Skip to main content

En femtedel af alle børn vokser op i social udsathed, heraf 5% i særlig udsatte positioner grundet fx psykisk sygdom eller misbrug hos forældre

Forebyggelse i dagtilbud

Tidlig opsporing og indsats

Andelen af børn, som vokser op i udsathed har ikke ændret sig 40 år. Ny forskning viser, at tallene nu går den forkerte vej. "Vi skal op på beatet her", siger forsker Charlotte Ringsmose, og det handler blandt om at styrke kvaliteten i dagtilbud.

Ringsmoses forskning viser, at "højkvalitetsdagtilbud gør en positiv forskel for børn i udsatte positioner, mens middelkvalitet fastholder børn i den udsathed, de kom med, og dagtilbud med lav kvalitet faktisk gør mere skade end gavn!" [Fagbladet FOA, nr. 2, 2022]

Børneobservationsredskabet Kompetencehjulet hjælper pædagoger med at synliggøre selv små tegn på mistrivsel ud fra et ressource- og helhedsorienteret orienteret børnesyn. Når I anvender Kompetencehjulet, finder I hurtigt udsatte børn, som kunne "gå under radaren", selv for en erfaren pædagog. Kompetencehjulet understøtter det pædagogiske arbejde med at styrke kvaliteten af børns hverdag ved at møde barnet i nærmeste udviklingszone og løbende optimere læringsmiljøet til gavn fr børnene.

Kompetencehjulet er et professionelt redskab til observation, vurdering og tidlig indsats i dagtilbud for 0-6 årige. Dér, hvor vi kan gøre den største forskel og skabe fundamentet for en stærkere fremtid.

Få afklaret bekymringen for et barn på 10 uger

I kan afklare bekymringen for et barn på få uger med Kompetencehjulet. Barnets kompetenceprofil giver detaljeret indblik i barnets læring og udvikling. Resultatet vises straks i letlæselig grafik, hvor I får overblik over, om barnet udvikler sig som typisk forventet, eller der er behov for særlig støtte. Kompetencehjulet viser, hvor I skal sætte ind og hvordan.

Fire forudsætninger for et godt liv

Kompetencehjulet giver jer indsigt i fire centrale elementer, der har betydning for et barns livsmuligheder – altså om barnet får et godt liv med en god barndom, udsigt til uddannelse, arbejde, familie og et godt socialt netværk.

Det handler om, at barnet udvikler:

  • et godt sprog
  • en god tilknytning
  • evnen til selvregulering
  • en god arbejdshukommelse.

Når I anvender Kompetencehjulet til tidlig opsporing, får I ved hjælp af forskningsbaserede, strukturerede observationer indblik i barnets sproglige, følelsesmæssige, kognitive og sociale udvikling – fire centrale områder, der har afgørende betydning for barnets fremtid. Til forskel fra andre redskaber kan Kompetencehjulet afdække barnets ressourcer på detaljeret vis inden for alle områderne, i ét og samme redskab.

I kan let udvide undersøgelsen af barnets ressourcer, da Kompetencehjulet kan give et helhedsorienteret billede af barnets læring og udvikling inden for alle seks læreplanstemaer. Det vil give jer indblik i, hvilke ressourcer I kan tage udgangspunkt i, når I skal støtte og løfte barnet på områder, hvor det er udfordret. Læs mere om Kompetencehjulet

Find de udsatte og sårbare børn i dit dagtilbud

...og de børn, der "bare" har brug for et lille skub

Barnets læring og udvikling

Hvad viser Kompetencehjulet?

Mads er 2,4 år. Han startede i vuggestue som 1-årig. Vuggestuen er af høj kvalitet, men det ser ikke ud til, at Mads profiterer tilstrækkeligt af dagtilbuddets gode læringsmiljø. Der, hvor Mads går i dagtilbud, er det politisk besluttet, at alle børn skal vurderes med Kompetencehjulet to gange årligt. Her er vises tredje gang, at pædagogerne vurderer Mads.

Med Kompetencehjulet bliver det tydeligt, at Mads har nogle udfordringer og på nogle områder ikke udvikler sig som typisk forventet. I forhold til læreplanstemaet Alsidig personlig udvikling er Mads udfordret på "Selvfølelse" og "Mestring". Mads' sproglige udvikling er forsinket – 1 år eller mere i flere temaer i Kommunikation og sprog. Han har behov for en målrettet sproglig indsats for at forebygge, at han kommer yderligere bagud og over tid måske henter nogle af de sproglige kompetencer, der er typisk forventet for hans alder. I forhold til Social udvikling ligger Mads i den lave ende af "normalområdet".

Danmarks største portal om børns udvikling

På Kompetencehjulets onlineportal findes faglig viden, metoder og inspiration til at styrke børns udvikling og læring. Med licens til Kompetencehjulet får I fri adgang til teori, videotek og didaktisk bibliotek med lege og aktiviteter. Læs mere om Kompetencehjulet.

Er der ikke ressourcer til at vurdere alle børn i institutionen, så start med de børn, som I er mest bekymrede for. Allerede få uger efter barnet er startet i dagtilbud, kan I få nuanceret indblik i barnets brede læring og udvikling - og dermed forståelse for hvordan I kan imødekommer barnets vanskeligheder og pædagogiske behov.

Indsatser baseret på børnenes nærmeste udviklingszone

Kompetencehjulet viser også barnets nærmeste udviklingszone (NUZO), og I kan anvende børnenes kompetenceprofiler til effektiv planlægning af målrettede aktiviteter til gavn for barnet, forældre, personale og tværfaglige samarbejdspartnere. Det betyder, at I straks kan gå i gang med at stimulere barnet med små lege og aktiviteter, der fremmer barnets udvikling. 

I kan dokumentere barnets udvikling og udbytte af de pædagogiske indsatser over en kort eller længere periode. Barnet kan vurderes når som helst det giver mening for jer at følge op på barnets udvikling og progression. Vi anbefaler at opdatere barnets profil to gange årligt, eller oftere, hvis der er tale om et udsat barn.

Systematisk opmærksomhed på børnenes udvikling

Kompetencehjulet giver altså overblik over børnenes helhedsorienterede udvikling fra 0-6 år og mulighed for her-og-nu at afdække en eventuel bekymring for et barn. 

Med Kompetencehjulet kan I skabe en tæt og sammenhængende indsats omkring det enkelte barn, baseret på alle de faglige observationer I gør jer om barnets læring, udvikling og trivsel – fra sundhedsplejerskens første besøg i hjemmet, til det daglige arbejde med barnet i dagpleje/vuggestue/børnehave og overgang til skole.

I kan nemt dele barnets kompetenceprofil med relevante samarbejdspartnere og sikre jer, at vigtige data er samlet sikkert ét sted. Det er let at tilføje noter, SMTTE-handleplan på barnets profil.

Licens

Kontakt

Sådan kommer du videre

Vil I også gå fra "mavefornemmelser" til datainformeret opsporing? Find de udsatte børn med Kompetencehjulet tidlig opsporing og få inspiration målrettede indsatser ud fra barnets kompetenceprofil. Kontakt os på tlf. 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.