Skip to main content

Sprogvurdering 0-6 år

Kompetencehjulet understøtter det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling frem mod skolestart. Samtidig får I styr på den lovpligtige sprogvurdering.

Sprogvurdering i dagtilbud

Kompetencehjulets sprogvurdering er ikke en sprogtest, men et forskningsbaseret redskab til observation, vurdering og tidlig indsats i dagtilbud, der hjælper jer med at styrke barnets sproglige udvikling frem mod skolestart. Er I bekymret for et barns sprog, behøver I ikke vente med at lave sprogvurdering til 3-årsalderen. 

Med Kompetencehjulet kan I følge barnets sproglige udvikling. Temaerne i sprogvurderingen er gennemgående, og I kan se barnets progression over en periode og vurdere om de indsatserne og læringsmiljøet har den ønskede effekt. I kan sprogvurdere barnet når som helst fra 0 til 6 år, da redskabet er adaptiv og ”tilpasser” sig barnets faktiske udvikling. Efter bare få uger kan I få solidt indblik i barnets sproglige ressourcer og viden om, hvordan I kan støtte barnet relevant.

Følger barnets sproglige udvikling

Det sproglige fundament udvikles i barnets første leveår. I Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse har Professionshøjskolen UCN samlet, systematiseret og suppleret anerkendt teori om børns udvikling fra 0-6 år til den suverænt mest nuancerede udviklingsbeskrivelse, der findes. 

I Kompetencehjulet er de pædagogiske mål i læreplanstemaet Kommunikation og sprog beskrevet i 164 observerbare sproglige tegn-på-læring, fordelt på otte intervaller fra 0 til 6 år. Med Kompetencehjulets metode bliver det let og ligetil at arbejde med børns sproglige udvikling i pædagogisk praksis. 

Sprog

Kompetencehjulet

  • Børneobservationsredskab til tidlig opsporing og indsats
  • Understøtter lovpligtig sprogvurdering
  • Se dansk- og tosprogede børns sproglige udvikling og progression
  • Grafisk visning af barnets sprogudvikling og nærmeste udviklingszone
  • Didaktisk inspiration til sprogstimulerende aktiviteter og lege
  • Mulighed for individuel- og gruppebesvarelse når som helst (0-6 år)
  • Ubegrænset adgang til Kompetencehjulets vidensportal 
  • Dokumentation til læreplan, kvalitetsudvikling, forældre- og tværfagligt samarbejde m.m.

Manglende sprogudvikling hos børn

Der findes børn, som er sprogligt forsinkede, allerede når de starter i dagpleje eller vuggestue. Forskning viser, at næsten 20 procent er sprogligt bagud, når de starter i skole. For børn med manglende sprogudvikling er det afgørende for barnets livschancer, at I hurtigt får fokus på at styrke barnets sprog i samarbejde med barnets forældre.

Kompetencehjulet er den mest nuancerede sprogvurdering på markedet og bare få uger efter, at barnet er startet i dagtilbud kan I få detaljeret indblik i barnets sprog, og hvordan I kan støtte barnets sproglige udvikling.

Sprogstimulering i dagtilbud

Kompetencehjulet viser både barnets aktuelle sprogudvikling og nærmeste udviklingszone (NUZO). Med udgangspunkt i barnets profil kan I tilrettelægge indsatser, der støtter barnets sproglige udvikling. I kan finde inspiration til målrettede aktiviteter på Kompetencehjulets portal.

Når I arbejder med Kompetencehjulet, arbejder I intensivt med læreplanstemaet "Kommunikation og sprog". I får overblik over børnenes udbytte af dagtilbuddets sproglige læringsmiljø og følge op på, om jeres indsatser har den ønskede effekt, eller der er behov for at justere praksis. 

I får ubegrænset adgang til Kompetencehjulet – Danmarks største portal om børns udvikling, der indeholder faglig viden, metode, video og inspiration til lege og aktiviteter. I får et fagligt fundament, der bidrager til kompetenceløft i dagtilbuddet.

Trin-for-Trin

Kompetencehjulet i praksis

Kompetencehjulet - materiale til sprogvurdering 0-6 år

1. Spørgmålsguiden

I Kompetencehjulets Spørgsmålsguide er teori om børns sprogudvikling systematiseret i 164 tegn-på-læring fordelt på otte alderstrin 0-6 år. Start med at læse de spørgsmål, der passer til din børnegruppes sproglige udviklingsalder.

Sprogvurdering i dagtilbud - se barnets sproglige udvikling og hvordan I kan støtte barnets sprog i Kompetencehjulet Sprog

2. Børneobservationer

Med udgangspunkt i Kompetencehjulets Spørgsmålsguide observerer I nu børnene i 2 uger − i alle situationer, hvor børnene bruger sproget.

Se barnets sproglige udvikling i Kompetencehjulet Sprog - udvikler barnet sig som typisk forventet?

3. Sprogvurdering

I er nu klar til at lave sprogvurdering. Det tager typisk 15-20 minutter for et barn eller 60 minutter for en gruppe. Kompetencehjulet giver overblik og de grafiske illustrationer viser om barnets sprogudvikling er som typisk forventet, eller der er behov for særlig støtte. Fokusområder kan let føjes til handleplan.

Sprogvanskeligheder hos børn - lav sprogtest og sprogstimulering med Kompetencehjulet Sprog

4. Læringsmiljøet justeres

Kompetencehjulets Sprogvurdering viser barnets sprogudvikling og nærmeste udviklingszone. Nu ved I, hvor I skal sætte ind og hvordan. I kan effektivt planlægge indsatser, der understøtter børnenes sprogudvikling. Viden, metoder og didaktisk bibliotek findes på Kompetencehjulets portal.

Systematisk databaseret opsporing af børn med sproglige vanskeligheder med Kompetencehjulet Sprog

5. Kvaliteten løftes

Kompetencehjulet giver overblik over børnenes sproglige kompetencer. I bliver klogere på, hvad børn kan lære hvornår, og I kan løbende følge op på om jeres indsatser virker som tiltænkt - eller der er behov for at justere praksis. Kompetencehjulet understøtter og kvalificerer sprogarbejdet i dagtilbud, og samtidig får I styr på den lovpligtige sprogvurdering.

Tidlig indsats i dagtilbud er afgørende

Har I et barn med sproglige udfordringer, er det også relevant at kigge på barnets følelsesmæssige, kognitive og sociale udvikling. I nemt udvide undersøgelsen med Kompetencehjulet. Redskabet rummer alle seks læreplanstemaer, og med bare ét sammenhængende redskab kan I opnå et helhedsorienteret billede af barnets læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Med Kompetencehjulet finder I med sikkerhed de børn, som ikke udvikler sig som typisk forventet. I kan ikke anvende Kompetencehjulet til at stille diagnoser, men jeres observationer, der samles og systematiseres i barnets kompetenceprofil, synliggør markører, der kan være tidlige tegn på udviklingsforstyrrelse og mistrivsel. 

På baggrund af kompetenceprofilen kan I straks gå i gang med pædagogiske indsatser i barnets nærmeste udviklingszone, inden eventuel yderligere undersøgelse af barnet kan finde sted i PPR, Høreklinik eller lignende.

Sprogvurdering af tosprogede børn

Anders Højen, lektor ph.d. beskriver, at den bedste måde at få overblik over 2-sprogedes børns sproglige udfordringer sker gennem løbende vurderinger. Da Kompetencehjulet både måler på flere sproglige dimensioner og giver mulighed for løbende vurderinger af barnets sprogudvikling, er redskabet særdeles velegnet til at vurdere, om et tosproget barn med langsom sprogudvikling handler om, at barnet har generelle sprogproblemer, eller er i gang med at tilegne sig det danske sprog.

Sprogvurderingens fokusområde

Til forskel fra 'Sprogvurdering 3-6' måler Kompetencehjulets sprogvurdering på barnets produktive sprog og receptive sprog, så I  opnår en mere fyldestgørende evaluering af, hvordan barnet i det daglige bruger sproget til at kommunikere med. Kompetencehjulet giver indblik i barnets sproglige ressourcer og eventuelle vanskeligheder – og hvordan I kan støtte barnets sprog. 

Det produktive sprog

Social sprogbrug

· Kommunikation
· Lytte og tale

Kompetencehjulet måler på, hvordan barnet bruger og udvikler sproget i dialog og sociale situationer, i leg, forhandling osv.

Det produktive sprog

Teknisk sprogbrug

· Udtale og betydning
· Ordforråd
· Grammatik

Her undersøges, hvordan barnet anvender sproget teknisk, dvs. udtale, lyde, tonering, kognition, udvikler større ordforråd, ordbøjning og sætningskonstruktion.

Det receptive sprog

Hørelse og kognition

· Lyde og lytteforståelse

Kompetencehjulet kigger på, hvordan barnet opfatter sprogets bestanddele: hører, tænker, kombinerer og forstår sprog, fx længere ord, sætninger og instruktioner.

Licens

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan understøtte sprogarbejdet i din daginstitution og løbende følge op på børn med sproglige udfordringer? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.