Skip to main content

Sprogvurdering 0-6 år

Kompetencehjulet understøtter det pædagogiske arbejde med børns sprogudvikling frem mod skolestart. Samtidig får I styr på den lovpligtige sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud.

Sprogvurdering i dagtilbud

Kompetencehjulets sprogvurdering er ikke en sprogtest, men et forskningsbaseret redskab til observation, vurdering og tidlig indsats i dagtilbud, der hjælper jer med at styrke barnets sproglige udvikling frem mod skolestart. Er I bekymret for et barns sprog, behøver I ikke vente med at lave sprogvurdering til 3-årsalderen. 

Med Kompetencehjulet kan I følge barnets sprogudvikling fra 0 til 6 år. Temaerne i sprogvurderingen er gennemgående, og I kan se barnets kompetencetilvækst over tid og vurdere om jeres indsatser og læringsmiljø har den ønskede effekt. I kan sprogvurdere barnet når som helst, da redskabet er adaptiv og ”tilpasser” sig barnets faktiske udviklingsalder. Efter få uger har I et nuanceret indblik i barnets sproglige ressourcer og viden om, hvordan I kan støtte barnet.

Understøtter barnets sproglige udvikling

Barnets sproglige fundament udvikles i de første leveår. I Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse har Professionshøjskolen UCN samlet, systematiseret og suppleret anerkendt teori om børns udvikling fra 0-6 år til den suverænt mest nuancerede udviklingsbeskrivelse, der findes. 

I Kompetencehjulet er de pædagogiske mål i læreplanstemaet "Kommunikation og sprog" beskrevet ved 164 observerbare sproglige tegn-på-læring, fordelt på otte aldersintervaller fra 0 til 6 år. Med Kompetencehjulets metode bliver det let og ligetil at arbejde med børns sprogudvikling og sprogarbejde i pædagogisk praksis. 

Sprog

Kompetencehjulet

  • Observationsredskab til sprogvurdering og tidlig indsats
  • Understøtter lovpligtig sprogvurdering
  • Målgruppe: 0-6 årige dansk- og tosprogede børn
  • Grafisk visning af barnets sprogudvikling og progression
  • Viser barnets nærmeste udviklingszone (nuzo)
  • Didaktisk inspiration til målrettede lege og aktiviteter
  • Mulighed for individuel- og gruppebesvarelse når som helst
  • Adgang til Kompetencehjulets vidensportal 
  • Dokumentation til læreplan, forældre- og tværfagligt samarbejde m.m.

Manglende sprogudvikling hos børn

En del børn er sprogligt forsinkede, allerede når de starter i dagpleje eller vuggestue, og forskning viser, at næsten 20 procent er sprogligt bagud, når de starter i skole. For børn med manglende sprogudvikling er det afgørende for barnets livschancer, at I som pædagogisk personale hurtigt får fokus på at styrke barnets sprog i samarbejde med barnets forældre.

Kompetencehjulet er den mest nuancerede sprogvurdering på markedet og allerede få uger efter, at barnet er startet i dagtilbud, kan I få detaljeret indblik i barnets sproglige ressourcer, og hvordan I kan understøtte barnets sprogudvikling.

Sprogstimulering i dagtilbud

Kompetencehjulet viser både barnets aktuelle sprogudvikling og nærmeste udviklingszone (NUZO). Med udgangspunkt i barnets kompeteceprofil kan I effektivt tilrettelægge indsatser, der styrker barnets sprog. I finder inspiration til målrettede aktiviteter på Kompetencehjulets portal.

Når I arbejder med Kompetencehjulet, arbejder I intensivt med læreplanstemaet "Kommunikation og sprog". I får overblik over børnenes udbytte af jeres sproglige læringsmiljø og kan nemt følge op på, om jeres indsatser har den ønskede effekt, eller der er behov for at justere praksis. 

I får ubegrænset adgang til Kompetencehjulet – Danmarks største portal om børns udvikling, der indeholder faglig viden, metode, video og inspiration til lege og aktiviteter. I får et fagligt fundament, der bidrager til kompetenceløft i dagtilbuddet.

Trin-for-Trin

Kompetencehjulet i praksis

Kompetencehjulet - materiale til sprogvurdering 0-6 år

1. Spørgsmålsguiden

I Kompetencehjulets Spørgsmålsguide er teori om børns sproglige udvikling systematiseret i 164 observer-/vurderbare tegn-på-læring fordelt på otte alderstrin fra 0-6 år. Start med at læse de spørgsmål, der passer til børnegruppens sproglige udviklingsalder.

Sprogvurdering i dagtilbud - se barnets sproglige udvikling og hvordan I kan støtte barnets sprog i Kompetencehjulet Sprog

2. Børneobservationer

Med udgangspunkt i Kompetencehjulets Spørgsmålsguide observerer I børnene i 2 uger − i alle situationer ude/inde, hvor børnene bruger sproget.

Se barnets sproglige udvikling i Kompetencehjulet Sprog - udvikler barnet sig som typisk forventet?

3. Sprogvurdering

Nu er I klar til at lave sprogvurdering. Det tager typisk 15-20 minutter for et barn eller 60 minutter for en gruppe. Kompetencehjulet giver overblik og de grafiske illustrationer viser om barnets sprogudvikling er som typisk forventet, eller der er behov for særlig støtte. Fokusområder kan let føjes til SMTTE-handleplan.

Sprogvanskeligheder hos børn - lav sprogtest og sprogstimulering med Kompetencehjulet Sprog

4. Læringsmiljøet justeres

Kompetencehjulets Sprogvurdering viser barnets sprogudvikling og nærmeste udviklingszone. I ved nu, hvor og hvordan I skal sætte ind. Det bliver mere effektivt at planlægge indsatser, der understøtter børnenes sprogudvikling. Viden, metoder og didaktisk bibliotek findes på Kompetencehjulets portal.

Systematisk databaseret opsporing af børn med sproglige vanskeligheder med Kompetencehjulet Sprog

5. Kvalitetsløft

Kompetencehjulet giver overblik over børnenes sproglige ressourcer. I bliver klogere på, hvad børn kan lære hvornår og kan løbende følge op på om jeres indsatser virker som tiltænkt, eller der er behov for at udvikle praksis. Kompetencehjulet understøtter og kvalificerer sprogarbejdet i dagtilbud. 

Tidlig indsats er afgørende

Har I et barn med sproglige udfordringer, er det også relevant at kigge på barnets følelsesmæssige, kognitive og sociale udvikling. I nemt udvide undersøgelsen med Kompetencehjulet. Redskabet rummer alle seks læreplanstemaer, og med bare ét sammenhængende redskab kan I opnå et helhedsorienteret billede af barnets læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Med Kompetencehjulet finder I med sikkerhed de børn, som ikke udvikler sig som typisk forventet. I kan ikke anvende Kompetencehjulet til at stille diagnoser, men jeres observationer, der samles og systematiseres i barnets kompetenceprofil, synliggør markører, der kan være tidlige tegn på udviklingsforstyrrelse og mistrivsel. 

På baggrund af kompetenceprofilen kan I straks gå i gang med pædagogiske indsatser i barnets nærmeste udviklingszone, inden eventuel yderligere undersøgelse af barnet kan finde sted i PPR, Høreklinik eller lignende.

Sprogvurdering af tosprogede børn

Anders Højen, lektor ph.d. beskriver, at den bedste måde at få overblik over 2-sprogedes børns sproglige udfordringer sker gennem løbende vurderinger. Da Kompetencehjulet både måler på flere sproglige dimensioner og giver mulighed for løbende vurderinger af barnets sprogudvikling, er redskabet særdeles velegnet til at vurdere, om et tosproget barn med langsom sprogudvikling handler om, at barnet har generelle sprogproblemer, eller er i gang med at tilegne sig det danske sprog.

Sprogvurderingens fokusområde

Til forskel fra 'Sprogvurdering 3-6' måler Kompetencehjulets sprogvurdering på barnets produktive sprog og receptive sprog, så I  opnår en mere fyldestgørende evaluering af, hvordan barnet i det daglige bruger sproget til at kommunikere med. Kompetencehjulet giver indblik i barnets sproglige ressourcer og eventuelle vanskeligheder – og hvordan I kan støtte barnets sprog. 

Det produktive sprog

Social sprogbrug

· Kommunikation
· Lytte og tale

Kompetencehjulet måler på, hvordan barnet bruger og udvikler sproget i dialog og sociale situationer, i leg, forhandling osv.

Det produktive sprog

Teknisk sprogbrug

· Udtale og betydning
· Ordforråd
· Grammatik

Her undersøges, hvordan barnet anvender sproget teknisk, dvs. udtale, lyde, tonering, kognition, udvikler større ordforråd, ordbøjning og sætningskonstruktion.

Det receptive sprog

Hørelse og kognition

· Lyde og lytteforståelse

Kompetencehjulet kigger på, hvordan barnet opfatter sprogets bestanddele: hører, tænker, kombinerer og forstår sprog, fx længere ord, sætninger og instruktioner.

Licens

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan understøtte sprogarbejdet i din daginstitution og løbende følge op på børn med sproglige udfordringer? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.