Skip to main content

redskab

Kompetencehjulet

Kompetencehjulet er et professionelt koncept udviklet til observation, vurdering og tidlig indsats i dagtilbudsområdet 0-6 år.

Kompetencehjulet er børneobservationsredskab til dagpleje, vuggestue og børnehave, der understøtter udviklingen af høj kvalitet i pædagogisk praksis. Kompetencehjulet sikrer, at I får fokus på det enkelte barn og møder barnet netop dér, hvor det er i sin udvikling.

Kompetencehjulet visualiserer barnets kompetencer inden for læreplanens seks temaer. Kompetenceprofilen giver et helhedsorienteret billede af barnets udvikling og hvorvidt barnet profiterer af de pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddet. I får viden og data, så I løbende kan planlægge og videreudvikle praksis – helt i tråd med dagtilbudsloven.

Den sikre vej til høj kvalitet i dagtilbud

Kompetencehjulet

Understøtter arbejdet med:

 • at børns læring og udvikling
 • de seks læreplanstemaer
 • børns sprogudvikling og lovpligtig sprogvurdering
 • tidlig opsporing og tidlig indsats
 • tværfagligt samarbejde og gode overgange
 • styrket forældresamarbejde
 • data til kvalitetsudvikling, tilsyn og dokumentation.

Danmark største portal om børns udvikling

Kompetencehjulet bygger på nyere, relevante psykologiske udviklingsbeskrivelser og omfattende forskning og teori om børns udvikling fra 0-6 år – alle med udgangspunkt i et anerkendende, ressource- og relationsorienteret børnesyn. I Kompetencehjulet synliggør kompetenceprofilen barnets ressourcer og fokuspunkter, og redskabet indeholder desuden forslag til aktiviteter i barnets nærmeste udviklingszone (NUZO). Læs mere om Kompetencehjulets teoretiske grundlag.

Systematisk evaluering i læreplanens temaer

Kompetencehjulet giver pædagogen mulighed for at systematisere sine faglige observationer af barnet. Ved besvarelse af udsagn om barnets kompetencer inden for læreplanens seks temaer via Kompetencehjulets Spørgsmålsguide gives et billede af barnets aktuelle udvikling, som den opleves i dagtilbuddet.

Barnets kompetenceprofil er altså ikke et resultat af en test, men et øjebliksbillede af, hvordan professionelle tæt på barnet oplever barnet. Med Kompetencehjulets grafiske visning er det let at se, om barnet udvikler sig som typisk forventet, om barnet har behov for særlig støtte eller bare et lille skub.

Tværfagligt samarbejde og sammenhængende overgange

Barnets kompetenceprofil er omdrejningspunktet ved tværfagligt samarbejde, når der er behov for det. Ved overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave – og fra børnehave til skole/SFO giver Kompetencehjulet mulighed for at overlevere faglige vurderinger af barnets ressourcer og fokusområder. Oplysninger, der bidrager til større forståelse af barnet, hvordan barnet kan støttes bedst muligt - og derved sikre gode, sammenhængende overgange.

Er barnet i god udvikling?

På baggrund af kompetenceprofilen vurderer professionelle tæt på barnet, om profilen giver anledning til iværksættelse af en fokuseret indsats - eller bare et lille "skub". Er det tilfældet, giver Kompetencehjulets handleplan mulighed for at lave en struktureret plan for at understøtte barnets udvikling fremadrettet.

Data og dokumentation

Kompetencehjulet genererer unikke data, der giver mulighed for at arbejde datadrevet i pædagogisk praksis. Data, der har stor har værdi for barnet, den enkelte institution, men også for kommunen. Data fra Kompetencehjulet bidrager med værdifuld viden på tværs af institutioner og områder.

Arbejdet med Kompetencehjulet gør det muligt at trække specifikke data, der giver indblik i netop det, som I er optaget af, eksempelvis:

 • Får børnene nok ud af de aktiviteter, der foregår i institutionen?
 • Er der forskel på piger og drenge?
 • Hvordan klarer børnenes sig sprogligt?
 • Hvordan er børnenes sociale udvikling ved skolestart?
 • ...og meget, meget mere...

I skaber værdifuld viden

Når I anvender Kompetencehjulet skaber I værdifuld viden, der kan bruges til et godt forældresamarbejde, udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, tilsyn, kvalitetsrapporter og orientering til kommunalbestyrelse.

Tønder Kommune

Kompetencehjulet styrker kvaliteten

Det rigtige værktøj leder til gode pædagogiske drøftelser. Siden 2011 har Tønder Kommune brugt Kompetencehjulet, hvilket har resulteret i et bedre lærings- og udviklingsmiljø for børnene i de kommunale daginstitutioner.

Licens

ofte stillede spørgsmål

Kompetencehjulet

Kompetencehjulet bygger på anerkendt forskning og teori om børns udvikling og læring, bl.a. Daniel Stern, Dorte Bleses, Susan Hart, Kari Killén, Arne Poulsen, Marianne Brodin, Dorte Damm, Hans Vejleskov, Karsten Hundeide, Stig Broström, Jaan Valsiner, Jan Tønnesvang, Hans Henrik Knoop og anden nyere forskning og litteratur. Desuden inddrages andre teoretikere med ældre forskning, der stadig har værdi, i mere eller mindre modereret form som fx John Bowlby, Lev S. Vygotksy, Mary Ainsworth, Aaron Antonovsky og Berit Bae.

Forskningen er ”oversat” i Kompetencehjulet, så den kan omsættes i den daglige pædagogiske praksis. Eksempelvis er børns sproglige udvikling beskrevet ud fra 39 kilder, og det er altid explicit, hvilken teori, der anvendes.

Nej, det er ikke det samme, selvom de rent visuelt har mange ligheder. Læringshjulet er oprindeligt et FKO-redskab, som LearnLab og andre aktører har digitaliseret og lanceret, blandt andet under navne som ”Læringshjulet” og ”Dialoghjulet”.


Den store forskel på redskaberne er:

 • Som det eneste redskab på markedet kan Kompetencehjulet følge barnets helhedsorienterede udvikling og progression i alderen 0-6 år.

 • Barnet kan vurderes i alle seks læreplanstemaer når som som helst med Kompetencehjulet, uanset barnets alder.

 • Spørgsmålene, som barnet observeres og vurderes ud fra, er mere nuancerede i Kompetencehjulet og giver god indsigt i både barnets udvikling og nærmeste udviklingszone.

 • Kompetencehjulet er mere end et måleredskab. Det er et sammenhængende, digitalt praksisredskab til observation, vurdering, opsporing og tidlig indsats. Og Danmarks største portal om børns udvikling - inklusiv vidensbank og didaktisk bibliotek. 

Kompetencehjulet bygger på et helhedsorienteret, anerkendende, relations- og ressourceorienteret børnesyn. Kompetencehjulets grundsyn er i overensstemmelse med grundsynet i ICDP (International Child Development Programme). 

ICDP's otte samspilstemaer udgør det værdisæt, som brugere af Kompetencehjulet bekender sig til. Samspilstemaerne er ikke rettet direkte mod barnet, men mod de voksne, der har med barnet at gøre - altså barnets omsorgsgivere.

Mange pædagoger føler sig presset på tid i hverdagen, og vi får ofte spørgsmålet: "Går der unødig tid fra børnene ved at lave kompetencehjul?"

Sprogvurdering
Starter du med Kompetencehjulet Sprog for at få indblik i barnets sproglige udvikling, tager det 10-15 minutter at vurdere et enkelt barn, mens du typisk kan sprogvurdere en gruppe à 5-6 børn på cirka 60 minutter. 

Kompetencehjulet
Det tager cirka 40 minutter at lave kompetencehjul - en komplet kompetenceprofil i alle seks læreplanstemaer på et enkelt barn og cirka 2 timer for en gruppe på 5-6 børn.

Spørgsmålsguide og observation
Besvarelse af Kompetencehjulet forudsætter, at du har brugt et par timer på at genopfriske faglig viden om, hvornår børn typisk udvikler hvad. Den viden får du præsenteret i "Kompetencehjulets Spørgsmålsguide – vejledning og registrering af didaktiske overvejelser”, hvor observerbare tegn-på-læring er beskrevet.

Efter et par ugers observation af børnene er du klar til at registrere dine observationer i Kompetencehjulet. Du og dine kolleger indsamler vigtig viden og styrker den faglige refleksion, når I fx på stuemøde drøfter børnenes udvikling og skal planlægge den kommende tids aktiviteter, fordi I nu ved præcis:

 • hvad børnene allerede kan og er parate til at lære og udvikle
 • I sparer tid ved effektiv planlægning af målrettede aktiviteter og
 • I er i stand til at udvikle jeres pædagogiske praksis løbende - baseret på data.

 

Vi anbefaler at evaluere 2 gange årligt i Kompetencehjulet, så har I altid friske data at planlægge det pædagogiske arbejde udfra. Det betyder, at I halvårligt følger op på, om børnene har fået det forventede udbytte af jeres læringsmiljø - eller om der er områder, I vil sætte fokus på, så kvaliteten i dagtilbuddet bliver endnu bedre. Arbejder I med udfordrede børn, hvor der er iværksat støtte, giver det god mening at følge op hver 3. måned om indsatserne virker som forventet.

Kontakt

Sådan kommer du videre

Ønsker du en uforpligtende samtale om, hvordan I bruge Kompetencehjulet og styrke læringsmiljøet i din institution? Kontakt os på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.