Skip to main content

kvalitet i dagtilbud

Pædagogisk konsulent

Som konsulent er din opgave bl.a. at føre tilsyn og rådgive daginstitutioner, herunder støtte ledelsen i at udvikle den pædagogiske kvalitet og styrke evalueringskulturen.

Rådgivning og tilsyn i dagtilbud

At tilbyde børn og deres forældre dagtilbud af høj kvalitet er et kommunalt ansvar, og som pædagogisk konsulent spiller du en væsentlig rolle i forhold til at sikre kvaliteten på dagtilbudsområdet. Dit arbejde fokuserer på den pædagogiske opgave, som den er formuleret i Dagtilbudsloven.

Udover tilsynsrollen består din opgave i at støtte og rådgive dagtilbudslederen i personaleledelse, arbejdsmiljø, give konstruktiv feedback og anbefalinger til forbedringer. Den dobbelte rolle, dels som medudvikler af den pædagogiske kvalitet, dels som myndighedsperson, rummer nogle dilemmaer, der stiller særlige krav til dig som erfarings- og vidensdeler og til evalueringsmetoder. 

Kompetencehjulet styrker kvaliteten

Kompetencehjulet hjælper med at styrke og dokumentere dagtilbuddets kvalitet via strukturerede observationer af børnenes udvikling. Kompetencehjulets metode hjælper det pædagogiske personale til at reflektere over egen praksis og justere læringsmiljøet til gavn for børnenes læring og udvikling. Med Kompetencehjulets data får I let overblik og indblik til bl.a. tilsyn, kvalitetsudvikling og læreplan. 

Fra viden og data til virksom pædagogisk praksis 

Kompetencehjulet er et praksisredskab til observation, opsporing og tidlig indsats i dagtilbudsområdet 0-6 år, der understøtter og kvalificerer dagtilbuddets fortløbende arbejde med at udvikle den pædagogiske kvalitet. Redskabet har tydelig sammenhæng til den styrkede pædagogiske læreplan og lever op til kravene i dagtilbudsloven. Kompetencehjulet medvirker til at fremme datainformeret kultur i pædagogisk praksis. 

Mere kvalitet for pengene

I loven om pædagogiske læreplaner er læring omdrejningspunkt i forhold til børns udvikling indenfor seks temaer. Kompetencehjulet bygger på de seks læreplanstemaer, og der arbejdes efter tegn-på-læring og barnets nærmeste udviklingszone ud fra anerkendt udviklingsteori. Kompetencehjulets metode "LUP på læringsmiljøet" styrker faglig refleksion hos pædagogisk personale og medvirker til videreudvikling af læringsmiljøet baseret på datainformerede resultater fra børnenes kompetenceprofiler – børnenes udbytte af læringsmiljøet.

Kompetenceniveauet løftes generelt i daginstitutionen, da pædagogisk personale får ubegrænset adgang til Danmarks største portal om børns udvikling inkl. teori, metode og didaktisk inspiration til lege og aktiviteter.

Tidlig opsporing og tidlig indsats

Kompetencehjulet kan identificere udsatte børn tidligt og forebygge behovet for sene og dyrere indsatser. Barnets kompetenceprofil giver detaljeret indsigt i barnets ressourcer, og hvordan pædagogen kan støtte barnets læring og udvikling. Kompetenceprofilen kan nemt og sikkert deles med barnets forældre, specialteam, PPR og ved overgange, så barnet fortsatte udvikling kan understøttes.

datainformeret kvalitetsudvikling

Kompetencehjulet til Tilsyn

 • Understøtter konsulentens rådgivende funktion
 • Kvalificerer tilsynet vha. strukturerede observationsdata
 • Data om institutionens resultat- og effektkvalitet
 • Overblik over børnenes udbytte af læringsmiljøet
 • Indblik i barnets / gruppens udvikling i alle læreplanstemaer
 • Let at se status og følge progression over tid
 • Sikrer tidlig opsporing og indsats i dagtilbud

Ofte stillede spørgsmål

Kompetencehjulet er et børneobservationsredskab designet til at understøtte og udvikle kvaliteten af pædagogisk praksis. Det hjælper pædagogisk personale med at strukturere og dokumentere børnenes læring og udvikling inden for de seks læreplanstemaer. Ud fra forskningsbaserede tegn-på-læring observerer og vurderer pædagoger børnenes læring og udvikling. Vurderingen synliggør hvilke kompetencer barnet har, og hvilket udviklingstrin barnet skal/er i gang med at mestre og dermed hvordan læringsmiljøet skal tilpasses barnet.

Med Kompetencehjulet kan pædagoger let identificere udsatte børn tidligt og iværksætte forebyggende indsatser, der griber børne, så de med tidlig indsats får bedre muligheder for at forblive inkluderet i almenområdet .

Kompetencehjulet er et sammenhængende koncept til dagtilbud til vurdering, tidlig opsporing og indsats. Med redskabet skaber det pædagogiske personale strukturerede observationsdata, der kan anvendes til planlægning, udvikling og dokumentation i forhold til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, tilsyn, kvalitetsrapporter, sammenhængende overgange m.v.

Ja, Kompetencehjulet er i tråd med den styrkede læreplan og dagtilbudslovens mål om at styrke kvaliteten af børns hverdag ved at fremme børns læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Redskabet giver pædagogisk personale al relevant data og dokumentation, der er afgørende for kvalitetsudvikling, læreplaner, tilsyn, samarbejde med forældre, PPR og tværfagligt team samt orientering til bestyrelsen. Ved at identificere børnenes ressourcer og behov kan pædagoger målrette indsatser og følge op på deres udvikling og kompetencetilvækst.

Kompetencehjulet understøtter etablering af en god evalueringskultur i pædagogisk praksis, hvor personalet guides til kritisk refleksion og nemt kan se status og progression. 

Kompetencehjulets børnesyn bygger på et ressource synhvor der fokuseres på det enkelte barns kompetencer og potentialer med afsæt i en anerkendende, relationsbaseret, helhedsorienteret tilgang. Kompetencehjulets grundsyn er i overensstemmelse med principperne i ICDP (International Child Development Programme), og ICDPs samspilstemaer udgør det værdisæt, som brugere af Kompetencehjulet bekender sig til. De otte samspilstemaer er ikke rettet direkte mod barnet. De er udtryk for de værdier og holdninger, der er bærende i de voksnes kontakt med barnet.

Kvaliteten af omsorgen og samspillet med barnet har betydning for barnets udvikling, og det er afgørende, at den voksne er i stand til at tage barnets perspektiv og handle anerkendende på adfærden. Da det altid er den voksne, der er ansvarlig for kvaliteten og forløbet af samspillet, fokuserer Kompetencehjulet også på den voksnes bidrag i samspillet med børnene.

Nej, det er ikke det samme selvom redskaberne visuelt har mange ligheder. Læringshjulet er oprindeligt et FKO redskab, som LearnLab og andre udbydere har digitaliseret og bl.a. udbydes under "Læringshjulet” og ”Dialoghjulet”. 
Vurdering med Læringshjulet foretages typisk i forbindelse med overgange, når barnet er:

 • 9-14 måneder (start dagpleje / vuggestue)
 • på vej mod 3 år (overgang til børnehave)
 • på vej mod 6 år (overgang til skole).

”Læringshjulet giver et overblik over børnenes kompetencer i de seks læreplanstemaer - men der gåes ikke i dybden med temaerne. Redskabet kan med fordel anvendes samme med andre og mere dybdegående redskaber”. 

Kilde: Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale

De væsentligste forskelle på redskaberne er:

 • Kompetencehjulet kan som det eneste redskab på markedet følge barnets udvikling og kompetencetilvækst løbende inden for hvert af de seks læreplanstemaer fra 0-6 år.

 • Med Kompetencehjulet kan barnets udvikling og potentiale vurderes detaljeret, systematisk med ét sammenhængende redskab, når som helst uanset barnets alder. 

 • Spørgsmålene i Kompetencehjulets Spørgsmålsguide (der er beskrevet med 700 tegn-på-læring, som barnet observeres og vurderes ud fra) er mere nuancerede og giver både indblik i, hvad barnet har lært og hvad det næste er barnet skal lære i dets udvikling – dvs. synliggørelse af de zoner, der skal understøttes for at fremme barnets udvikling (Vygotsky's udviklingsteori) samt didaktisk inspiration til lege og aktiviteter. 

 • Data og viden fra børnenes kompetenceprofiler kan anvendes til at planlægge aktiviteter i dagligdagen og til at skabe sammenhængende overgange for barnet.
   
 • Kompetencehjulet er mere end et måleredskab! Det er et sammenhængende praksisredskab til observation, opsporing og tidlig indsats i dagtilbud.

 • Kompetencehjulet kan stå alene og understøtter det pædagogiske arbejde med at styrke kvaliteten af børns hverdag via effektiv planlægning af målrettede aktiviteter, data og dokumentation til læreplan, tilsyn, forældresamarbejde og gode overgange.

Kompetencehjulet er Danmarks største portal om børns udvikling inkl. vidensbank, metode- og didaktisk bibliotek.

Kolding Kommune

Som en slags supervision eller coaching

Som specialpædagog er Kompetencehjulet for mig et værktøj, der samler mine iagttagelser og min relation til barnet i et systematiseret, overskueligt diagram. Næsten som en slags supervision eller coaching, stiller det mig spørgsmål omkring barnets nærmeste udviklingszone, som jeg ikke selv var kommet i tanke om at reflektere over.

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan Kompetencehjulet kan understøtte dit samarbejde med daginstitutionerne? Giv os et kald på tlf. 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.