Skip to main content

I Danmark starter 60.000 børn i skole hvert år. 5.000 af dem ender i et liv i ”udenforskab” – uden udsigt til uddannelse, arbejde og et godt socialt netværk. Inden de forlader folkeskolen har de fået følgeskab af yderligere 6.000 unge, der har lange udsigter til arbejde eller uddannelse.

Sammen skaber vi en stærkere fremtid

Vi tror på, at alle børn skal tilbydes de bedste muligheder for at trives, udvikle sig og lære straks fra fødslen – og forestiller os en verden, hvor alle børn udfordres på deres medfødte potentiale og bliver så dygtige, de kan. Hvor udsatte børn opspores tidligt og støttes i deres udvikling.

Derfor har LearnLab udviklet Kompetencehjulet – et komplet redskab til observation, vurdering og indsats, der gør det til en spændende proces i vuggestue, dagpleje og børnehaver at udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

Med Kompetencehjulet er vi i stand til at flytte børn væk fra farezonen for et liv i ”udenforskab” ved at understøtte dagtilbuddenes arbejde med ’Den styrkede pædagogiske læreplan’.

Vores mål er nået, når alle de børn, der kan hjælpes ud af farezonen, begynder i skole med livsmulighederne i behold med udsigt til et godt voksenliv med uddannelse, arbejde, familie og et godt socialt netværk.

vi kæmper for

Kvalitetsløft i dagtilbud

 • Alle børn bliver udfordret på deres medfødte potentiale
 • Børn omgives af relationskompetente voksne, som ved, hvad børn kan lære og udvikle hvornår
 • Børn i udsatte positioner opspores tidligt og støttes i deres udvikling
 • Teori og forskning om børns læring, udvikling og trivsel synliggøres og omsættes i pædagogisk praksis

Historien bag

Learnlab er grundlagt af Ethel Hansen i 2006. Kompetencehjulet udvikles på baggrund af et 3-årigt forskningsprojekt, der har til formål at tilvejebringe ny viden om metoder og indsatser, der kan bidrage til kvalitetsløft i dagtilbud.

Ethel Hansen er tidligere forvaltningschef i Aalborg Kommune og har mangeårig erfaring med børn, unge og familier som lærer og produktionsskoleforstander.

I samarbejde med Professionshøjskolen UCN indledes projektet ”Nye briller i det pædagogiske arbejde” i 2006 – et forskningsprojekt støttet af daværende Familie- og Forbrugerstyrelsen, der blev succesfuldt afsluttet i efteråret 2009.  

I projektet blev nyere, anerkendt forskning og teori om børns udvikling 0-6 år samlet i "Kompetencehjulet", i en helhedsorienteret udviklingsbeskrivelse, der omfatter alle temaer i den pædagogiske læreplan. Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse er fundamentet for et digitalt vurderingsredskab, der synliggør børnenes udvikling og udbytte af det pædagogiske læringsmiljø.

Den enorme mængde forskning og teori, som udviklingsbeskrivelsen bygger på, er Danmarks største portal om børns læring og udvikling. Med licens til Kompetencehjulet får alle medarbejdere adgang til portalen, der bl.a. indeholder teori, 700 videoer, et stort didaktisk bibliotek og inspiration til pædagogiske aktiviteter.
Læs mere om teorien bag Kompetencehjulet.

I 2010 tager de første kommuner Kompetencehjulet i brug, og i dag anvendes konceptet af kommunale dagtilbud og private institutioner landet over (dagplejere, vuggestuer og børnehaver). Konceptet udvikles fortsat, og LearnLab tilbyder i dag en række faglige it-redskaber til dagtilbudsområdet.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Kompetencehjulet er et observationsredskab udviklet til at understøtte og styrke kvaliteten af pædagogisk praksis. Redskabet hjælper pædagogisk personale med at dokumentere børns læring og udvikling inden for de seks læreplanstemaer. Ud fra forskningsbaserede tegn-på-læring observerer og vurderer pædagoger børnenes udvikling og trivsel. Kompetencehjulet synliggør:

 • Barnets udviklingsalder (hvad barnet allerede har lært)
 • Barnets nærmeste udviklingszone (hvad barnet er parat til at udvikle)
 • Inspiration til målrettede lege og aktiviteter.

Med Kompetencehjulet kan pædagoger hurtigt identificere børn i udsatte positioner og iværksætte forebyggende indsatser, der griber barnet, så det med tidlig indsats får bedre muligheder for at være en del af fællesskabet og forblive inkluderet i almenområdet.

Kompetencehjulet er et sammenhængende koncept til dagtilbud til vurdering, opsporing og tidlig indsats. Med redskabet skaber pædagogisk personale strukturerede observationsdata, der kan anvendes til at kvalificere pædagogisk praksis i forhold til arbejdet med den styrkede læreplan, planlægning af indsatser, tilsyn, overgange, udvikling og kvalitetsrapporter baseret på viden og data.

Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse bygger på anerkendt forskning og teori om børns udvikling, bl.a. Daniel Stern, Dorte Bleses, Susan Hart, Kari Killén, Arne Poulsen, Marianne Brodin, Dorte Damm, Hans Vejleskov, Karsten Hundeide, Stig Broström, Jaan Valsiner, Jan Tønnesvang, Hans Henrik Knoop og anden nyere forskning og litteratur. Desuden inddrages andre teoretikere med ældre forskning, der stadig har værdi, i mere eller mindre modereret form som fx John Bowlby, Lev S. Vygotksy, Mary Ainsworth, Aaron Antonovsky og Berit Bae.

I Kompetencehjulet er teori og forskning ”oversat”, så det nemt kan omsættes i pædagogisk praksis. I Kompetencehjulets Spørgsmålsguide er udviklingsbeskrivelsen formuleret i 700 observerbare og vurderbare tegn-på-læring på, hvornår børn typisk udvikler og lærer hvad inden for læreplanens temaer.

Spørgsmålsguiden er opdelt i seks temaer fordelt på otte alderstrin og netop den ”brik”, der gør faglig viden om børns læring og udvikling 0-6 år til et fælles fagligt, håndgribeligt fundament i pædagogisk praksis. Guiden stiller faglige spørgsmål, som I måske ikke selv var kommet i tanke om og sikrer, at I får øje på det enkelte barn i fællesskabet. Får jer til at reflektere over, om alle børn faktisk får mulighed for at lære og udvikle alt det, som børn typisk kan lære og udvikle inden skolestart – eller om der er behov for justere læringsmiljøet, igangsætte voksenstøttede aktiviteter osv. 

 

Nej, det er ikke det samme selvom redskaberne visuelt har mange ligheder. Læringshjulet er oprindeligt et FKO redskab, som LearnLab og andre udbydere har digitaliseret og bl.a. udbydes under "Læringshjulet” og ”Dialoghjulet”. 
Vurdering med Læringshjulet foretages typisk i forbindelse med overgange, når barnet er:

 • 9-14 måneder (start dagpleje / vuggestue)
 • på vej mod 3 år (overgang til børnehave)
 • på vej mod 6 år (overgang til skole).

”Læringshjulet giver et overblik over børnenes kompetencer i de seks læreplanstemaer - men der gåes ikke i dybden med temaerne. Redskabet kan med fordel anvendes samme med andre og mere dybdegående redskaber”. 

Kilde: Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale

De væsentligste forskelle på redskaberne er:

 • Kompetencehjulet kan som det eneste redskab på markedet følge barnets udvikling og kompetencetilvækst løbende inden for hvert af de seks læreplanstemaer fra 0-6 år.

 • Med Kompetencehjulet kan barnets udvikling og potentiale vurderes detaljeret, systematisk med ét sammenhængende redskab, når som helst uanset barnets alder. 

 • Spørgsmålene i Kompetencehjulets Spørgsmålsguide (der er beskrevet med 700 tegn-på-læring, som barnet observeres og vurderes ud fra) er mere nuancerede og giver både indblik i, hvad barnet har lært og hvad det næste er barnet skal lære i dets udvikling – dvs. synliggørelse af de zoner, der skal understøttes for at fremme barnets udvikling (Vygotsky's udviklingsteori) samt didaktisk inspiration til lege og aktiviteter. 

 • Data og viden fra børnenes kompetenceprofiler kan anvendes til at planlægge aktiviteter i dagligdagen og til at skabe sammenhængende overgange for barnet.
   
 • Kompetencehjulet er mere end et måleredskab! Det er et sammenhængende praksisredskab til observation, opsporing og tidlig indsats i dagtilbud.

 • Kompetencehjulet kan stå alene og understøtter det pædagogiske arbejde med at styrke kvaliteten af børns hverdag via effektiv planlægning af målrettede aktiviteter, data og dokumentation til læreplan, tilsyn, forældresamarbejde og gode overgange.

Kompetencehjulet er Danmarks største portal om børns udvikling inkl. vidensbank, metode- og didaktisk bibliotek.

 

Kompetencehjulets børnesyn bygger på et ressource synhvor der fokuseres på det enkelte barns kompetencer og potentialer med afsæt i en anerkendende, relationsbaseret, helhedsorienteret tilgang. Kompetencehjulets grundsyn er i overensstemmelse med principperne i ICDP (International Child Development Programme), og ICDPs samspilstemaer udgør det værdisæt, som brugere af Kompetencehjulet bekender sig til. De otte samspilstemaer er ikke rettet direkte mod barnet. De er udtryk for de værdier og holdninger, der er bærende i de voksnes kontakt med barnet.

Kvaliteten af omsorgen og samspillet med barnet har betydning for barnets udvikling, og det er afgørende, at den voksne er i stand til at tage barnets perspektiv og handle anerkendende på adfærden. Da det altid er den voksne, der er ansvarlig for kvaliteten og forløbet af samspillet, fokuserer Kompetencehjulet også på den voksnes bidrag i samspillet med børnene.

 

Kontakt

Sådan kommer du videre

Brug for en snak om, hvordan I kan styrke læringsmiljøet og kvalificere arbejdet med læreplanerne i din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.