Skip to main content

FKO redskab

Læringshjulet

"Læringshjulet" er et FKO redskab, der understøtter arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbudsområdet. LearnLab har digitaliseret Læringshjulet, så alle de data, der samles om barnet, registreres og opbevares digitalt, så de let kan deles og arbejdes videre med.

Læreplanstemaer

Læringshjulet måler på barnets kompetencer i forhold til de seks temaer i læreplanen:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling.

I Læringshjulet vurderer man barnets kompetencer ved 9-14 måneder, når barnet er På vej mod 3 år, og endeligt når barnet er På vej mod 6 år.

Det vil sige, at man laver tre punktnedslag og vurderer ikke barnets udvikling løbende. I Læringshjulet er det ikke muligt at følge barnets udvikling og progression kontinuerlig og systematisk. Særligt for de udfordrede børn er intervallerne mellem vurderingerne for store til at evaluere, om barnet profiterer tilstrækkeligt af det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet – eller om barnet har brug for støtte, indsats eller bare et lille skub.

Ny forbedret udgave af Læringshjulet

Hos LearnLab tilbyder vi to versioner af Læringshjulet:

  • Den første er udformet som det oprindelige Læringshjulet.
  • Den anden er en udvidet version, hvor man også besvarer alle underspørgsmål enkeltvis, hvor evalueringen giver et mere nuanceret billede af barnet inden for de enkelte læreplanstemaer – det kalder vi Læringshjulet+.

Læringshjulet kan ikke stå alene

Når Læringshjulet anvendes til faglig vurdering og dialog om børns kompetencer, bør man vær opmærksom på følgende, der også fremhæves i "Støtte og inspirationsmateriale" til FKO Læringshjulet:

læringshjulet

Opmærksomhedspunkter ved brug af Læringshjulet

1. "Læringshjulet giver et overblik over børnenes kompetencer på alle seks læreplanstemaer – men der gås ikke i dybden med temaerne. Redskabet kan med fordel anvendes sammen med andre mere dybdegående redskaber indenfor enkelte temaer – eksempelvis redskabet til sprogvurdering".

2. "Læringsmålene i Læringshjulet er ikke udtømmende for, hvad et dagtilbud kan lægge vægt på under hvert af læreplanstemaerne. Målene er udtryk for et valg – og dermed også fravalg – af fokusområder. Det enkelte dagtilbud kan selv udarbejde supplerende læringsmål, som man måtte finde betydningsfulde. Disse supplerende læringsmål er udelukkende til intern anvendelse i dagtilbuddet og understøttes ikke af it-systemet.”

Kilde: Læringshjulet - Støtte og inspirationsmateriale

Spædbørn i udsatte positioner

Til de børn, der vurderes med Læringshjulet i 9-14 måneders alderen, og opnår lav score, anbefaler vi, at børnene observeres og vurderes med Kompetencehjulet, der kan identificere børn med udfordringer allerede i 0-4 måneders alderen.

Kompetencehjulet giver et helhedsorienteret og væsentlig mere nuanceret billede af barnets læring og udvikling i alle læreplanens temaer. For dette aldersniveau anbefaler vi, at barnets sproglige, motoriske, personlige og sociale udvikling observeres og vurderes. Med udgangspunkt i barnets kompetenceprofil, kan der laves handleplaner og følges op på barnets progression løbende, fx hvert halve år – det er tidlig opsporing og indsats.

Tidlig opsporing i dagtilbud

Børn ”på vej mod tre år” eller ”på vej mod seks år”, der vurderes i Læringshjulet og opnår lav score, bør vurderes med Kompetencehjulet med fokus på tidlig opsporing for at afdække barnets kompetencer inden for sprog, personlig og social udvikling – tre fokusområder, der har afgørende betydning for barnets fremtid og muligheder for at få et godt liv. I Kompetencehjulet fremgår det præcist, hvor barnet er udfordret og hvordan man kan sætte ind med målrettede pædagogiske indsatser.

Den detaljerede, helheds- og ressource orienterede evaluering, som Kompetencehjulet tillader, anskueliggør barnets udvikling og nærmeste udviklingszone samt viser barnets mere skjulte ressourcer.

Kontakt

Vil du vide mere

Vil I kvalificere jeres brug af Læringshjulet? Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan I kan kombinere forskellige evalueringsredskaber i dagtilbud.