Skip to main content

Større løfteevne i dagtilbud

Forvaltningen

42.000 unge 15-24 årige står uden uddannelse eller arbejde. Udviklingen skal vendes, og som dagtilbudschef kan du mindske tilgangen af børn og unge i mistrivsel, der er i farezonen for at blive en del af den tankevækkende statistik.
På bare 10 uger kan dine dagtilbud give dig et overblik over, hvor mange børn, der kan være i farezonen i din kommune.

Der sker alt for lidt

Vi ved godt, hvad der skal til for at forebygge børn og unges mistrivsel. Men der sker alt for lidt, mener tre professorer sammenstemmende. Der er mange muligheder for at forebygge mentale helbredsproblemer hos børn og unge. Skal vi forebygge effektivt kræver det, at vi griber udsatte børn tidligt – allerede i barnets første leveår. Sundhedsplejen og dagtilbuddene spiller derfor en vigtig rolle i det forebyggende arbejde.

Udsatte børn er en del af kerneopgaven

Som dagtilbudschef er du garant for omsætning af dagtilbudsloven i kommunens dagtilbud. I følge undersøgelser fra EVA peger dagtilbuds- og PPR-chefer på, at der er flere børn i udsatte positioner i de almene dagtilbud i dag end tidligere. Flere børn bliver diagnosticeret, det sker tidligere end før, og der er sket i stigning i antal af børn med komplekse udfordringer. 

EVA undersøgelser viser, at der er en tendens til, at de pædagogiske indsatser stopper, når pædagogerne er i tvivl om, hvordan de bedst muligt imødekommer og støtter de udsatte børn – med risiko for at barnet overlades mere eller mindre til sig selv. Barnets mistrivsel forlænges og øges i værste fald i ventetiden, mens det ofte komplekse tværfaglige samarbejde iværksættes og diagnoseproblematikker afgøres.

Den sikre vej til kvalitet i dagtilbud

Du har sammen med ledere og pædagogisk personale i dagtilbud ansvaret for at styrke kvaliteten af børnenes hverdag og sikre kerneydelsen: At fremme børns udvikling, læring, trivsel og dannelse. Med børneobservationsredskabet* Kompetencehjulet kan I få indblik i børnenes udvikling fra 0-6 år og tage hånd om udsatheden, før det er for sent.

Hvis vi vil gøre det allerbedste for et barns mentale sundhed, så skal vi sørge for, at der fra barnet er 8-10 måneder gammelt er et professionelt øje på, om barnets udvikling er rigtig. Det professionelle øje må vi fastholde op igennem barndommen i dagtilbud og i de tidlige skoleår.

Børnesundhedsforsker og professor emeritus Bjørn Holstein

Højkvalitet i de tidlige år er afgørende for børns udvikling

"Højkvalitetsdagtilbud gør en positiv forskel, middel kvalitet fastholder børn med den udsathed de kom med og dagtilbud med lav kvalitet gør faktisk mere skade end gavn. Der har udviklet sig en kultur for, hvad der er godt nok. Men det er ikke godt nok for de sårbare og udsatte børn. Vi skal op på beatet her".

Professor Charlotte Ringsmose

Kompetencehjulet - det professionelle øje

Kompetencehjulet kan netop være ”det professionelle øje”, som Bjørn Holstein beskriver, der fastholdes op gennem barndommen og sikrer barnets udvikling. Kompetencehjulet strukturerer pædagogens faglige observationer om barnets læring, udvikling og trivsel fra fødsel frem mod skolestart. Redskabet kan altså være det fælles faglige fundament for professionelle, der samler og dokumenterer barnets udvikling – både i regi af sundhedsplejen, dagtilbudsområdet og tværfagligt samarbejde. 

Til forskel fra andre redskaber giver Kompetencehjulet et detaljeret indblik i barnets udvikling og progression. Redskabet bidrager med inspiration til målrettede aktiviteter på baggrund af barnets nærmeste udviklingszone (NUZO), så personalet straks kan gå i gang med at lave indsatser for barnet i dagtilbuddet og bruge tiden til gavn for barnets læring, udvikling og trivsel, mens eventuel undersøgelse finder sted. Barnets kompetenceprofil giver PPR og andre tværfaglige samarbejdspartnere et fagligt velfunderet afsæt til at begynde deres undersøgelse på.

Kompetencehjulet kvalificerer pædagogisk praksis, og med bare ét redskab har I adgang til alle nødvendige data, der synliggør og dokumenterer dagtilbuddets samlede løfteevne. I har det, der skal til for at udvikle højkvalitet og opfylde formålsbestemmelsen i dagtilbudsloven - også når frisættelsen af dagtilbudsområdet kommer.

Om virkningsfulde dagtilbud

Når man arbejder datadrevet – det vil sige, at man ned til det enkelte barn, i den enkelte gruppe kan identificere, hvor problemerne er henne – så kan man gå med tættekam og følge op

Professor Charlotte Ringsmose

Virkningsfulde dagtilbud

Virkningsfulde dagtilbud kendetegnes i følge Charlotte Ringsmose blandt andet ved højkvalitet, de arbejder datadrevet og benytter netværksledelse medfaciliteret af forvaltningen. 

Kompetencehjulet i praksis

Når måling giver mening

På 5 minutter kan du se, hvordan data bliver til, når vi følger to pædagogers

  • forberedelse og observation af børnene
  • vurdering af børnenes udbytte af læringsmiljøet
  • planlægning af indsatser med udgangspunkt i børnenes kompetenceprofiler
  • inddragelse af PPR, logopæd m.fl. for to udsatte børn
  • dokumentation til kvalitetsudvikling, læreplan og tilsyn.

Tilsyn og dokumentation

Kravet om dokumentation er skærpet i ny lov om pædagogisk tilsyn, og tilsynet skal indeholde både kvalitative og kvantitative data. Kompetencehjulet har et enestående statistikprogram, der kan dokumentere institutionens arbejde med kvalitetsudvikling og effekten af de pædagogiske indsatser. I får et kvalificeret datainformeret beslutningsgrundlag til drøftelse af forhold og behov for tiltag på institutions- og forvaltningsniveau.

Mere kvalitet for pengene

I Kompetencehjulet arbejdes efter læreplanernes pædagogiske mål og barnets nærmeste udviklingszone ud fra anerkendt forskning og teori om børns udvikling. Kompetencehjulet sikrer, at alle børn i dagtilbud udfordres på deres medfødte potentiale og bliver så dygtige, de kan.

Kompetencehjulet medvirker til faglig refleksion og løbende forbedring af læringsmiljøet, så kvaliteten af pædagogisk praksis styrkes. Kompetenceniveauet løftes, da pædagogisk personale får ubegrænset adgang til Danmark største vidensportal om børns udvikling med teori, videotek, didaktisk bibliotek med inspiration til lege og aktiviteter

 

* Kompetencehjulet er ikke et traditionelt måleredskab og figurerer derfor ikke i EVAs håndbog ”Måleredskaber i dagtilbud”. Kompetencehjulet er et struktureret kvantitativ børneobservationsredskab til vurdering og indsats i dagtilbud. 

Kilde: Bjørn Holstein, Mentale helbredsproblemer blandt skolebørn. EMU
Anne A. E. Thorup og Bjørn Holstein i tema om mistrivsel: Vi ved godt, hvad der skal til for at forebygge mistrivsel blandt børn og unge - men vi gør alt for lidt. Danske Kommuner, #1,2023. 
Charlotte Ringsmose: Dagtilbud formår ikke løfte børn ud af udsathed. FOA nr. 2/2022

Det er dyrt at forebygge, men når vi ser på, hvad børn og unges mistrivsel koster den enkelte og samfundet på den lange bane, så forekommer det pludselig rørende billigt.

Overlæge og professor Anne A.E. Thorup

Tønder Kommune

Kompetencehjulet styrker læringsmiljøet

Det rigtige værktøj leder til gode pædagogiske drøftelser. Siden 2011 har Tønder Kommune brugt Kompetencehjulet, hvilket har resulteret i et bedre lærings- og udviklingsmiljø for børnene i de kommunale dagtilbud.

Kontakt

Vil du vide mere

Vil du vide mere om LearnLabs redskaber til dagtilbud, og hvordan Kompetencehjulet kan kvalificere det pædagogisk arbejde i dit område?