbejde og sammenhængende overgange

Barnets kompetenceprofil er omdrejningspunktet. Her er al relevant information om barnet samlet ét sted med let adgang til: Journal, filarkiv, SMTTE-handleplan og datadeling. I kan bruge kompetenceprofilen til forældresamarbejde, overgange og tværfagligt samarbejde, hvis der er behov for det. 

Med Kompetencehjulet kan I nemt og sikkert dele faglige observationer om barnets ressourcer ved overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave - og fra børnehave til skole/SFO. Ved tidlig SFO er Kompetencehjulet det bedste fundament for at skabe et optimalt samspil med barnet og forældre. Det pædagogiske personale i SFO får indblik i barnets ressourcer og eventuelle udfordringer og kan - fra første dag - arbejde videre med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone

Mange forældre udtrykker en positiv oplevelse med Kompetencehjulet, fordi de kan se barnets udvikling og progression i et letlæseligt diagram, og følgende en konkret dialog om barnet, og hvordan de kan stimulere barnet med lege og små opgaver i hjemmet.

Skole- og dagtilbudschef Per Hansen

Kompetencehjulet styrker kvaliteten

Tønder Kommune har siden 2011 brugt Kompetencehjulet til at vurdere børnenes læring og udvikling. Før valget faldt på Kompetencehjulet var forskellige metoder blevet afprøvet, men ingen af metoderne kunne opfylde behovet for systematik, og ønsket om også at kunne skabe overblik over børnenes udbytte og progression. Kommunen oplever redskabet leder til gode pædagogiske drøftelser og bidrager til et bedre læringsmiljø for børnene i de kommunale dagtilbud. 

Licens

Kontakt

Sammen skaber vi en stærkere fremtid

Styrk det enkelte barns udvikling – og find de udsatte børn i dit dagtilbud, inden det er for sent. Kontakt LearnLab på tlf. 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.