Skip to main content

kvalitet i dagtilbud

Pædagogisk konsulent

Som konsulent er din opgave bl.a. at føre tilsyn og rådgive daginstitutioner, herunder støtte ledelsen i at udvikle den pædagogiske kvalitet og styrke evalueringskulturen.

Rådgivning og tilsyn i dagtilbud

At tilbyde børn og deres forældre dagtilbud af høj kvalitet er et kommunalt ansvar, og som pædagogisk konsulent spiller du en væsentlig rolle i forhold til at sikre kvaliteten på dagtilbudsområdet. Dit arbejde fokuserer på den pædagogiske opgave, som den er formuleret i Dagtilbudsloven.

Udover tilsynsrollen består din opgave i at støtte og rådgive dagtilbudslederen i personaleledelse, arbejdsmiljø, give konstruktiv feedback og anbefalinger til forbedringer. Den dobbelte rolle, dels som medudvikler af den pædagogiske kvalitet, dels som myndighedsperson, rummer nogle dilemmaer, der stiller særlige krav til dig som erfarings- og vidensdeler og til evalueringsmetoder. 

Kompetencehjulet styrker kvaliteten af pædagogisk arbejde

Kompetencehjulet hjælper med at styrke og dokumentere dagtilbuddets kvalitet ved hjælp af strukturerede observationer af børnenes udvikling og læring. Kompetencehjulets metode hjælper pædagogisk personale til at reflektere kritisk på pædagogiske praksis og videreudvikle læringsmiljøet til gavn for børnene. Med Kompetencehjulet får I både overblik og indblik til bl.a. tilsyn, læreplan og kvalitetsudvikling. 

Fra viden og data til virkningsfuld pædagogisk praksis 

Kompetencehjulet er et praksisredskab til observation, tidlig opsporing og indsats for 0-6 årige, der kvalificerer dagtilbuddets fortløbende arbejde med at udvikle den pædagogiske kvalitet. Redskabet har tydelig sammenhæng til den styrkede pædagogiske læreplan og lever op til bestemmelserne i dagtilbudsloven. Kompetencehjulet medvirker til at fremme en datainformeret kultur i pædagogisk praksis, hvor indsatser tilrettelægges ud fra viden og dokumentation om børnenes læring, udvikling og trivsel. 

Mere kvalitet for pengene

I lov om pædagogiske læreplaner er læring omdrejningspunkt i forhold til børns udvikling inden for seks temaer. Kompetencehjulet er netop bygget op omkring de seks læreplanstemaer, og der arbejdes efter tegn-på-læring og barnets nærmeste udviklingszone baseret på anerkendt udviklingsteori. Kompetencehjulets metode "LUP på læringsmiljøet" understøtter faglig refleksion og medvirker til at kvalificere læringsmiljøet på baggrund af resultater fra børnenes kompetenceprofiler, der strukturer informationer om børnenes udviklingsalder og udbytte af læringsmiljøet.

Ved anvendelse af Kompetencehjulet løftes kompetenceniveauet generelt, da pædagogisk personale får adgang til Danmarks største portal om børns udvikling, der indeholder teori, metodebibliotek, video fra praksis og inspiration til lege & aktiviteter.

Tidlig opsporing og tidlig indsats

Kompetencehjulet kan identificere udsatte børn tidligt og medvirker til at forebygge behov for sene og dyrere indsatser. Barnets kompetenceprofil giver detaljeret indblik i barnets ressourcer og inspiration til, hvordan pædagogisk personale kan fremme barnets udvikling og trivsel. Kompetenceprofilen (inkl. handleplan, journal og filarkiv) kan nemt og sikkert deles med barnets forældre, specialteam, PPR og ved overgange, så barnet udvikling understøttes.

datainformeret kvalitetsudvikling

Kompetencehjulet til Tilsyn

  • Understøtter konsulentens rådgivende funktion
  • Kvalificerer tilsynet vha. strukturerede observationsdata
  • Data om institutionens resultat- og effektkvalitet
  • Overblik over børnenes udbytte af læringsmiljøet
  • Indblik i barnets / gruppens udvikling i alle læreplanstemaer
  • Let at se status og følge progression over tid
  • Sikrer tidlig opsporing og indsats i dagtilbud

Ofte stillede spørgsmål

Kompetencehjulet er et børneobservationsredskab designet til at understøtte og udvikle kvaliteten af pædagogisk praksis. Det hjælper pædagogisk personale med at strukturere og dokumentere børnenes læring og udvikling inden for de seks læreplanstemaer. Ud fra forskningsbaserede tegn-på-læring observerer og vurderer pædagoger børnenes læring og udvikling. Vurderingen synliggør hvilke kompetencer barnet har, og hvilket udviklingstrin barnet skal/er i gang med at mestre og dermed hvordan læringsmiljøet skal tilpasses barnet.

Med Kompetencehjulet kan pædagoger let identificere udsatte børn tidligt og iværksætte forebyggende indsatser, der griber børne, så de med tidlig indsats får bedre muligheder for at forblive inkluderet i almenområdet .

Kompetencehjulet er et sammenhængende koncept til dagtilbud til vurdering, tidlig opsporing og indsats. Med redskabet skaber det pædagogiske personale strukturerede observationsdata, der kan anvendes til planlægning, udvikling og dokumentation i forhold til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, tilsyn, kvalitetsrapporter, sammenhængende overgange m.v.

Ja, Kompetencehjulet er i tråd med den styrkede læreplan og dagtilbudslovens mål om at styrke kvaliteten af børns hverdag ved at fremme børns læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Redskabet giver pædagogisk personale al relevant data og dokumentation, der er afgørende for kvalitetsudvikling, læreplaner, tilsyn, samarbejde med forældre, PPR og tværfagligt team samt orientering til bestyrelsen. Ved at identificere børnenes ressourcer og behov kan pædagoger målrette indsatser og følge op på deres udvikling og kompetencetilvækst.

Kompetencehjulet understøtter etablering af en god evalueringskultur i pædagogisk praksis, hvor personalet guides til kritisk refleksion og nemt kan se status og progression. 

Kompetencehjulets børnesyn bygger på et ressource synhvor der fokuseres på det enkelte barns kompetencer og potentialer med afsæt i en anerkendende, relationsbaseret, helhedsorienteret tilgang. Kompetencehjulets grundsyn er i overensstemmelse med principperne i ICDP (International Child Development Programme), og ICDPs samspilstemaer udgør det værdisæt, som brugere af Kompetencehjulet bekender sig til. De otte samspilstemaer er ikke rettet direkte mod barnet. De er udtryk for de værdier og holdninger, der er bærende i de voksnes kontakt med barnet.

Kvaliteten af omsorgen og samspillet med barnet har betydning for barnets udvikling, og det er afgørende, at den voksne er i stand til at tage barnets perspektiv og handle anerkendende på adfærden. Da det altid er den voksne, der er ansvarlig for kvaliteten og forløbet af samspillet, fokuserer Kompetencehjulet også på den voksnes bidrag i samspillet med børnene.

Kolding Kommune

Som en slags supervision eller coaching

Som specialpædagog er Kompetencehjulet for mig et værktøj, der samler mine iagttagelser og min relation til barnet i et systematiseret, overskueligt diagram. Næsten som en slags supervision eller coaching, stiller det mig spørgsmål omkring barnets nærmeste udviklingszone, som jeg ikke selv var kommet i tanke om at reflektere over.

Kontakt

Vil du vide mere

Brug for en snak om, hvordan Kompetencehjulet kan understøtte dit samarbejde med daginstitutionerne? Giv os et kald på tlf. 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.