Skip to main content

Større løfteevne i dagtilbud

Forvaltningen

42.000 unge 15-24 årige står p.t. uden uddannelse eller arbejde. Udviklingen skal vendes, og som dagtilbudschef kan du mindske tilgangen af børn og unge i mistrivsel, som er i risiko for at blive en del af denne tankevækkende statistik. Ved brug af Kompetencehjulet kan dine dagtilbud på bare 10 uger give dig et overblik over, hvor mange børn i din kommune, der kan være i risikozonen.

Der sker alt for lidt

I Danmark ved vi godt, hvad der skal til for at forebygge børn og unges mistrivsel. "Men der sker alt for lidt", mener tre professorer sammenstemmende. Der er forskellige muligheder for at forebygge mentale helbredsproblemer hos børn og unge, og skal vi forebygge effektivt kræver det, at vi griber de udsatte og sårbare børn tidligt. Allerede i barnets første leveår. Sundhedsplejen og dagtilbuddene spiller derfor en væsentlig rolle i det forebyggende arbejde.

Udsatte børn er en del af kerneopgaven

Som dagtilbudschef er du garant for omsætning af dagtilbudsloven i kommunens dagtilbud. I følge undersøgelser fra EVA peger Dagtilbuds- og PPR-chefer på, at der er flere børn i udsatte positioner i de almene dagtilbud i dag end tidligere. Flere børn bliver diagnosticeret, det sker tidligere end før, og der er samtidig sket i stigning i antallet af børn med komplekse udfordringer. 

EVAs undersøgelser viser, at der desværre er en tendens til, at de pædagogiske indsatser stopper, når pædagogerne er i tvivl om, hvordan de bedst muligt imødekommer og støtter de udsatte børn – med risiko for at barnet overlades mere eller mindre til sig selv. Barnets mistrivsel forlænges og øges i værste fald i ventetiden, mens det ofte komplekse tværfaglige samarbejde iværksættes og diagnoseproblematikker afgøres.

En sikker vej til kvalitet i dagtilbud

Sammen med lederne i de kommunale dagtilbud har du ansvaret for at styrke kvaliteten af børnenes hverdag og sikre kerneydelsen jf. dagtilbudsloven: at fremme børns udvikling, læring, trivsel og dannelse. Med børneobservationsredskabet Kompetencehjulet kan I få indblik i børnenes udvikling og tage hånd om eventuelle udfordringer og udsathed, inden det er for sent.

Hvis vi vil gøre det allerbedste for et barns mentale sundhed, så skal vi sørge for, at der fra barnet er 8-10 måneder gammelt er et professionelt øje på, om barnets udvikling er rigtig. Det professionelle øje må vi fastholde op igennem barndommen i dagtilbud og i de tidlige skoleår.

Bjørn Holstein, Børnesundhedsforsker og professor emeritus

Højkvalitet i de tidlige år er afgørende for børns udvikling

"Højkvalitetsdagtilbud gør en positiv forskel, middel kvalitet fastholder børn med den udsathed de kom med og dagtilbud med lav kvalitet gør faktisk mere skade end gavn. Der har udviklet sig en kultur for, hvad der er godt nok. Men det er ikke godt nok for de sårbare og udsatte børn. Vi skal op på beatet her".

Professor Charlotte Ringsmose

Kompetencehjulet

Det professionelle øje op igennem barndommen

Kompetencehjulet kan netop være ”det professionelle øje”, som Bjørn Holstein beskriver, der fastholdes op gennem barndommen og sikrer barnets udvikling. Kompetencehjulet strukturerer pædagogens faglige observationer om barnets læring, udvikling og trivsel fra fødsel frem mod skolestart. Redskabet kan altså være det fælles faglige fundament, der samler og dokumenterer barnets læring, udvikling og progression – i regi af sundhedsplejen, dagtilbud, tværfagligt samarbejde og ved overgange. 

Til forskel fra andre redskaber på markedet giver Kompetencehjulet detaljeret indblik i barnets alsidige udvikling fra 0-6 år, så pædagoger ved præcis hvor og hvordan de bør sætte for at sikre barnets udvikling. Kompetencehjulet giver desuden inspiration til målrettede aktiviteter på baggrund af barnets nærmeste udviklingszone (NUZO), så pædagogisk personale straks kan gå i gang med at tilrettelægge aktiviteter til gavn for barnets læring, udvikling og trivsel. Barnets kompetenceprofil synliggør både dets styrker og udfordringer. Den udgør samtidig et solidt fagligt grundlag for PPR og andre tværfaglige samarbejdspartnere, der eventuelt ønsker at igangsætte en undersøgelse.

Kompetencehjulet understøtter og kvalificerer arbejdet med kvalitetsudvikling i pædagogisk praksis, og med bare ét redskab har I adgang til alle nødvendige data, der synliggør og dokumenterer dagtilbuddets samlede løfteevne. I har det, der skal til for at udvikle høj kvalitet og opfylde formålsbestemmelsen i dagtilbudsloven - også når frisættelsen af dagtilbudsområdet kommer.

Om virkningsfulde dagtilbud

Når man arbejder datadrevet – det vil sige, at man ned til det enkelte barn, i den enkelte gruppe kan identificere, hvor problemerne er henne – så kan man gå med tættekam og følge op

Professor Charlotte Ringsmose

Virkningsfulde dagtilbud kendetegnes i følge Charlotte Ringsmose blandt andet ved højkvalitet, de arbejder datadrevet og benytter netværksledelse medfaciliteret af forvaltningen. 

Kompetencehjulet i praksis

Når måling giver mening

Det giver mening at måle på kvaliteten i dagtilbud, og på 5 minutter kan du se, hvordan data bliver til, når vi følger to pædagogers:

  • forberedelse og observation af børnene
  • vurdering af børnenes udbytte af læringsmiljøet
  • planlægning af indsatser med udgangspunkt i børnenes kompetenceprofiler
  • inddragelse af PPR, logopæd m.fl. for to udsatte børn
  • dokumentation til kvalitetsudvikling, læreplan og tilsyn.

Ofte stillede spørgsmål

Ja, Kompetencehjulet er i tråd med den styrkede læreplan og dagtilbudslovens mål om at styrke kvaliteten af børns hverdag ved at fremme børns læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Redskabet giver pædagogisk personale al relevant data og dokumentation, der er afgørende for kvalitetsudvikling, læreplaner, tilsyn, samarbejde med forældre, PPR og tværfagligt team samt orientering til bestyrelsen. Ved at identificere børnenes ressourcer og behov kan pædagoger målrette indsatser og følge op på børnenes udvikling og kompetencetilvækst.

Kompetencehjulet understøtter etablering af en god evalueringskultur i pædagogisk praksis, hvor personalet guides til kritisk refleksion og nemt kan se status og progression. 

Ja, Kompetencehjulet er designet til at understøtte kvaliteten i både kommunale dagtilbud og private pasningstilbud. Det giver en fælles ramme og sprog til at vurdere børnenes udvikling og planlægge et virksomt læringsmiljø på tværs af forskellige institutionstyper. Uanset om I er en kommunal daginstitution eller et privat pasningstilbud, er Kompetencehjulet relevant for jer.

Kompetencehjulet er et børneobservationsredskab designet til at understøtte og udvikle kvaliteten af pædagogisk praksis. Det hjælper pædagogisk personale med at strukturere og dokumentere børnenes læring og udvikling inden for de seks læreplanstemaer. Ud fra forskningsbaserede tegn-på-læring observerer og vurderer pædagoger børnenes læring og udvikling. Vurderingen synliggør hvilke kompetencer barnet har, og hvilket udviklingstrin barnet skal/er i gang med at mestre og dermed hvordan læringsmiljøet skal tilpasses barnet.

Med Kompetencehjulet kan pædagoger let identificere udsatte børn tidligt og iværksætte forebyggende indsatser, der griber børne, så de med tidlig indsats får bedre muligheder for at forblive inkluderet i almenområdet .

Kompetencehjulet er et sammenhængende koncept til dagtilbud til vurdering, tidlig opsporing og indsats. Med redskabet skaber det pædagogiske personale strukturerede observationsdata, der kan anvendes til planlægning, udvikling og dokumentation i forhold til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, tilsyn, kvalitetsrapporter, sammenhængende overgange m.v.

Tilsyn og dokumentation

Kravet om dokumentation er skærpet i ny lov om pædagogisk tilsyn, og tilsynet skal indeholde både kvalitative og kvantitative data. Kompetencehjulet har et enestående statistikprogram, der kan dokumentere institutionens arbejde med kvalitetsudvikling og effekten af de pædagogiske indsatser. I får et kvalificeret datainformeret beslutningsgrundlag til drøftelse af forhold og behov for tiltag på institutions- og forvaltningsniveau.

Mere kvalitet for pengene

I Kompetencehjulet arbejdes efter læreplanernes pædagogiske mål og barnets nærmeste udviklingszone ud fra anerkendt forskning og teori om børns udvikling. Kompetencehjulet sikrer, at alle børn i dagtilbud udfordres på deres medfødte potentiale og bliver så dygtige, de kan.

Kompetencehjulet medvirker til faglig refleksion og løbende forbedring af læringsmiljøet, så kvaliteten af pædagogisk praksis styrkes. Kompetenceniveauet løftes, da pædagogisk personale får ubegrænset adgang til Danmark største vidensportal om børns udvikling med teori, videotek, didaktisk bibliotek med inspiration til lege og aktiviteter

 

* Kompetencehjulet er ikke et traditionelt måleredskab og figurerer derfor ikke i EVAs håndbog ”Måleredskaber i dagtilbud”. Kompetencehjulet er et struktureret kvantitativ børneobservationsredskab til vurdering og indsats i dagtilbud. 

Kilder:
Mentale helbredsproblemer blandt skolebørn. Af Bjørn Holstein. EMU
Vi ved godt, hvad der skal til for at forebygge mistrivsel blandt børn og unge - men vi gør alt for lidt. Af Anne A. E. Thorup og Bjørn Holstein. Danske Kommuner, #1/2023. 
Dagtilbud formår ikke løfte børn ud af udsathed. Af Charlotte Ringsmose. FOA nr. 2/2022
Dårlige dagtilbud skader de svageste mest. Af Grethe Kragh-Muller, lektor ved Aarhus Universitet, Charlotte Ringsmose, professor Aalborg Universitet og Kim Henriksen, formand for Pædagogisk Sektor i FOA. FOA 30.5.2023.

Det er dyrt at forebygge, men når vi ser på, hvad børn og unges mistrivsel koster den enkelte og samfundet på den lange bane, så forekommer det pludselig rørende billigt.

Overlæge og professor Anne A.E. Thorup

Tønder Kommune

Kompetencehjulet styrker læringsmiljøet

Det rigtige værktøj leder til gode pædagogiske drøftelser. Siden 2011 har Tønder Kommune brugt Kompetencehjulet, hvilket har resulteret i et bedre lærings- og udviklingsmiljø for børnene i de kommunale dagtilbud.

Kontakt

Vil du vide mere

Vil du vide mere om LearnLabs redskaber til dagtilbud, og hvordan Kompetencehjulet kan kvalificere det pædagogisk arbejde i dit område?