Skip to main content

større løfteevne i dagtilbud

Forvaltningen

Som dagtilbudschef er du garant for omsætning af dagtilbudsloven i kommunens dagtilbud. Du har ansvaret for dagtilbuddenes kerneydelse: At fremme børns udvikling, læring, trivsel og dannelse – inden for den ramme, der fastsættes af Byrådet.

 

Mere kvalitet for pengene

Kompetencehjulet er et professionelt redskab til observation, vurdering og tidlig indsats i dagtilbudsområdet 0-6 år, der understøtter og kvalificerer institutionernes arbejde med "Den styrkede pædagogiske læreplan". 

Med bare to redskaber har den kommunalpolitiske ledelse adgang til data, der synliggør dagtilbuddets samlede løfteevne og dokumenterer, hvordan institutionen omsætter de to hjørnesten i dagtilbudsloven:

  • De seks læreplanstemaer
  • Det pædagogiske grundlag

LearnLabs to redskaber, Kompetencehjulet og Selvevalueringen, skaber tilsammen alle relevante kvantitative data, der kan dokumentere institutionens kvalitet og effekt. Data, der kan supplere de kvalitative data, som dagtilbuddene allerede har tradition for at dokumentere med beskrivelser, billeder m.m.

Forebyggelse i dagtilbud

Kompetencehjulet sikrer, at ingen børn går under den pædagogiske radar. Redskabet identificerer udsatte børn tidligt og forebygger behovet for sene og dyrere indsatser. Barnets kompetenceprofil giver indsigt i barnets ressourcer, og hvordan barnets udvikling kan støttes ud fra nærmeste udviklingszone. 

Data og dokumentation

Kompetencehjulet har et enestående statistikmodul, der kan dokumentere dagtilbuddenes arbejde med kvalitetsudvikling og effekten af de pædagogiske indsatser. Redskabet giver et kvalificeret beslutningsgrundlag til drøftelse af forhold og behov for tiltag på kommuneniveau.

Kravet om dokumentation er skærpet i den nye Lov om tilsyn, og tilsynet skal nu både bygge på kvalitative og kvantitative data. Til indsamling af data har LearnLab udarbejdet en skabelon med inspiration fra en række kommuners tilsynsrapporter. Skabelonen er et godt bud på, hvad tilsynet kan indeholde – uden nødvendigvis at være udtømmende. Tilsynsskabelon er frit tilgængelig.

kvalitetsudvikling i dagtilbud

Kompetencehjulet
  • Følger barnets læring, udvikling og trivsel fra 0-6 år
  • Dokumenterer effekten af dagtilbuddets læringsmiljø
  • Giver indblik i barnets helhedsorienterede udvikling
  • Styrker faglighed og kompetenceudvikling lokalt
  • Understøtter sammenhængende overgange frem mod skolestart
Selvevalueringen
  • Digital evaluering af værdierne i det pædagogiske grundlag.

Kvalificerer pædagogisk praksis

De seks læreplanstemaer bearbejdes systematisk i Kompetencehjulet, hvor der arbejdes efter læringsmål og barnets nærmeste udviklingszone ud fra teori om børns læring og udvikling. Kompetencehjulet understøtter, at alle børn udfordres på deres medfødte potentiale og bliver så dygtige, de kan.

Kompetencehjulet fordrer faglig refleksion hos det pædagogiske personale og bidrager til løbende udvikling af læringsmiljøet. Kompetenceniveauet løftes lokalt, da personalet får ubegrænset adgang til Danmark største portal om børns læring og udvikling med adgang til faglig viden, videotek og didaktisk bibliotek med inspiration til lege og aktiviteter.

Tønder Kommune

Kompetencehjulet styrker læringsmiljøet

Det rigtige værktøj leder til gode pædagogiske drøftelser. Siden 2011 har Tønder Kommune brugt Kompetencehjulet, hvilket har resulteret i et bedre lærings- og udviklingsmiljø for børnene i de kommunale dagtilbud.

Kontakt

Vil du vide mere

Vil du vide mere om LearnLabs redskaber til dagtilbud, og hvordan Kompetencehjulet kan kvalificere det pædagogisk arbejde i dit område?