Skip to main content

Styrker barnets læring og udvikling

Kompetencehjulet

Kompetencehjulet giver jer det mest solide fundament til at skabe et virkningsfuldt pædagogisk læringsmiljø, fordi I ved præcis, hvor og hvordan I skal sætte ind.

Med Kompetencehjulet kan I sikre det enkelte barns udvikling. Med bare ét redskab får I indblik i barnets helhedsorienterede udvikling inden for læreplanens temaer og overblik over børnenes udbytte af læringsmiljøet. Når som helst kan I følge op på, om jeres indsatser virker som tiltænkt, eller I bør justere praksis til gavn for børnene. Redskabet giver jer viden og dokumentation, så I kan udvikle pædagogisk praksis –  i tråd med dagtilbudslovens krav om at styrke kvaliteten af børns hverdag. Samtidig får I styr på lovpligtig sprogvurdering og forebyggende indsatser i dagtilbud. 

Nu forstår jeg Jens - nu kan jeg se ham - nu giver det mening! Når jeg giver ham samspil som en 1-årig, svarer han relevant og som forventet, jeg får smil og glæde i samspillet, og han er meget lettere at holde af.

Birthe Simonsen, Kolding Kommune

En sikker vej til kvalitet i dagtilbud

Kompetencehjulet

 • Viser barnets læring og udvikling i læreplanens temaer
 • Effektiv planlægning af indsatser ud fra barnets nærmeste udviklingszone
 • Detaljeret sprogvurdering af barnets sprog 0-6 år
 • Tidlig opsporing og tidlig indsats
 • Styrker forældre- og tværfagligt samarbejde
 • Sikrer sammenhængende overgange
 • Al nødvendig data til tilsyn, læreplan, kvalitetsudvikling m.m.

En sikker vej til kvalitet i dagtilbud

Kompetencehjulet

 • Viser barnets læring og udvikling i læreplanens temaer
 • Effektiv planlægning af indsatser ud fra barnets nærmeste udviklingszone
 • Detaljeret sprogvurdering 0-6 år
 • Tidlig opsporing og tidlig indsats
 • Styrker forældre- og tværfagligt samarbejde
 • Sikrer sammenhængende overgange
 • Al nødvendig dokumentation til læreplan, tilsyn, kvalitetsudvikling m.m.

Fælles fagligt fundament

Kompetencehjulet er et forskningsbaseret observationsredskab til dagtilbud, der er bygget op om læreplanstemaerne, ICDPs samspilsprincipper og det nye børnesyn med en anerkendende og ressourceorienteret tilgang. Redskabet hjælper pædagogisk personale med at strukturere, kvalificere og dokumentere arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Unikt for Kompetencehjulet er, at I kan se barnets udvikling og  kompetencetilvækst fra 0-6 år. Med Kompetencehjulet kan I hurtigt identificere udsatte børn og få indsigt i, hvad udfordringerne består i. Det er let at føje fokuspunkter til redskabets SMTTE-handleplan, så I straks kan gå i gang med forebyggende indsatser. På Kompetencehjulets portal findes viden og inspiration til lege og aktiviteter baseret på barnets udvikling.

Kompetencehjulets metode "LUP på læringsmiljøet" hjælper jer med at styrke læringsmiljøet og møde børnene med forventninger i nærmeste udviklingszone. Metoden understøtter arbejdet med et bredt læringsperspektiv og hjælper jer til at reflektere over, hvordan I kan fremme børnenes læring og udvikling:

 • når børnene leger
 • når I leger sammen med børnene
 • når I sætter aktiviteter i gang. 

I guides via Kompetencehjulets Spørgeguide, der stiller spørgsmål (som I måske ikke selv var kommet i tanke om) og får jer til at reflektere over, om alle børn bliver udfordret, eller der er behov for at justere praksis.

I får ubegrænset adgang til Danmarks største portal om børns udvikling, der indeholder Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse, teori, metode, videotek og didaktisk bibliotek med inspiration til aktiviteter.

For mig er Kompetencehjulet et værktøj, der samler mine iagttagelser og min relation til barnet i et systematiseret, overskueligt diagram. Næsten som en slags supervision eller coaching, stiller det mig spørgsmål omkring barnets nærmeste udviklingszone, som jeg ikke selv var kommet i tanke om at reflektere over. Kompetencehjulet har gjort min bevidsthed skarpere på barnets udvikling generelt. Det er et fantastisk værktøj til at se bagom og forstå barnets mestringer ud fra de udviklingszoner, det står i - og den læring, de relationer og den kontekst, vi tilbyder barnet.

Specialpædagog Birthe Simonsen
KOLDING KOMMUNE

Indsatser baseret på viden og dokumentation

Med Kompetencehjulet kan I ”gå med tættekam og følge op”. I kan tilrettelægge et virkningsfuldt læringsmiljø med udgangspunkt i viden om børnenes udviklingsalder og nærmeste udviklingszone. Det er nemt at følge børnenes kompetencetilvækst fra start dagtilbud frem til skolestart – det tager kun 2 minutter at trække data i Kompetencehjulets SmartStatistik og få overblik og indblik i netop det, I er optaget af. Fx:

 • Hvordan er børnenes følelsesmæssige og kognitive udvikling?
 • Får børnene nok ud af de pædagogiske aktiviteter?
 • Hvad virker godt - hvad bør videreudvikles?
 • Hvordan er børnenes sprogudvikling?
 • Hvordan er børnenes sociale udvikling? 

Understøtter forældresamarbejde og sammenhængende overgange

I barnets kompetenceprofil er al relevant information om barnet samlet ét sted med nem adgang til: journal, filarkiv, SMTTE-handleplan og datadeling. I kan bruge kompetenceprofilen til planlægning af aktiviteter, forældresamarbejde, overgange og tværfagligt samarbejde

Med Kompetencehjulet kan I nemt og sikkert dele faglige observationer om barnets ressourcer ved overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave – og fra børnehave til skole/SFO. Ved tidlig SFO er Kompetencehjulet et godt udgangspunkt for at skabe et optimalt samspil med barnet og dets forældre. Personalet i SFO får indblik i barnets udvikling og eventuelle vanskeligheder, så de – allerede fra første dag – kan arbejde ud fra viden om barnets nærmeste udviklingszone

Mange forældre udtrykker en positiv oplevelse med Kompetencehjulet, fordi de kan se barnets udvikling og kompetencetilvækst visuelt i et overskueligt diagram og ud fra det tale konkret om, hvordan de sammen kan støtte barnet med lege og små opgaver.

Trin-for-trin

Kom godt i gang

Kom i gang på få dage - undervisningen bygger på fleksibel e-learning, der guider jer trygt igennem alt det, I har brug for at vide. Nye medarbejdere skal ikke vente på at komme på kursus, men kan efter kort tid bidrage til processen.

Til forskel fra andre måleredskaber til dagtilbud får I med blot ét redskab viden om barnets helhedsorienterede udvikling. Kompetencehjulet hjælper jer til at se bag om barnets synlige adfærd, så det bliver lettere at møde barnet med forventninger i nærmeste udviklingszone og tilrettelægge målrettede indsatser effektivt.

Når I vurderer alle børn, i alle seks temaer, får I et solidt fundament for at styrke kvaliteten af børnenes hverdag. Mangel på tid og pædagoger er en udfordring i mange institutioner, og har I ikke ressourcer til at vurdere alle børn, anbefaler vi, at I starter med bekymringsbørnene. Efterfølgende kan I rulle Kompetencehjulet ud i det omfang, der passer jer.

Trin 1

Strukturerede observationer

Vi anbefaler, at I indleder forløbet med at vurdere børnenes sproglige udvikling ved at observere børnene ud fra læreplanstemaet Kommunikation og sprog. Fra forskning ved vi, at systematisk arbejde med børns sprog styrker børns læring og udvikling.

Hver stue modtager Spørgsmålsguiden (fysisk bog), hvor I læser udvalgte spørgsmål, der passer til børnegruppens alder (typisk 5-10 sider). Med den fælles viden in mente er I klar til at observere børnene de næste 14 dage. I sætter "LUP på læringsmiljøet” for at observere børnenes sprog i alle aktiviteter, ude og inde.

Trin 2

Evaluering

I har gjort jer en masse faglige observationer, som Kompetencehjulet hjælper jer med at systematisere og dokumentere. Når I skal vurdere børnene, kan I samle 5-8 børn, som er cirka lige langt udviklingsmæssigt og lave gruppebesvarelse. Børn, som I er bekymrede for, besvares individuelt.

Kompetencehjulet er et dynamisk evalueringsredskab, der både viser:

 • Barnets aktuelle udviklingsalder
 • Barnets nærmeste udviklingszone
 • Inspiration til lege og aktiviteter.

Med temaet 'Kommunikation og sprog' synliggøres børnenes sprogudvikling og I har styr på den lovpligtige sprogvurdering. Redskabets "finmaskede net” hjælper jer med at identificere børn med sprogvanskeligheder, så I kan forebygge med sprogstimulerende aktiviteter. Jeres sprogindsats bliver særdeles effektiv, når I kender børnenes ressourcer, så I kan tilrettelægge små læringsmål i hverdagen tilpasset den enkelte.

Trin 3

Opsporing og tidlig indsats

Efter samme metode som Trin 1 er I klar til at observere børnenes Sociale udvikling og Personlige udvikling. Tilsammen giver de tre temaer indsigt i centrale udviklingsområder, der har betydning for barnets livsmuligheder. Det handler om, at barnet udvikler:

 • Et godt sprog
 • En god tilknytning
 • En god arbejdshukommelse
 • Evnen til selvregulering

På 10 uger har I detaljeret viden om børnenes ressourcer og eventuelle udfordringer. I ved præcis, hvem de udsatte børn er, så I kan lave handleplaner og indsatser tilpasset barnets udviklingsalder.

OBS! Barnets kompetenceprofil kan ikke anvendes til at stille diagnoser. Kompetenceprofilen synliggør markører, der kan være tidlige tegn på udviklingsforstyrrelse eller mistrivsel. Jeres observationer, der systematiseres ved hjælp af Kompetencehjulet, giver et godt grundlag til dialog med forældre, PPR og afklaring af behov for særlige indsatser. 

Trin 4

Alt-i-1 redskab

For en mere holistisk tilgang bør I også vurdere børnenes udvikling i de øvrige læreplanstemaer:

 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab. 

De seks læreplanstemaer giver tilsammen et mere helhedsorienteret billede af barnets ressourcer. Vi anbefaler at vurdere børn i udsatte positioner i alle seks temaer. Det giver indblik i, hvilke ressourcer I kan tage udgangspunkt i, når I skal støtte barnet på områder, hvor det er udfordret.

Kompetencehjulets metode giver overblik over børnenes udbytte af jeres læringsmiljø og viden om, hvordan I kan støtte det enkelte barn. I får relevante data til dokumentation, tilsyn, læreplan og kvalitetsudvikling - klar til at sætte direkte ind i rapporter m.v.

Kompetenceprofil

Barnets udvikling

Vesthimmerlands Kommune

Jeg ser Kompetencehjulet som et ledelsesredskab, både i min daglige dialog med pædagogerne om, hvordan vi styrker det enkelte barn, men også hvordan vi styrker den samlede kvalitet i Børnehuset Fjorden. Det er et arbejdsredskab vi ikke vil undvære.

Birthe P. Kjeldsen, LBO-leder

Kolding Kommune

Kompetencehjulet er mere værd end mange kurser!

Suzan W. Andersen, Pædagogisk udviklingschef

Vesthimmerlands Kommune

Noget at det bedste ved kompetencehjulet er de data, som jeg kan udtrække. De giver et hurtigt overblik - hvor skal der sættes yderligere ind og med hvad. Der ligger rigtig meget materiale på portalen, som vi kan gøre brug af – let tilgængeligt.

Joan Jakobsen, Børnehaveleder

Det siger brugerne...

Vesthimmerlands Kommune

Jeg ser Kompetencehjulet som et ledelsesredskab, både i min daglige dialog med pædagogerne om, hvordan vi styrker det enkelte barn, men også hvordan vi styrker den samlede kvalitet i Børnehuset Fjorden. Det er et arbejdsredskab vi ikke vil undvære.

Birthe P. Kjeldsen, LBO-leder

Kolding Kommune

Kompetencehjulet er mere værd end mange kurser!

Suzan W. Andersen, Pædagogisk udviklingschef

Vesthimmerlands Kommune

Noget at det bedste ved kompetencehjulet er de data, som jeg kan udtrække. De giver et hurtigt overblik - hvor skal der sættes yderligere ind og med hvad. Der ligger rigtig meget materiale på portalen, som vi kan gøre brug af – let tilgængeligt.

Joan Jakobsen, Børnehaveleder

Video om Kompetencehjulet

I denne 5 minutters video følger vi to pædagogers:

 • Forberedelse og observation af børnenes udvikling
 • Vurdering af børnenes udbytte af læringsmiljøet
 • Planlægning af indsatser med udgangspunkt i børnenes kompetenceprofiler
 • Drøftelse af behov for inddragelse af PPR, logopæd m.fl. for to udsatte børn
 • Dokumentation til kvalitetsudvikling, læreplan og tilsyn.

Skole- og dagtilbudschef Per Hansen

Kompetencehjulet styrker kvaliteten

Tønder Kommune har siden 2011 brugt Kompetencehjulet til at vurdere børnenes læring og udvikling. Før valget faldt på Kompetencehjulet var forskellige metoder blevet afprøvet, men ingen af metoderne kunne opfylde behovet for systematik, og ønsket om også at kunne skabe overblik over børnenes udbytte og progression. Kommunen oplever redskabet leder til gode pædagogiske drøftelser og bidrager til et bedre læringsmiljø for børnene i de kommunale dagtilbud. 

Licens