Skip to main content

Sprogvurdering 0-6 år

Få styr på den lovpligtige sprogvurdering med Kompetencehjulet Sprog. Redskabet anvendes til at understøtte dagtilbuddenes pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling og til sprogvurdering af børn i alderen 0-6 år.

Sprogvurdering i dagtilbud

Kompetencehjulets Sprogvurdering er ikke en sprogtest, men et forskningsbaseret redskab til observation, vurdering og indsats, hvor fagpersoner systematisk kan følge barnets sproglige udvikling og progression over tid. Barnet kan sprogvurderes på et hvilket som helst tidspunkt, uanset alder. Sprogvurderingsværkstøjet er adaptiv og ”tilpasser” sig barnets faktiske sproglige kompetencer og sikrer, at ingen børn går under den pædagogiske radar. 

Barnets sproglige udvikling

Barnets sproglige fundament udvikles i barnets første leveår. LearnLab har samlet og systematiseret anerkendt forskning og teori om børns sproglige udvikling til den suverænt mest nuancerede sproglige udviklingsbeskrivelse, der findes. 

I Kompetencehjulets Sprogvurdering er de to pædagogiske mål i 'Kommunikation og sprog' konkretiseret og udfoldet i 164 mål / tegn-på-læring, så det bliver håndgribeligt at arbejde med børns sproglige udvikling i pædagogisk praksis.

Kort om Sprogvurderingen

  • Målgruppe: et- og flersprogede børn 0-6 år
  • Redskab til observation, vurdering, opsporing og indsats
  • Understøtter lovpligtig sprogvurdering og sprogarbejde
  • Viser barnets sproglige kompetencer og nærmeste udviklingszone
  • Mulighed for individuel- og gruppebesvarelse
  • Medarbejderadgang til portal med faglig viden, didaktik, metode og aktiviteter
  • Forældreadgang til portal med faglig viden, lege og aktiviteter
  • Del af større koncept til dagtilbud
  • Data og dokumentation.

Sprogvurderingen er baseret på anerkendt forskning og teori fra 39 kilder, der tilsammen angiver, hvad børn typisk kan lære fra 0-6 år.

Manglende sprogudvikling hos børn

Forskning viser, at der findes børn, der allerede er sprogligt langt bagud, når de starter i dagpleje / vuggestue. For børn med manglende sprogudvikling har det afgørende betydning for barnets livsmuligheder, at personalet i dagtilbuddet hurtigt får fokus på at støtte barnets sproglige udvikling.

Med Kompetencehjulet Sprog kan personalet allerede efter få ugers observation af barnet få detaljeret indblik i barnets sprogudvikling − og hvordan barnet kan støttes bedst muligt.

Sprogstimulering i dagtilbud

Kompetencehjulets Sprogvurdering viser barnets aktuelle sproglige kompetencer og nærmeste udviklingszone (nuzo). Med udgangspunkt i barnets / gruppens sproglige profil, kan I tilrettelægge relevante pædagogiske aktiviteter, der stimulerer børnenes sproglige udvikling.  

Personalet kan følge barnets udbytte af det sproglige læringsmiljø – og om indsatserne har den ønskede effekt. Med Kompetencehjulet arbejder I systematisk og intensivt med 'Kommunikation og sprog' og sikrer, at de sprogligt udfordrede børn identificeres og ikke sakker yderligere bagud – og måske endda indhenter forsømte færdigheder.

Tidlig opsporing

Er der tale om et sprogligt udfordret barn, og en vurdering af barnets adfærdsmæssige og sociale forhold er relevant, kan I udvide med Kompetencehjulet Tidlig opsporing, der vurderer barnets sociale og alsidige personlige udvikling.

trin for trin

Kompetencehjulet Sprog

1. Spørgmålsguide

I Spørgsmålsguiden til Kompetencehjulet Sprog er viden om børns sproglige udvikling systematiseret i tegn-på-læring i otte alderstrin (fra 0-6 år). Læs de spørgsmål, der passer til gruppens sproglige udviklingsalder.

2. Observation

Med udgangspunkt i Spørgsmålsguiden observerer I børnenes sproglige kompetencer i 14 dage − i alle situationer, hvor børnene bruger sproget.

3. Sprogvurdering

Efter 14 dages observation, er I klar til at lave sprogvurdering. Registreringen foregår digitalt. Det tager typisk 15-20 minutter pr. barn eller cirka 60 minutter pr. gruppe. Fokusområder kan let føjes til handleplan.

4. Sprogligt læringsmiljø

Sprogvurderingen giver nuanceret indblik i barnets sproglige kompetencer og nærmeste udviklingszone. Pædagogiske aktiviteter kan fremadrettet planlægges, så de stimulerer børnenes sprogudvikling. Find didaktik, viden og metoder i Kompetencehjulets onlineportal.

5. Kvalitet i dagtilbud

I har nu et godt overblik over børnenes sproglige kompetencer. I er blevet klogere på, hvad børn kan lære hvornår. I er blevet bedre til at se tegn-på-læring og målrette aktiviteter. Kompetencehjulet kvalificerer sprogarbejdet og samtidig arbejder I intenst med læreplanstemaet 'Kommunikation og sprog'.

6. Styrket samarbejde

Barnets sproglige kompetenceprofil er et informativt redskab til logopæd, tværfagligt samarbejde og overgange. Forældresamarbejdet styrkes også, fordi samtaler om barnet kan tage afsæt i konkret viden om barnets udvikling.

Sprogvurderingens fokusområder

Kompetencehjulet Sprog understøtter det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling. Redskabet tager afsæt i læreplanstemaet Kommunikation og sprog og kigger både på det produktive talesprog og det receptive talesprog.

Det produktive sprog

Social sprogbrug

· Kommunikation
· Lytte og tale

Hvordan barnet bruger og udvikler sproget i dialog og sociale situationer, i leg, til forhandling m.m.

Det produktive sprog

Teknisk sprogbrug

· Udtale og betydning
· Ordforråd
· Grammatik

Hvordan barnet teknisk anvender sproget: udtale, lyde, tonering, kognition, udvikler større ordforråd, ordbøjninger og sætningsopbygning.

Det receptive sprog

Hørelse og kognition

· Lyde og lytteforståelse

Hvordan barnet opfatter sprogets bestanddele - hører, tænker, kombinerer og forstår sprog, fx længere ord, sætninger og instruktioner.

Hvornår skal børn sprogtestes?

Dagtilbudsloven §11 om sprogvurdering:

"...der skal gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering".

 "...der skal gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter".

Kommuner og institutioner kan selv vælge, hvilket sprogvurderingsværktøj, de vil anvende til formålet.

specialpædagog

Kolding Kommune

Et fantastisk værktøj til at se bagom og forstå barnets mestringer ud fra de udviklingszoner, det står i og den læring, de relationer og den kontekst, vi tilbyder barnet. Redskabet kræver fordybelse og tid. Og efter min vurdering skylder vi som fagpersoner det enkelte barn i en udsat position netop det, nemlig grundighed.

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan understøtte sprogarbejdet i din daginstitution og løbende følge op på børn med sproglige udfordringer? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Kontakt mig