Skip to main content

FKO redskab

Læringshjulet

"Læringshjulet" er et FKO-redskab, der understøtter arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud. LearnLab har digitaliseret Læringshjulet, så alle de data, der registreres om barnet, samles digitalt, så I let kan dele og arbejde videre med dem.

Læreplanstemaer

Læringshjulet måler på barnets kompetencer i forhold til de seks temaer i læreplanen:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling.

I Læringshjulet vurderer man barnets kompetencer ved 9-14 måneder, når barnet er På vej mod 3 år, og endeligt når barnet er På vej mod 6 år.

Det vil sige, at man laver tre punktnedslag og kan ikke vurdere barnets udvikling løbende. I Læringshjulet er det ikke muligt at følge barnets udvikling og progression kontinuerligt og systematisk. Særligt for de sårbare og udsatte børn er intervallerne mellem vurderingerne for store til at følge op på, om barnet profiterer tilstrækkeligt af det pædagogiske læringsmiljø – eller om der er brug for en fokuseret indsats eller bare et lille "skub" til understøtte barnets læring, udvikling og trivsel.

Ny forbedret udgave af Læringshjulet

Hos LearnLab tilbyder vi to versioner af Læringshjulet:

  • Den første er udformet som det oprindelige Læringshjulet.
  • Den anden er en udvidet version, hvor man også besvarer alle underspørgsmål enkeltvis. Evalueringen giver et mere nuanceret billede af barnet inden for de enkelte læreplanstemaer – det kalder vi Læringshjulet+.

Læringshjulet kan ikke stå alene

Når Læringshjulet anvendes til vurdering og dialog om børns kompetencer, bør man vær opmærksom på følgende, der også fremhæves i "Støtte og inspirationsmateriale" til FKO Læringshjulet:

Opmærksomhedspunkter ved brug af Læringshjulet

1. "Læringshjulet giver et overblik over børnenes kompetencer på alle seks læreplanstemaer – men der gås ikke i dybden med temaerne. Redskabet kan med fordel anvendes sammen med andre mere dybdegående redskaber indenfor enkelte temaer – eksempelvis redskabet til sprogvurdering".

2. "Læringsmålene i Læringshjulet er ikke udtømmende for, hvad et dagtilbud kan lægge vægt på under hvert af læreplanstemaerne. Målene er udtryk for et valg – og dermed også fravalg – af fokusområder. Det enkelte dagtilbud kan selv udarbejde supplerende læringsmål, som man måtte finde betydningsfulde. Disse supplerende læringsmål er udelukkende til intern anvendelse i dagtilbuddet og understøttes ikke af it-systemet.”

Kilde: Læringshjulet - Støtte og inspirationsmateriale

Spædbørn i udsatte positioner

Til børn, som vurderes med Læringshjulet i 9-14 måneders alderen, og opnår lav score, anbefaler vi, at børnene også observeres og vurderes med Kompetencehjulet, der kan identificere børn med udfordringer og kendte udviklingsforstyrrelser allerede ved 0-4 måneders alderen.

Kompetencehjulet giver et helhedsorienteret og væsentlig mere detaljeret billede af barnets udvikling inden for læreplanstemaerne. For dette aldersniveau anbefaler vi, at barnets sproglige, motoriske, personlige og sociale udvikling observeres og vurderes. Med udgangspunkt i barnets kompetenceprofil, kan der laves handleplaner og følges op på barnets udvikling og progression når som helst, fx hvert halve år – det er det, vi kalder tidlig opsporing og tidlig indsats.

Tidlig opsporing i dagtilbud

Børn ”på vej mod tre år” eller ”på vej mod seks år”, som vurderes i Læringshjulet og opnår lav score, bør også vurderes med Kompetencehjulet med fokus på tidlig opsporing for at afdække barnets sproglige, sociale og følelsesmæssige udvikling – tre centrale områder, der har afgørende betydning for barnets fremtid og muligheder for at få et godt liv. I Kompetencehjulet fremgår det præcist, hvor barnet er udfordret, og hvordan man kan sætte ind med  pædagogiske indsatser i barnets nærmeste udviklingszone (nuzo).

Den detaljerede, helheds- og ressourceorienterede evaluering, som Kompetencehjulet tilbyder, viser barnets aktuelle udvikling og nærmeste udviklingszone. Samtidig bliver barnets mere "skjulte" ressourcer også synlige.

Kontakt

Vil du vide mere

Vil I kvalificere jeres brug af Læringshjulet? Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan I kan kombinere forskellige evalueringsredskaber i dagtilbud.