Skip to main content

FKO redskab

Læringshjulet

"Læringshjulet" er et FKO-redskab, der understøtter arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud. LearnLab har digitaliseret Læringshjulet, så alle de data, I registrerer om barnet, samles digitalt og I let kan dele og arbejde videre med dem.

Læreplanstemaer

Læringshjulet måler på barnets kompetencer i forhold til de seks temaer i læreplanen:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling.
  • Kommunikation og sprog
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science

I Læringshjulet kan man vurdere barnets kompetencer ved 9-14 måneder, når barnet er på vej mod 3 år, og endeligt når barnet er på vej mod 6 år.

Det vil sige, at man kan lave tre punktnedslag fra 0 til 6 år, og det er ikke muligt at følge barnets udvikling og kompetencetilvækst løbende og systematisk. Særligt for sårbare og udsatte børn er intervallerne mellem vurderingerne for store til at afgøre, om barnet profiterer tilstrækkeligt af det pædagogiske læringsmiljø – eller om der er brug for en særlig indsats til understøtte barnets læring, udvikling og trivsel.

Ny forbedret udgave af Læringshjulet

LearnLab tilbyder to digitale versioner af Læringshjulet:

 • Læringshjulet udformet som det oprindelige 
 • Læringshjulet+ en udvidet version, hvor alle underspørgsmål kan besvares enkeltvis. Evalueringen giver et mere nuanceret billede af barnets kompetencer inden for de seks læreplanstemaer.

Opmærksomhedspunkter

Læringshjulet kan ikke stå alene

Når Læringshjulet anvendes til vurdering og dialog om børns kompetencer, bør man være opmærksom på følgende, der også fremhæves i Læringshjulet - Støtte og inspirationsmateriale:

1. "Læringshjulet giver et overblik over børnenes kompetencer på alle seks læreplanstemaer – men der gås ikke i dybden med temaerne. Redskabet kan med fordel anvendes sammen med andre mere dybdegående redskaber indenfor enkelte temaer – eksempelvis redskabet til sprogvurdering".

2. "Læringsmålene i Læringshjulet er ikke udtømmende for, hvad et dagtilbud kan lægge vægt på under hvert af læreplanstemaerne. Målene er udtryk for et valg – og dermed også fravalg – af fokusområder. Det enkelte dagtilbud kan selv udarbejde supplerende læringsmål, som man måtte finde betydningsfulde. Disse supplerende læringsmål er udelukkende til intern anvendelse i dagtilbuddet og understøttes ikke af it-systemet.”

Spædbørn i udsatte positioner

Til spædbørn, som vurderes med Læringshjulet i 9-14 måneders alderen, og opnår lav score, anbefaler vi, at barnet også vurderes med Kompetencehjulet, der kan identificere vanskeligheder og tidlige tegn på kendte udviklingsforstyrrelser allerede ved 0-4 måneders alderen.

Kompetencehjulet giver væsentlig mere detaljeret helhedsbillede af barnets udvikling inden for læreplanstemaerne. For dette aldersniveau anbefaler vi, at barnets sproglige, motoriske, personlige og sociale udvikling observeres og vurderes. Med udgangspunkt i barnets kompetenceprofil, kan I lave handleplan og følge op på barnets udvikling og progression når som helst, fx hver 6. måned. Det er dét, vi kalder tidlig opsporing og tidlig indsats.

Tidlig opsporing i dagtilbud

Småbørn ”på vej mod tre år” eller ”på vej mod seks år”, som vurderes med Læringshjulet og opnår lav score, bør også observeres og vurderes med Kompetencehjulet med fokus på tidlig opsporing for at afdække barnets sproglige, sociale, kognitive og følelsesmæssige udvikling – centrale områder, der har afgørende betydning for barnets fremtid og muligheder for at få et godt liv. I Kompetencehjulet fremgår det præcist på hvilke områder barnet er udfordret, og hvordan man kan sætte ind med pædagogiske indsatser i barnets nærmeste udviklingszone (nuzo).

Den detaljerede, ressource- og helhedsorienterede evaluering, som Kompetencehjulet tilbyder, viser både barnets aktuelle udvikling og nærmeste udviklingszone. Samtidig bliver barnets mere "skjulte" ressourcer også synlige.

Kontakt

Vil du vide mere

Vil I kvalificere jeres brug af Læringshjulet? Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan I kan kombinere forskellige evalueringsredskaber i dagtilbud.