Skip to main content

Få succes med Mellemform med data fra dagtilbud

Skoler, der modtager børn fra dagtilbud, der har fulgt børnenes udvikling med Kompetencehjulet, har allerede fra førsteskoledag et solidt fundament til at vælge de mest frugtbare pædagogiske metoder til at tilrettelægge et inkluderende klassemiljø, der tager højde for den nye børnegruppes ressourcer og vanskeligheder.

Flere og flere børn får stillet psykiatriske diagnoser, og mange børn med vanskeligheder står p.t. i venteposition til vurdering af PPR. Lærerne møder flere elever med særlige behov, som har brug for støtte i undervisningen og til at få en plads i fællesskabet. Arbejdet med Mellemform kan tilrettelægges ud fra forskellige pædagogiske metoder og skolens individuelle behov.

I en overskuelig grafisk model er barnets alsidige kompetencer systematiseret, så lærere, pædagoger og professionelle tæt på barnet straks kan få et helhedsorienteret billede af barnets ressourcer og aktuelle udvikling: sprogligt, socialt, følelsesmæssigt, kognitivt, motorisk, kulturelt og naturfagligt.

Kompetencehjulet er et forskningsbaseret redskab til systematisk tidlig opsporing og indsats, der kan følge barnets udvikling fra fødsel til skolestart og minder på mange måder om en ”Mini PPV”. Med Kompetencehjulet er specialpædagogikken flyttet ind i dagtilbud, og specialpædagogikken kan flytte med barnet ved overgang til skole og straks give indsigt og forståelse for, hvad der ligger bag barnets synlige adfærd og indblik i, om barnet har nogle vanskeligheder med fx sprog, indlæring, adfærd, koncentration, samspil og følelsesregulering.  

Overgang fra dagtilbud til skole

Kompetencehjulet understøtter det tværprofessionelle samarbejde og kan netop skabe de værdifulde sammenhængende overgange fra dagtilbud til skole. Den faglige overlevering af barnets aktuelle ressourcer inden for de seks læreplanstemaer er baseret på strukturerede hverdagsobservationer af barnets adfærd i dagtilbuddet foretaget af en fagperson tæt på barnet. Kompetencehjulet kommer – som det eneste redskab på markedet – hele vejen rundt om barnet og bagom barnet, så barnet bliver meget lettere at forstå, holde af og hjælpe til en plads i det nye fællesskab.

Isbjergmodellen - hvad ligger bag barnets synlige adfærd

Når vi interesserer os for, hvad der er på spil for det enkelte barn og vil forstå motiverne bag barnets adfærd, fx gentagende kravafvisning, udadreagerende adfærd eller indlæringsvanskeligheder, så kræver det, at vi kigger ind i barnets ressourcer og pædagogiske behov for at kunne støtte barnet.

”Isbjergmodellen” er en grundmodel i den pædagogiske tænkning, og Kompetencehjulet kan give indsigt i de samme elementer, som Isbjergmodellen fokuserer på. Det vil sige, om barnet har:

    • sansemotoriske udfordringer
    • eksekutive vanskeligheder
    • svag følelsesregulering
    • svært ved at forstå årsag og virkning
    • sociale udfordringer.

Kompetencehjulet hjælper med at synliggøre det usynlige i ”Isbjergmodellen” – hvad der ligger under overfladen, bag barnets adfærd – ved at skabe forståelse og indsigt i motiverne bag barnets synlige adfærd – altså hvorfor barnet gør, som det gør?

Den viden og indsigt om barnets aktuelle udvikling og nærmeste udviklingszone, som Kompetencehjulet giver, hjælper lærere og fagpersoner til at kunne planlægge pædagogiske tiltag effektivt og målrettet allerede fra start, når de modtager de nye børnehaveklasser – en sammensat gruppe med vidt forskellig udviklingsalder og forskellige pædagogiske behov.

Skolen får de bedste forudsætninger for at forebygge mistrivsel og tilrettelægge et inkluderende læringsmiljø, der tager udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone og højde for eventuelle vanskeligheder blandt børnene; sprogligt, socialt, kognitivt og følelsesmæssigt.

Data fra dagtilbud giver viden til at skabe inkluderende læringsmiljøer

Kompetencehjulet er det informerede datagrundlag, det solide faglige fundament for gode overgange og bedre inklusion, hvor eventuel ventetid i PPR-regi bruges i barnets favør og skolen straks kan gå i gang med at anvende pædagogiske metoder, der aktuelt imødekommer klassens mangfoldige behov og understøtter, at alle børn oplever at være i et miljø, der er trygt, omsorgsfuldt og forudsigeligt. Når børnene oplever sådan et miljø, fremstår de ofte mere rolige og med færre vanskeligheder.  

Ethel Hansen

Grundlægger af Kompetencehjulet, direktør i LearnLab og DLD-lobbyist.

Efter et langt arbejdsliv med ansvar for børn, unge og familier i kommunalt regi som lærer, produktionsskoleforstander og distriktskontorchef i Familie- og beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune fik jeg ideen til Kompetencehjulet. 

Jeg er optaget af, at alle børn – straks fra fødslen – får de bedste chancer for at lære og udvikle alle medfødte ressourcer, så børnene har livschancerne i behold, når de begynder i skole og reelt har lige adgang til uddannelse efter 10 års skolegang. Forudsætningen for at det kan ske er, at børnene fra fødslen omgives af relationskompetente voksne, der ved hvornår børn typisk udvikler hvad: sprogligt, socialt, følelsesmæssigt, kognitivt, motorisk og hvordan barnets udvikling kan understøttes.