Skip to main content

I Danmark starter 60.000 børn i skole hvert år. 5.000 af dem ender i et liv i ”udenforskab” – uden udsigt til uddannelse, arbejde og et godt socialt netværk. Inden de forlader folkeskolen har de fået følgeskab af yderligere 6.000 unge, der har lange udsigter til arbejde eller uddannelse.

Sammen skaber vi en stærkere fremtid

Vi tror på, at alle børn skal tilbydes de bedste muligheder for at trives, udvikle sig og lære straks fra fødslen – og forestiller os en verden, hvor alle børn udfordres på deres medfødte potentiale og bliver så dygtige, de kan. Hvor udsatte børn opspores tidligt og støttes i deres udvikling.

Derfor har LearnLab udviklet Kompetencehjulet – et komplet redskab til observation, vurdering og indsats, der gør det til en spændende proces i vuggestue, dagpleje og børnehaver at udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

Med Kompetencehjulet er vi i stand til at flytte børn væk fra farezonen for et liv i ”udenforskab” ved at understøtte dagtilbuddenes arbejde med ’Den styrkede pædagogiske læreplan’.

Vores mål er nået, når alle de børn, der kan hjælpes ud af farezonen, begynder i skole med livsmulighederne i behold med udsigt til et godt voksenliv med uddannelse, arbejde, familie og et godt socialt netværk.

vi kæmper for

Kvalitetsløft i dagtilbud

  • Alle børn skal udfordres på deres medfødte potentiale
  • Børn skal omgives af relationskompetente voksne, som ved, hvad børn kan lære og udvikle hvornår
  • Børn i udsatte positioner opspores tidligt og støttes bedst muligt i deres udvikling
  • Forskning og teori om børns læring og udvikling skal synliggøres og omsættes i pædagogisk praksis

Historien bag

Learnlab er grundlagt af Ethel Hansen i 2006. Kompetencehjulet udvikles på baggrund af et 3-årigt forskningsprojekt, der har til formål at tilvejebringe ny viden om metoder og indsatser, der kan bidrage til kvalitetsløft i dagtilbud.

Ethel Hansen er tidligere forvaltningschef i Aalborg Kommune og har mangeårig erfaring med børn, unge og familier som lærer og produktionsskoleforstander.

I samarbejde med Professionshøjskolen UCN indledes projektet ”Nye briller i det pædagogiske arbejde” i 2006 – et forskningsprojekt støttet af daværende Familie- og Forbrugerstyrelsen, der blev succesfuldt afsluttet i efteråret 2009.  

I projektet blev nyere, anerkendt forskning og teori om børns udvikling 0-6 år samlet i "Kompetencehjulet", i en helhedsorienteret udviklingsbeskrivelse, der omfatter alle temaer i den pædagogiske læreplan. Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse er fundamentet for et digitalt vurderingsredskab, der synliggør børnenes udvikling og udbytte af det pædagogiske læringsmiljø.

Den enorme mængde forskning og teori, som udviklingsbeskrivelsen bygger på, er Danmarks største portal om børns læring og udvikling. Med licens til Kompetencehjulet får alle medarbejdere adgang til portalen, der bl.a. indeholder teori, 700 videoer, et stort didaktisk bibliotek og inspiration til pædagogiske aktiviteter.
Læs mere om teorien bag Kompetencehjulet.

I 2010 tager de første kommuner Kompetencehjulet i brug, og i dag anvendes konceptet af kommunale dagtilbud og private institutioner landet over (dagplejere, vuggestuer og børnehaver). Konceptet udvikles fortsat, og LearnLab tilbyder i dag en række faglige it-redskaber til dagtilbudsområdet.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Kompetencehjulet bygger på anerkendt forskning og teori om børns udvikling og læring, bl.a. Daniel Stern, Dorte Bleses, Susan Hart, Kari Killén, Arne Poulsen, Marianne Brodin, Dorte Damm, Hans Vejleskov, Karsten Hundeide, Stig Broström, Jaan Valsiner, Jan Tønnesvang, Hans Henrik Knoop og anden nyere forskning og litteratur. Desuden inddrages andre teoretikere med ældre forskning, der stadig har værdi, i mere eller mindre modereret form som fx John Bowlby, Lev S. Vygotksy, Mary Ainsworth, Aaron Antonovsky og Berit Bae.

Forskningen er ”oversat” i Kompetencehjulet, så den kan omsættes i den daglige pædagogiske praksis. Eksempelvis er børns sproglige udvikling beskrevet ud fra 39 kilder, og det er altid explicit, hvilken teori, der anvendes.

Læs mere om teorien bag Kompetencehjulet.

Ja, det er sikkert at bruge alle LearnsLabs redskaber!

Vi indgår altid en databehandleraftale med vores kunder, som er baseret på Datatilsynets skabelon, da denne er vedtaget som standardkontraktsbestemmelser af Det Europæiske Databeskyttelsesråd, ligesom Datatilsynet vil godkende dem, hvis de kommer på tilsyn.

Her er det præciseret, hvordan vi må behandle jeres data. Derudover opbevarer vi vores data hos en af Danmarks mest anerkendte leverandører, der er ISO 27001 certificeret og hvert år afleverer en omfattende, uvildig IT-revisionsrapport omkring deres it-sikkerhed.

Af sikkerhedshensyn oplyser vi ikke her på hjemmesiden, hvor data hostes, men når du indgår en databehandleraftale med LearnLab, fremgår det tydeligt, hvor data opbevares.

Kompetencehjulet er et digitalt redskab til observation, vurdering, tidlig opsporing og indsats. På institutionsplan kan I dokumentere barnets / børnegruppens udvikling og deres udbytte af læringsmiljøet. I får overblik over, om børnene udvikler sig aldersvarende, eller om nogle har behov for ekstra støtte.

I forhold til den pædagogiske praksis kan børnenes kompetenceprofiler anvendes til at planlægge relevante aktiviteter med udgangspunkt i børnenes aktuelle kompetencer og nærmeste udviklingszone (nuzo).

Med Kompetencehjulet kan I let identificere udsatte børn og lave forebyggende, målrettede indsatser - i et forsøg på at gribe alle børn og deres forældre, så de med tidlig indsats kan forblive inkluderet i almenområdet.

I Kompetencehjulet vurderes barnets læring og udvikling på detaljeret niveau, og barnets profil kan sikkert og nemt deles med forældre, kommunen og andre relevante samarbejdspartnere (PPR, terapeut, logopæd m.fl.).

 

Det er et komplet koncept til dagtilbudsområdet 0-6 år til evaluering, tidlig opsporing, indsats og overgange, der giver mening på flere plan. Data kan bruges til dokumentation i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, tilsyn, kvalitetsrapporter, overgange m.v.

Nej, det er ikke det samme, selvom de visuelt har mange ligheder. Læringshjulet er oprindeligt et FKO-redskab, som LearnLab og andre udbydere har digitaliseret og udbydes bl.a. under navnene ”Læringshjulet” og ”Dialoghjulet”.

Væsentlige forskelle på redskaberne:

Indblik vs. overblik

Kompetencehjulet giver et dybdegående, nuanceret indblik i barnets udvikling i læreplanens seks temaer, mens ”Læringshjulet giver et overblik over børnenes kompetencer i de seks læreplanstemaer, hvor der ikke gås ikke i dybden med temaerne” *

Progression vs. nedslag

I Kompetencehjulet kan barnets progression i udvikling følges tæt og løbende, uanset barnets alder (fra 0-6 år) ved hjælp af de cirka 700 tegn på læring / læringsmål (Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse).

”Læringshjulets” vurderinger er baseret på enkelte nedslag ved besvarelse af tre overordnede spørgsmål i hvert læreplanstema ved aldersintervallerne:

  • 9-14 måneder (start dagpleje/vuggestue)
  • på vej mod 3 år (overgang til børnehave)
  • på vej mod 6 år (overgang til skole).

Kan stå alene vs. behov for supplerende redskaber

Løbende, dybdegående vurderinger af barnets udvikling, læring og trivsel med Kompetencehjulet giver en helhedsorienteret viden og data til planlægning af pædagogiske indsatser, mens ”der ikke gås i dybden med ”Læringshjulet”, der med fordel anvendes samme med andre og mere dybdegående redskaber”*

 

Kompetencehjulet bygger på et helhedsorienteret, anerkendende, relations- og ressourceorienteret børnesyn. Kompetencehjulets grundsyn er i overensstemmelse med grundsynet i ICDP (International Child Development Programme). ICDP's otte samspilstemaer udgør det værdisæt, som brugere af Kompetencehjulskonceptet bekender sig til. Samspilstemaerne er ikke rettet direkte mod barnet, men mod de voksne, der har med barnet at gøre - altså barnets omsorgsgivere.

Kontakt

Sådan kommer du videre

Brug for en snak om, hvordan I kan styrke læringsmiljøet og kvalificere arbejdet med læreplanerne i din institution? Giv os et kald på 96 35 28 07 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.