Skip to main content

De 6 læreplanstemaer

Alle dagtilbud skal arbejde med læreplanstemaerne for at sikre fælles retning i tilrettelæggelsen af et pædagogisk læringsmiljø, der fremmer børns læring udvikling, trivsel og dannelse. 

Kompetencehjulet er bygget op om læreplanstemaerne og de tilhørende pædagogiske mål, der har til hensigt at sikre en bred læringsforståelse med fokus på centrale elementer i børns udvikling og læring.

Kompetencehjulet er et forskningsbaseret redskab til dagtilbud udviklet af Professionshøjskolen UCN. I Kompetencehjulets Spørgeguide er anerkendt teori om børns udvikling og de pædagogiske mål systematiseret og beskrevet ved 700 tegn-på-læring. Kompetencehjulet hjælper pædagogisk personale med at sætte ”LUP på læringsmiljøet” – til at reflektere, justere og videreudvikle læringsmiljøet til for gavn for børnene i dagtilbuddet.

Brug af Kompetencehjulet i vuggestue, dagpleje og børnehave understøtter udviklingen af en virkningsfuld pædagogisk praksis, hvor alle børn får mulighed for lære alt det, børn typisk lærer og udvikler i alderen 0-6 år inden for rammerne af "den styrkede pædagogiske læreplan".

En sikker vej til kvalitet i dagtilbud

Sådan kan I arbejde med læreplanstemaerne i praksis

Kompetencehjulet viser barnets udvikling inden for de seks læreplanstemaer og inspirerer til lege og aktiviteter ud fra barnets nærmeste udviklingszone. 

 

 

 

En sikker vej til kvalitet i dagtilbud

Sådan kan I arbejde med læreplanstemaerne i praksis

Kompetencehjulet viser barnets udvikling inden for de seks læreplanstemaer og inspirerer til lege og aktiviteter ud fra barnets nærmeste udviklingszone. 

 

 

 

Læreplanstema

Kommunikation og sprog

Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale. Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner. Det er centralt, at I som pædagogisk personale er bevidste om, at I fungerer som sproglige rollemodeller for børnene og guider børnene til at indgå i fællesskaber med andre.

Kompetencehjulet fokuserer på følgende undertemaer i Kommunikation og sprog:

Kommunikation

Udviklingen i sproglig og social adfærd der udnytter de sproglige kompetencer til udveksling af betydninger og følelser.

Lytte og tale

Barnets øgede forståelse af andres brug af og udviklingen i egen brug af betydningsbærende tryk og stød, intonation og tonefald, både impressivt (indadtil) i lytteforståelse og ekspressivt (udadtil) i udtale.

Udtale og betydning

Barnets udvikling af tydelig udtale af ord med sprogets betydningsadskillende lyde og hyppigste konsonant kombinationer.

Lyde og lytteforståelse

Udviklingen i den nødvendige lydlige evne til at skelne mellem talesprogets stavelser og enkeltlyde, der gør at man kan høre og udtale ord. Eksempelvis forskellen på mus og hus.

Ordforråd

Barnets udvikling i antallet af ord som er til rådighed for det inden for forskellige ordklasser.

Grammatik

Barnets udvikling i anvendelsen af regler / rutiner for, hvordan betydninger er forbundet med udtryk, og hvordan sprogdele kombineres til større helheder.

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

læreplanstema

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.

Barnets personlige kompetencer er inddelt i seks temaer, hvor 'Selvfølelse', 'Følelser' og 'Tilknytning' handler om fundamentet for barnets socio-emotionelle udvikling (evnen til at regulere sine følelser og følelsesmæssig respons), mens temaerne 'Mestring', 'Læring og udvikling' og Oplevelse af sammenhæng' handler om barnets kognitive udvikling (udviklingen af hukommelse, opmærksomhed og abstraktionsforståelse – herunder arbejdshukommelse, fleksibilitet i tænkning, kreativitet, symbolforståelse og begyndende matematiske evner).

Kompetencehjulet bearbejder følgende temaer i Alsidig personlig udvikling:

Selvfølelse

Udviklingen i hvordan barnet synes at udvikle sine følelser og bevidstheden om sit ”selv”. Der er bl.a. tale om barnets udvikling af selvværd, selvtillid, selvafgrænsning og selvbevidsthed.

Følelser

Udviklingen i hvordan barnet udtrykker, rummer og regulerer sine følelser, samt det at dele følelser med andre. Der er bl.a. tale om udviklingen i vitalitetsfølelser, empati og barnets spejling i andre personer.

Tilknytning

Udviklingen i hvordan barnet etablerer tilknytning til de nærmeste, klarer adskillelse fra de nære, bruger overgangsobjekter, udvikler venskaber og selvstændighed.

Mestring

Udviklingen i barnets mestringsområder, eksempelvis dets egen del i skabelsen af en rutine, når det skal spise og sove. Der er også tale om, hvordan det genkender og husker mønstrene i sine samhandlinger med andre, herunder fx udviklingen i sin mestring af lege, hukommelse, forestillingsevne og forhandling.

Læring og udvikling

Udviklingen i barnets typiske læring på baggrund af en opvækst i en vesteuropæisk / dansk kultur. Omhandler bl.a. evnen til at indgå i samspil, have samforståelse og forestillingsevne samt være selvstændig og kreativ.

Oplevelse af sammenhæng

Hvordan barnet udvikler sig gennem oplevelse af sammenhæng i brugen af nysgerrighed, hukommelse, selvbestemmelse, handling, abstrakt tænkning og symboler.

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.

 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

læreplanstema

Social udvikling

Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer. Den sociale udvikling sker i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og værdsætte forskellighed. Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer. Læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til pædagogisk personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj mm.

Kompetencehjulet fokuserer på følgende temaer i Social udvikling:

Social adfærd

Hvordan barnet udvikler sit sociale repertoire og sin måde at opføre sig på over for andre børn og voksne. Der er bl.a. tale om udviklingen i sociale handlemuligheder i samspil, samarbejde og konflikter med børn og voksne.

Social kommunikation

Hvordan barnet udvikler sig med hensyn til at kunne kommunikere med andre børn og med voksne såvel sprogligt som nonverbalt. Der er bl.a. tale om udviklingen i hvordan barnet - i samspil med andre - kan vise, hvad det gerne vil med blik, fagter, pegen eller ord.

Socialisering

Hvordan barnet trin-for-trin tilegner sig de normer, færdigheder og personlighedsegenskaber, der er almindelige og som skal til for at begå sig i det samfund, de er en del af. Der er bl.a. tale om tilegnelsen af normer for deltagelse i praktiske rutiner, fælleslege og samtaler.

Social tænkning

Hvordan barnet hele tiden udvikler sin abstraktionsevne til at opfatte, forstå og begribe andre mennesker, forholdet mellem mennesker og sig selv og indbyrdes sammenhænge mellem disse. Der er bl.a. her tale om udviklingen af barnets stigende forståelse af, at andre mennesker har hensigter, følelser og vilje. Dette er forudsætningen for at evnen til empati og samarbejde udvikles.

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.

 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

læreplanstema

Krop, sanser og bevægelse

Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen - gennem ro og bevægelse - lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel. Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relationsdannelse udgår fra kroppen.

Kompetencehjulet fokuserer på følgende temaer i Krop, sanser og bevægelse:

Kroppen

Barnets udvikling af kropsbevidsthed, oplevelse af egen krop, gennem kroppen og hvad det kan gøre med sin krop.

Sansemotorik

Udviklingen i hvordan barnet via krop og hjerne tolker sanseindtryk og bruger disse til at tilpasse bevægelser, handlinger og adfærd som en del af at mestre grundlæggende bevægemønstre, fx kravle, gå og løbe og bruge disse i leg og dagligdagsaktiviteter.

Finmotorik og sansning

Udviklingen i hvordan barnet via krop og hjerne tolker sanseindtryk og bruger disse til at tilpasse bevægelser og handlinger, som en del af at mestre finmotoriske funktioner, fx forskellige greb, manipulation af genstande, samarbejde mellem hænderne, som gør det muligt for barnet at udføre aktiviteter, der stiller krav til finmotoriske færdigheder.

Motorisk leg

Hvordan udviklingen af forskellige kropslige handlinger og adfærd påvirker legene, bl.a. barnets udvikling i brug af flere og flere temaer for legene der involverer kroppen, så som leg med fingre, tyngdekraften, komme ind og ud af ting, lave konstruktioner og bruge fantasi.

 

Kost og sundhed

Udviklingen i barnets kostvaner og hvordan det deltager i ”madkulturen” i børnehaven og hjemmet.

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

læreplanstema

Natur, udeliv og science

Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension. 
Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også et grundlag for at arbejde med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.

Kompetencehjulet fokuserer på følgende temaer i Natur, udeliv og science:

Sansning og perception

Udviklingen i hvordan barnet via sanserne oplever natur og naturfænomener, og hvordan barnet via sin perception (egen sanseiagttagelse) opfatter oplevelser og indtryk fra naturen.

Opmærksomhed og viden

Udviklingen i hvordan barnet kan rette sin opmærksomhed mod naturens elementer og naturfænomener - samt få og have viden om disse elementer.

Forhold til naturen

Hvordan barnet udvikler sig i forhold til at undersøge og eksperimentere med elementer i naturen - og udviklingen i barnets forståelse, viden og erfaringer med natur, dyr og planter.

Begreber og handlinger for og i naturen

Hvordan barnet udvikler sit kendskab til begreber og navne på ting i naturen og mere avancerede begreber for naturens elementer, og hvordan det udvider sine handlemuligheder i forbindelse med sine oplevelser med natur, naturens elementer og naturfænomener.

 

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig.

læreplanstema

Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur er både en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet. Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.

Kompetencehjulet fokuserer på følgende temaer i Kultur, æstetik og fællesskab:

Æstetisk erkendelse

Udviklingen i hvordan barnet erkender - optager, føler og ”genkender” - æstetiske oplevelser, og hvordan barnet ud fra dette selv skaber æstetiske oplevelser for sig selv og andre, når det kreerer egne sanselige udtryk gennem brug af kulturelle udtryksformer.

Leg, fiktion og drama

Udviklingen i hvordan barnet bruger leg, fiktion og drama som middel til at udtrykke fantasi, følelser og oplevelser.

Kulturel viden og værdier

Udviklingen i hvad barnet bedømmer som rigtigt eller forkert, godt eller ondt, smukt eller grimt, der udspringer af de kulturelle værdier, normer og viden, som barnet vokser op i.

Musik, sang og dans som værdi, kommunikation, viden, fantasi og "håndværk"

Udviklingen i hvordan barnet bruger og udvikler sin medfødte musikalitet i gennem musikalske oplevelser samt aktive brug og egen skabelse af musik, dans og sang som et æstetisk og kreativt udtryksmiddel. Heri ligger også udviklingen i, hvordan barnet på baggrund af den motoriske, kognitive og stemmemæssige udvikling i stigende grad kan udtrykke sig musikalsk med stemme, krop og instrumenter.

Billedsproglig udvikling og den rum- og formskabende udvikling

Udviklingen af evnen til at skabe og kreativt bruge tegninger, billeder, skulpturer osv. til at kommunikere og udtrykke sine fantasier, kreative og æstetiske ideer, tanker og følelser osv. Heri ligger også udviklingen i barnets brug af forskellige greb til at mestre ”tegne-/malekunsten”, barnets stigende anvendelse af symboler og dets skabelse af tredimensionelle konstruktioner, former og rum.

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed.

Licens

Kontakt

Sådan kommer du videre

Ønsker du en uforpligtende snak om, hvordan I kan styrke kvaliteten i din institution, så kontakt LearnLab på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.