Skip to main content

Større løfteevne i dagtilbud

Forvaltningen

I dag står 43.000 unge mellem 15-24 år uden uddannelse eller arbejde. Som dagtilbudschef kan du mindske tilgangen af børn i mistrivsel, der potentielt er i risiko for at komme i en udsat position. På blot 10 uger kan dine dagtilbud ved hjælp af Kompetencehjulet give dig overblik over, hvor mange børn i din kommune, der i risikozonen og hvor læringsmiljøerne kan udvikles til gavn for børnenes trivsel og udvikling.

Udsatte børn er en del af kerneopgaven

I følge undersøgelser fra EVA er der flere børn i udsatte positioner i de almene dagtilbud i dag, end tidligere. Flere børn diagnosticeres. Det sker tidligere end før, og samtidig stiger antallet af børn med komplekse udfordringer. Blandt eksperter er der enighed om, at der er et markant behov for at styrke trivslen hos børn og unge. Skal vi forebygge mistrivsel effektivt kræver det, at vi griber udsatte børn tidligt, allerede i de første leveår, hvorfor sundhedsplejen og dagtilbud har en nøglerolle. Børnesundhedsforsker Bjørn Holstein og professor Charlotte Ringsmose bekræfter vigtigheden af at have et "professionelt øje" rettet mod børns udvikling fra tidlig alder. 

 

Tidlig indsats for en stærkere fremtid

Som dagtilbudschef er du ansvarlig for, at dagtilbudsloven omsættes i praksis. Undersøgelser fra EVA indikerer, at de pædagogiske indsatser stopper, når personale i dagtilbud bliver usikker på, hvordan de bedst muligt støtter et udsat barn. Kompetencehjulet* understøtter opsporing og tidlig indsats og kan være med til at forhindre, at barnets mistrivsel forlænges og forværres i ventetiden, mens det tværfaglige samarbejde iværksættes og diagnoseproblematikker afgøres. 

 

En sikker vej til øget kvalitet i dagtilbud

Sammen med lederne i de kommunale dagtilbud bærer du ansvaret for at styrke kvaliteten af børnenes hverdag og fremme, at alle børn får en plads i fællesskabet. Kompetencehjulet giver indsigt i børnenes udvikling, sikrer tidlig opsporing og understøttes tilrettelæggelsen af udviklende læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle børn. På den måde kan I proaktivt håndtere børns udfordringer, før det er for sent.

Hvis vi vil gøre det allerbedste for et barns mentale sundhed, så skal vi sørge for, at der fra barnet er 8-10 måneder gammelt er et professionelt øje på, om barnets udvikling er rigtig. Det professionelle øje må vi fastholde op igennem barndommen i dagtilbud og i de tidlige skoleår.

Børnesundhedsforsker og professor emeritus Bjørn Holstein

"Højkvalitetsdagtilbud gør en positiv forskel, middel kvalitet fastholder børn med den udsathed de kom med og dagtilbud med lav kvalitet gør faktisk mere skade end gavn. Der har udviklet sig en kultur for, hvad der er godt nok. Men det er ikke godt nok for de sårbare og udsatte børn. Vi skal op på beatet her". 

Professor Charlotte Ringsmose

Kompetencehjulet

Det professionelle øje op igennem barndommen

Kompetencehjulet kan netop være ”det professionelle øje”, som Bjørn Holstein beskriver, der fastholdes op gennem barndommen og sikrer barnets udvikling. Kompetencehjulet systematiserer pædagogens faglige observationer om barnets læring, udvikling og trivsel fra fødsel frem mod skolestart. Redskabet kan altså være det fælles faglige fundament, der samler og dokumenterer barnets læring, udvikling og progression i regi af sundhedsplejen, dagtilbud, ved overgange og tværfagligt samarbejde.

Til forskel fra andre redskaber på markedet giver Kompetencehjulet detaljeret indblik i barnets helhedsorienterede udvikling inden for læreplanens temaer, så pædagogerne ved præcis hvor og hvordan de bør sætte ind for at sikre barnets udvikling. Kompetencehjulet inspirerer til målrettede aktiviteter på baggrund af barnets nærmeste udviklingszone (NUZO), så pædagogisk personale straks kan gå i gang med at tilrettelægge aktiviteter til gavn for barnets læring og udvikling. Barnets kompetenceprofil synliggør barnets styrker og eventuelle udfordringer. Kompetenceprofilen udgør samtidig et solidt fagligt grundlag for PPR og andre tværfaglige samarbejdspartnere, der eventuelt ønsker at igangsætte en undersøgelse.

Større løfteevne med Kompetencehjulet

Kompetencehjulet understøtter og kvalificerer det pædagogiske arbejde i dagtilbud, og med bare ét redskab har både dagtilbud og forvaltningen adgang til alle nødvendige data, der synliggør og dokumenterer dagtilbuddets samlede løfteevne. I har altså dét, der skal til for at udvikle og fastholde kvalitet i overensstemmelse med dagtilbudslovens formål og bestemmelser – også når frisættelsen af dagtilbudsområdet kommer.

Når man arbejder datadrevet – det vil sige, at man ned til det enkelte barn, i den enkelte gruppe kan identificere, hvor problemerne er henne – så kan man gå med tættekam og følge op

Professor Charlotte Ringsmose

Virkningsfulde dagtilbud kendetegnes ifølge Ringsmose blandt andet ved højkvalitet, de arbejder datadrevet og benytter netværksledelse medfaciliteret af forvaltningen.

Tønder Kommune

Kompetencehjulet styrker læringsmiljøet

Det rigtige værktøj leder til gode pædagogiske drøftelser. Siden 2011 har Tønder Kommune brugt Kompetencehjulet, hvilket har resulteret i et bedre lærings- og udviklingsmiljø for børnene i de kommunale dagtilbud.

Mere kvalitet for pengene

I Kompetencehjulet arbejdes efter læreplanens pædagogiske mål og barnets nærmeste udviklingszone ud fra anerkendt forskning og teori om børns udvikling. Kompetencehjulet sikrer, at alle børn i dagtilbud udfordres på deres medfødte potentiale og bliver så dygtige, de kan.

Kompetencehjulet medvirker til faglig refleksion og udvikling af læringsmiljøet, så kvaliteten af pædagogisk praksis styrkes løbende. Kompetenceniveauet løftes lokalt, da pædagogisk personale får ubegrænset adgang til Danmark største portal om børns udvikling med teori, videotek, didaktisk bibliotek med inspiration til lege og aktiviteter.

Tilsyn og dokumentation

Kravet om dokumentation er skærpet i ny lov om pædagogisk tilsyn, og tilsynet skal indeholde både kvalitative og kvantitative data. Kompetencehjulet har et enestående statistikprogram, der kan dokumentere effekten af de pædagogiske indsatser og institutionens arbejde med kvalitetsudvikling. Kompetencehjulet tilbyder et kvalificeret datainformeret beslutningsgrundlag til drøftelse af forhold og behov for tiltag på institutions- og forvaltningsniveau.

Det er dyrt at forebygge, men når vi ser på, hvad børn og unges mistrivsel koster den enkelte og samfundet på den lange bane, så forekommer det pludselig rørende billigt.

Overlæge og professor Anne A.E. Thorup

Når måling giver mening

Se, hvordan data bliver til, når vi følger to pædagogers:

  • Forberedelse og observation af børnene
  • Systematisk vurdering af børnenes udbytte af læringsmiljøet
  • Planlægning af indsatser med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone
  • Inddragelse af PPR og logopæd for to udsatte børn
  • Dokumentation til kvalitetsudvikling, læreplan og tilsyn.

Ofte stillede spørgsmål

Kompetencehjulet er et børneobservationsredskab designet til at understøtte og udvikle kvaliteten af pædagogisk praksis. Det hjælper pædagogisk personale med at strukturere og dokumentere børnenes læring og udvikling inden for de seks læreplanstemaer. Ud fra forskningsbaserede tegn-på-læring observerer og vurderer pædagoger børnenes læring og udvikling. Vurderingen synliggør hvilke kompetencer barnet har, og hvilket udviklingstrin barnet skal/er i gang med at mestre og dermed hvordan læringsmiljøet skal tilpasses barnet.

Med Kompetencehjulet kan pædagoger let identificere udsatte børn tidligt og iværksætte forebyggende indsatser, der griber børne, så de med tidlig indsats får bedre muligheder for at forblive inkluderet i almenområdet .

Kompetencehjulet er et sammenhængende koncept til dagtilbud til vurdering, tidlig opsporing og indsats. Med redskabet skaber det pædagogiske personale strukturerede observationsdata, der kan anvendes til planlægning, udvikling og dokumentation i forhold til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, tilsyn, kvalitetsrapporter, sammenhængende overgange m.v.

Ja, Kompetencehjulet er i tråd med den styrkede læreplan og dagtilbudslovens mål om at styrke kvaliteten af børns hverdag ved at fremme børns læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Redskabet giver pædagogisk personale al relevant data og dokumentation, der er afgørende for kvalitetsudvikling, læreplaner, tilsyn, samarbejde med forældre, PPR og tværfagligt team samt orientering til bestyrelsen. Ved at identificere børnenes ressourcer og behov kan pædagoger målrette indsatser og følge op på børnenes udvikling og kompetencetilvækst.

Kompetencehjulet understøtter etablering af en god evalueringskultur i pædagogisk praksis, hvor personalet guides til kritisk refleksion og nemt kan se status og progression. 

Ja, Kompetencehjulet er designet til at understøtte kvaliteten i både kommunale dagtilbud og private pasningstilbud. Det giver en fælles ramme og sprog til at vurdere børnenes udvikling og planlægge et virksomt læringsmiljø på tværs af forskellige institutionstyper. Uanset om I er en kommunal daginstitution eller et privat pasningstilbud, er Kompetencehjulet relevant for jer.

Ofte stillede spørgsmål

Kompetencehjulet er et børneobservationsredskab designet til at understøtte og udvikle kvaliteten af pædagogisk praksis. Det hjælper pædagogisk personale med at strukturere og dokumentere børnenes læring og udvikling inden for de seks læreplanstemaer. Ud fra forskningsbaserede tegn-på-læring observerer og vurderer pædagoger børnenes læring og udvikling. Vurderingen synliggør hvilke kompetencer barnet har, og hvilket udviklingstrin barnet skal/er i gang med at mestre og dermed hvordan læringsmiljøet skal tilpasses barnet.

Med Kompetencehjulet kan pædagoger let identificere udsatte børn tidligt og iværksætte forebyggende indsatser, der griber børne, så de med tidlig indsats får bedre muligheder for at forblive inkluderet i almenområdet .

Kompetencehjulet er et sammenhængende koncept til dagtilbud til vurdering, tidlig opsporing og indsats. Med redskabet skaber det pædagogiske personale strukturerede observationsdata, der kan anvendes til planlægning, udvikling og dokumentation i forhold til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, tilsyn, kvalitetsrapporter, sammenhængende overgange m.v.

Ja, Kompetencehjulet er i tråd med den styrkede læreplan og dagtilbudslovens mål om at styrke kvaliteten af børns hverdag ved at fremme børns læring, udvikling, trivsel og dannelse.

Redskabet giver pædagogisk personale al relevant data og dokumentation, der er afgørende for kvalitetsudvikling, læreplaner, tilsyn, samarbejde med forældre, PPR og tværfagligt team samt orientering til bestyrelsen. Ved at identificere børnenes ressourcer og behov kan pædagoger målrette indsatser og følge op på børnenes udvikling og kompetencetilvækst.

Kompetencehjulet understøtter etablering af en god evalueringskultur i pædagogisk praksis, hvor personalet guides til kritisk refleksion og nemt kan se status og progression. 

Ja, Kompetencehjulet er designet til at understøtte kvaliteten i både kommunale dagtilbud og private pasningstilbud. Det giver en fælles ramme og sprog til at vurdere børnenes udvikling og planlægge et virksomt læringsmiljø på tværs af forskellige institutionstyper. Uanset om I er en kommunal daginstitution eller et privat pasningstilbud, er Kompetencehjulet relevant for jer.

* Kompetencehjulet er ikke et traditionelt måleredskab og figurerer derfor ikke i EVAs håndbog ”Måleredskaber i dagtilbud”. Kompetencehjulet er et struktureret kvantitativ børneobservationsredskab til opsporing og indsats i dagtilbud. 

Kilder:
Mentale helbredsproblemer blandt skolebørn. Af Bjørn Holstein. EMU
Vi ved godt, hvad der skal til for at forebygge mistrivsel blandt børn og unge - men vi gør alt for lidt. Af Anne A. E. Thorup og Bjørn Holstein. Danske Kommuner, #1/2023. 
Dagtilbud formår ikke løfte børn ud af udsathed. Af Charlotte Ringsmose. FOA nr. 2/2022
Dårlige dagtilbud skader de svageste mest. Af Grethe Kragh-Muller, lektor ved Aarhus Universitet, Charlotte Ringsmose, professor Aalborg Universitet og Kim Henriksen, formand for Pædagogisk Sektor i FOA. FOA 30.5.2023.