Skip to main content

Den styrkede pædagogiske læreplan

Offentlige dagtilbud

Som dagtilbudsleder har du ansvaret for at fremme børns læring, udvikling, trivsel og dannelse gennem et trygt læringsmiljø.

For at løfte opgaven har du ansvaret for at etablere en god evalueringskultur i institutionen, hvor I løbende reflekterer over jeres pædagogiske praksis og udvikler læringsmiljøet til gavn for børnene. I skal udarbejde og dokumentere en pædagogisk læreplan mindst hvert andet år, hvor evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål – herunder også en vurdering af sammenhængen mellem dagtilbuddets læringsmiljø og børnenes læring, udvikling, trivsel og dannelse. 

Med Kompetencehjulet og Selvevalueringen har I det mest solide fundament til at sikre det enkelte barns udvikling – og til at understøtte og dokumentere jeres arbejde med den styrkede læreplan. 

Kompetencehjulet understøtter udvikling af et virkningsfuldt læringsmiljø med fokus på barnets læring og udvikling, hvor I løbende følger op på børnenes udbytte af jeres pædagogiske indsatser.

Observationsredskab

Kompetencehjulet er et professionelt redskab til observation, vurdering og tidlig indsats i dagtilbud, der understøtter og kvalificerer arbejdet med at omsætte "Den styrkede pædagogiske læreplan" til meningsfuld pædagogisk praksis. Kompetencehjulet har tydelig sammenhæng til de seks læreplanstemaer, de pædagogiske mål og dagtilbudslovens formål.

Styrker det pædagogiske arbejde

Når I arbejder med Kompetencehjulet og Learnlabs Selvevaluering kommer I næsten i mål med Den styrkede pædagogiske læreplan – trin-for-trin og uden brug uden brug af mange forskellige it-programmer, der ikke taler sammen. Hos LearnLab er alt samlet i to redskaber, i et sammenhængende, digitalt system. I mangler kun at lave en trivselsmåling, hvortil vi anbefaler DCUMs redskab.

Et fælles fagligt fundament

Kompetencehjulet bygger på et ressource- og helhedsorienterede børnesyn. I Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse formidles alt det, børn kan lære og udvikle fra 0-6 år i følge anerkendt teori. Den viden er systematiseret i en praktisk observationsguide med 700 aldersinddelte tegn-på-læring. I får også adgang til et metode- og didaktisk bibliotek med inspiration til pædagogiske aktiviteter, der tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone (nuzo), så alle børn kan udfordres på deres medfødte potentiale.

Kompetencehjulet er løsningen, når I

  • vil sikre alle børn er med i fællesskabet
  • vil dokumentere barnet udvikling og progression 
  • vil sikre tidlig opsporing og indsatser baseret på viden frem for mavefornemmelser
  • ønsker et metodisk redskab til at udvikle et stærkt læringsmiljø og styrke den faglige refleksion
  • vil styrke samarbejdet med forældre og tværfagligt team
  • vil sikre barnet gode overgange frem mod skolestart

Når måling giver mening

Vi hjælper jer godt i gang med Kompetencehjulet, så I hurtigt bliver trygge ved redskabets metode. I vil opleve, at arbejdet med den styrkede læreplan, kvalitetsudvikling og dokumentation bliver væsentlig nemmere og særdeles værdifuld.

I bliver bedre til at "se", hvad børnene er i gang med at lære, og hvad de er parate til at udvikle. I sparer tid på planlægning af pædagogiske indsatser, og aktiviteterne målrettes den enkelte. Med Kompetencehjulet kan I følge børnenes udvikling tæt og se, om jeres indsatser virker som forventet.

Ofte stillede spørgsmål

Kompetencehjulets børnesyn bygger på et ressource synhvor der fokuseres på det enkelte barns kompetencer og potentialer med afsæt i en anerkendende, relationsbaseret, helhedsorienteret tilgang. Kompetencehjulets grundsyn er i overensstemmelse med principperne i ICDP (International Child Development Programme), og ICDPs samspilstemaer udgør det værdisæt, som brugere af Kompetencehjulet bekender sig til. De otte samspilstemaer er ikke rettet direkte mod barnet. De er udtryk for de værdier og holdninger, der er bærende i de voksnes kontakt med barnet.

Kvaliteten af omsorgen og samspillet med barnet har betydning for barnets udvikling, og det er afgørende, at den voksne er i stand til at tage barnets perspektiv og handle anerkendende på adfærden. Da det altid er den voksne, der er ansvarlig for kvaliteten og forløbet af samspillet, fokuserer Kompetencehjulet også på den voksnes bidrag i samspillet med børnene.

Nej. Kompetencehjulet understøtter arbejdet med den styrkede læreplan i dagtilbud og er opdelt i seks temaer. Fordelen ved Kompetencehjulet er, at I netop kan vælge de emner, som I ønsker at arbejde fokuseret med i institutionen.

Vi anbefaler, at I som minimum observerer og vurderer børnene i forhold til ”Kommunikation og sprog”, ”Alsidig personlig udvikling” og "Social udvikling” svarende til Kompetencehjulets Sprogvurdering og Tidlig opsporing,, så I får styr på 1) den lovpligtige sprogvurdering og 2) identificere sårbare og udsatte børn og deres individuelle pædagogiske behov, så I ved hvordan I kan støtte deres læring og udviling.

Generelt oplever vi, at vores brugere vælger at implementere alle temaer kort efter, at de er gået i gang med Kompetencehjulet. De forklarer det med, at de får øje på de mange muligheder, der ligger i at bruge hele Kompetencehjulet – og ikke mindst, at de udfordrede børns spidskompetencer bliver synlige, når der laves en helhedsorienteret vurdering af barnets udvikling i alle seks temaer.

Kompetencehjulet er ikke designet til at erstatte den legende og kreative tilgang, men snarere styrke den. Ved at tilpasse aktiviteter til børns nærmeste udviklingszone kan pædagogisk personale skabe endnu mere meningsfulde og målrettede oplevelser for børnene, der samtidig styrker deres udvikling og læring. Kompetencehjulet viser præcist, hvor og hvordan pædagogerne kan sætte ind.

Børnehaven Troldehøjen

Vores faglighed højnes

I skolerne har der altid været meget dokumentation og data, og der har været en mere synlig facitliste. Det vil jeg vove at påstå, at vi også har fået nu i form af Kompetencehjulet og med de udtræk, vi kan lave. Jeg synes, at vores faglighed højnes, og endelig kan vi også blive anerkendt for vores profession!

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan I kan kvalificere det pædagogiske arbejde i din institution? Giv os et kald på tlf. 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.