Skip to main content

Farvel til dagtilbud - Goddag til skole

Få styr på den lovpligtige sprogvurdering og sprogarbejdet med Kompetencehjulets Sprogvurdering. Redskabet kan anvendes til vurdering af dansk sproglige kompetencer hos et- og tosprogede børn i alderen 0-6 år.

Kompetencehjulet Sprogvurdering

Kompetencehjulets Sprogvurdering er udviklet til dagtilbudsområdet for at understøtte arbejdet med børns sproglige udvikling fra fødsel til skolestart. Redskabet er ikke en sprogtest, men kan bruges til løbende vurdering og opfølgning på barnets sprogudvikling. Fagpersoner kan til enhver tid vurdere og se barnets sproglige kompetencer og progression, uanset barnets alder. Der kigges både på sprogets receptive og produktive side. Læs mere om Sprogvurderingens sprogsyn

Fordelen ved Kompetencehjulets Sprogvurdering er, at den ”tilpasser” sig barnets faktiske sproglige udvikling og sikrer derved, at ingen børn går under den pædagogiske radar. 

Tydelig sammenhæng til den styrkede pædagogiske læreplan

I Kompetencehjulets Sprogvurdering er de to sproglige læringsmål i 'Den styrkede pædagogiske læreplan' udfoldet i 164 sproglige mål / tegn på læring. Sprogvurderingen bygger på forskning og teori om sprogudvikling med udgangspunkt 39 kilder, der tilsammen angiver, hvordan børns sproglige udvikling typisk forløber fra fødsel til skolestart.

Når I arbejder med Sprogvurderingen fra LearnLab, arbejder I altså intensivt med temaet ”Kommunikation og sprog” og de to sproglige læringsmål:

1. Alle børn udvikler sprog, der bidrager til børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden


2. Alle børn opnår erfaring med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

de 6 temaer

Kommunikation og Sprog

1. Kommunikation

Udviklingen i sproglig og social adfærd der udnytter de sproglige kompetencer til udveksling af betydninger og følelser.

2. Lytte og tale

Barnets øgede forståelse af andres brug af og udviklingen i egen brug af betydningsbærende tryk og stød, intonation og tonefald, både impressivt (indadtil) i lytteforståelse og ekspressivt (udadtil) i udtale.

3. Udtale og betydning

Barnets udvikling af tydelig udtale af ord med sprogets betydningsadskillende lyde og hyppigste konsonantkombinationer.

4. Lyde og lytteforståelse

Udviklingen i den nødvendige lydlige evne til at skelne mellem talesprogets stavelser og enkeltlyde, som gør, at man kan høre og udtale ord. F.eks. forskellen på mus og hus.

5. Ordforråd

Barnets udvikling i antallet af ord som er til rådighed for det indenfor forskellige ordklasser.

6. Grammatik

Barnets udvikling i anvendelsen af regler/rutiner for hvordan betydninger er forbundet med udtryk, og hvordan sprogdele kombineres til større helheder.

Et godt sprog er nøglen til et godt liv

Fra anerkendt forskning ved vi, at et barns sprog grundlægges i barnets første leveår (se barnets sproglige udvikling - Human Brain Development). Det er altså i hjemmet – i barnets første leveår – at barnet skal udvikle det solide sprogfundament, som dagpleje eller vuggestue skal bygge videre på.

Tidlig opsporing af børn med manglende sprogudvikling

Forskning viser, at der er børn, der allerede er sprogligt langt bagud, når de starter i dagpleje eller vuggestue. For børn med manglende sprogudvikling har det afgørende betydning, at daginstitutionen hurtigt får fokus på at understøtte barnets sproglige udvikling. Ved hjælp af Kompetencehjulets metoder, kan det dagtilbuddets personale allerede efter få ugers observation af barnet, få detaljeret indblik i barnets sprog.

Sprogstimulering i dagtilbud

Kompetencehjulets Sprogvurdering viser barnets aktuelle sproglige udvikling og nærmeste sproglige udviklingszone. Med baggrund i barnets profil, kan I tilrettelægge målrettede pædagogiske aktiviteter, der understøtter og stimulerer barnets sprogudvikling.

Personalet kan løbende følge op på barnets udbytte af det sproglige læringsmiljø - og om indsatserne har den ønskede effekt. Med Kompetencehjulet arbejder I systematisk og grundigt med læreplanstemaet "Kommunikation og sprog" og sikrer samtidig, at de sprogligt udfordrede børn ikke sakker yderligere bagud - og måske endda indhenter noget af den forsømte udvikling.

Kort om Sprogvurderingen
  • Målgruppe: børn i alderen 0 til 6 år
  • Sprogvurderingen kan gennemføres når som helst, uanset barnets alder
  • Viser barnets aktuelle sproglige udvikling og nærmeste udviklingszone
  • Velegnet til et- og tosprogede børn
  • Mulighed for enkelt barn- og gruppebesvarelse
  • Tidlig opsporing og målrettede indsatser
  • Ikke et test-redskab, men et vurderingsredskab baseret på observationer
  • Adgang til Danmarks største vidensportal om børns læring og udvikling.

om sprogvurdering

Dagtilbudsloven §11

"der skal gennemføres en sprogvurdering af børn i alderen omkring 3 år, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

"der skal gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

Der ikke krav om, hvilket sprogvurderingsredskab kommunerne skal bruge.

 

specialpædagog

Kolding Kommune

Et fantastisk værktøj til at se bagom og forstå barnets mestringer ud fra de udviklingszoner, det står i og den læring, de relationer og den kontekst, vi tilbyder barnet. Redskabet kræver fordybelse og tid. Og efter min vurdering skylder vi som fagpersoner det enkelte barn i en udsat position netop det, nemlig grundighed.

Kontakt

Vil du vide mere

Ønsker du mere information om Kompetencehjulet, eller hvad licens til din institution koster?

Bliv ringet op

The 'First name' field is required
Please enter a valid Email address