Skip to main content

Sprogvurdering 0-6 år

Kompetencehjulet Sprog anvendes til at understøtte det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling i dagtilbud og lovpligtig sprogvurdering af børn.

Sprogvurdering i dagtilbud

Kompetencehjulets Sprog er ikke en sprogtest, men et forskningsbaseret redskab til observation, vurdering og indsats, hvor fagpersoner systematisk kan følge op på barnets sproglige udvikling og progression fra 0-6 år. Er I bekymret for et barn, behøver I ikke vente med sprogvurdering til barnet er omkring 3-årsalderen. Barnet kan sprogvurderes på et hvilket som helst tidspunkt frem mod skolestart, da Kompetencehjulets sprogvurdering er adaptiv og ”tilpasser” sig barnets faktiske sproglige udvikling. Kompetencehjulet sikrer tidlig opsporing, hvor ingen børn går under den pædagogiske radar. 

Barnets sproglige udvikling

Barnets sproglige fundament udvikles i barnets første leveår. I Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse har vi samlet, systematiseret og suppleret anerkendt forskning og teori om børns sproglige udvikling fra 0-6 år til den suverænt mest nuancerede sproglige udviklingsbeskrivelse, der findes. 

I Kompetencehjulets Sprog er de to pædagogiske mål i læreplanstemaet Kommunikation og sprog konkretiseret og udfoldet i 164 læringsmål / tegn-på-læring, fordelt på otte aldersintervaller fra 0 til 6 år, så det bliver håndgribeligt at arbejde med børns sproglige udvikling i pædagogisk praksis.

kort om

Kompetencehjulet Sprog

  • Målgruppe: dansk- og tosprogede børn i alderen 0-6 år
  • Redskab til observation, vurdering, opsporing og indsats
  • Understøtter lovpligtig sprogvurdering og sprogarbejde
  • Viser barnets sproglige kompetencer og nærmeste udviklingszone
  • Mulighed for individuel- og gruppebesvarelse
  • Adgang til onlineportal med faglig viden, didaktisk bibliotek, metode og aktiviteter
  • Del af helhedsorienteret evalueringskoncept til dagtilbud
  • Data og dokumentation.

Kompetencehjulet Sprog er baseret på anerkendt forskning og teori fra 39 kilder, der tilsammen angiver, hvad børn typisk kan udvikle og lære i alderen 0-6 år.

Manglende sprogudvikling hos børn

Forskning viser, at der findes børn, der allerede er sprogligt langt bagud, når de starter i dagpleje eller vuggestue. For børn med manglende sprogudvikling er det afgørende for barnets fremtid og livsmuligheder, at personalet i dagtilbuddet hurtigt får fokus på at støtte barnets sprog.

Med Kompetencehjulet Sprog kan personalet allerede efter få ugers observation af barnet få detaljeret indblik i barnets sproglige udvikling − og hvordan barnet kan støttes bedst muligt.

 

Sprogstimulering i dagtilbud

Kompetencehjulets Sprog viser barnets aktuelle sproglige kompetencer og nærmeste udviklingszone (NUZO). Med udgangspunkt i barnets sproglige kompetenceprofil, kan I tilrettelægge målrettede aktiviteter, der stimulerer børnenes sproglige udvikling. Inspiration til lege, aktiviteter, faglig viden findes på Kompetencehjulets onlineportal, som både personale og forældre kan få adgang til.  

Personalet kan følge det enkelte barn og børnegruppens udbytte af det sproglige læringsmiljø – om indsatserne har den ønskede effekt. Med Kompetencehjulet arbejder I systematisk og intensivt med læreplanstemaet "Kommunikation og sprog" og sikrer, at børn med manglende sprogudvikling børn identificeres tidligt (allerede få uger efter opstart) og ikke kommer yderligere bagud – og måske endda indhenter nogle af de forsømte sproglige færdigheder.

Tidlig opsporing og tidlig indsats er afgørende

Er der et sprogligt udfordret barn i institutionen og vurderer I, at det også er relevant at undersøge barnets adfærdsmæssige og sociale forhold, kan I nemt udvide undersøgelsen med Kompetencehjulet Tidlig opsporing, der ud over sprog kigger på barnets alsidige personlige udvikling og sociale udvikling. Med modulet Tidlig opsporing finder I hurtigt udsatte børn, som ikke udvikler sig som typisk forventet, og I kan straks iværksætte støttende aktiviteter i hverdagen. Inspiration hertil findes på Kompetencehjulets onlineportal.

trin for trin

Kompetencehjulet Sprog

Kompetencehjulet - materiale til sprogvurdering 0-6 år

1. Spørgmålsguide

I Spørgsmålsguiden til Kompetencehjulet Sprog er viden om børns sproglige udvikling systematiseret i tegn-på-læring i otte alderstrin (fra 0-6 år). Læs de spørgsmål, der passer til gruppens sproglige udviklingsalder.

Sprogvurdering i dagtilbud - se barnets sproglige udvikling og hvordan I kan støtte barnets sprog i Kompetencehjulet Sprog

2. Observation

Med udgangspunkt i Kompetencehjulets Spørgsmålsguide observerer I børnene i 14 dage − i alle situationer, hvor børnene bruger sproget.

Se barnets sproglige udvikling i Kompetencehjulet Sprog - udvikler barnet sig som typisk forventet?

3. Sprogvurdering

Efter 14 dages observation, er I klar til at lave sprogvurdering. Registreringen foregår digitalt. Det tager typisk 15-20 minutter pr. barn eller 60 minutter pr. gruppe. Med den grafiske visning er det let at se, om barnets sprogudvikling er som typisk forventet, eller om barnet har brug for støtte. Fokusområder kan let føjes til handleplan.

Sprogvanskeligheder hos børn - lav sprogtest og sprogstimulering med Kompetencehjulet Sprog

4. Sprogligt læringsmiljø

Sprogvurderingen giver nuanceret indblik i barnets sproglige kompetencer og nærmeste udviklingszone. Pædagogiske aktiviteter kan fremadrettet planlægges, så de stimulerer børnenes sprogudvikling. Find didaktik, viden og metoder i Kompetencehjulets onlineportal.

Systematisk databaseret opsporing af børn med sproglige vanskeligheder med Kompetencehjulet Sprog

5. Kvalitet i dagtilbud

I får et godt overblik over børnenes sproglige kompetencer. I bliver klogere på, hvad børn kan lære hvornår. I bliver bedre til at se små tegn-på-læring og målrette pædagogiske aktiviteter. Kompetencehjulet kvalificerer sprogarbejdet, mens I arbejder intenst med læreplanstemaet "Kommunikation og sprog".

Sprogvurdering af børn inden skolestart - ved forsinket / manglende sprogudvikling bør barnet sprogvurderes

6. Styrket samarbejde

Barnets sproglige kompetenceprofil er et informativt redskab til logopæd, tværfagligt samarbejde og overgange. Forældresamarbejdet styrkes også, fordi samtaler om barnet kan tage afsæt i konkret viden om barnets udvikling.

Sprogvurderingens fokusområder

Kompetencehjulet Sprog understøtter arbejdet med børns sproglige udvikling fra 0-6 år. Redskabet tager afsæt i læreplanstemaet Kommunikation og sprog og kigger både på det produktive talesprog og det receptive talesprog.

Det produktive sprog

Social sprogbrug

· Kommunikation
· Lytte og tale

Hvordan barnet bruger og udvikler sproget i dialog og sociale situationer, i leg, til forhandling m.m.

Det produktive sprog

Teknisk sprogbrug

· Udtale og betydning
· Ordforråd
· Grammatik

Hvordan barnet teknisk anvender sproget: udtale, lyde, tonering, kognition, udvikler større ordforråd, ordbøjninger og sætningsopbygning.

Det receptive sprog

Hørelse og kognition

· Lyde og lytteforståelse

Hvordan barnet opfatter sprogets bestanddele - hører, tænker, kombinerer og forstår sprog, fx længere ord, sætninger og instruktioner.

Hvad siger dagtilbudsloven om sprogvurdering - hvornår er der krav om sprogtest?

Dagtilbudsloven §11

Sprogvurdering hvornår?

Hvornår skal børn sprogvurderes?

"...der skal gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering".

 "...der skal gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter".

Kommuner og institutioner kan selv vælge, hvilket sprogvurderingsværktøj, de vil anvende til formålet.

Licens

specialpædagog

Kolding Kommune

Et fantastisk værktøj til at se bagom og forstå barnets mestringer ud fra de udviklingszoner, det står i og den læring, de relationer og den kontekst, vi tilbyder barnet. Redskabet kræver fordybelse og tid. Og efter min vurdering skylder vi som fagpersoner det enkelte barn i en udsat position netop det, nemlig grundighed.

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan understøtte sprogarbejdet i din daginstitution og løbende følge op på børn med sproglige udfordringer? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.