Skip to main content

Introduktion

Kompetencehjulet

I Kompetencehjulet findes teori og forskning om 0-6 årige børns trivsel, udvikling, læring og dannelse. Den viden er samlet og systematiseret i Kompetencehjulets Spørgsmålsguide. Her beskrives over 700 tegn på  børns udvikling i alle læreplanens temaer.

Fra observation til vurdering og virkningsfulde indsatser

Med udgangspunkt i den viden, der findes i Kompetencehjulets Spørgsmålsguide, kan det pædagogiske personale observere om børnene på "Stjernestuen" udvikler sig som typisk forventet.

Personalet registrerer deres systematiske observationer digitalt i Kompetencehjulet og kan let dele data med kolleger, børnenes forældre og evt. tværfagligt team, der herved er "sammen om at skabe en bedre fremtid” for hvert eneste barn − uanset barnets kompetenceniveau. Det er let at se, om barnet ligger under, på niveau eller over typisk forventet udvikling.

Det pædagogiske personale kan planlægge pædagogiske forløb tilpasset barnets eller børnegruppens nærmeste udviklingszone (NUZO). Til det kan de hente inspiration i den forskning og teori, som Kompetencehjulet bygger på. I Kompetencehjulets didaktiske bibliotek og små videoeksempler, findes der forslag til lege og aktiviteter, der er et godt, fagligt supplement til alt det, personalet allerede ved om virkningsfulde læringsmiljøer.

Spørgsmålsguiden

Forberedelse til observation og vurdering

Her er eksempler på spørgsmål fra Kompetencehjulets Spørgsmålsguide, som det pædagogiske personale forbereder sig på inden observation og vurdering af børnenes udvikling.

'Kommunikation og Sprog' - ordforråd
'Kommunikation og Sprog' - ordforråd
'Kommunikation og Sprog' - grammatik
'Kommunikation og Sprog' - grammatik
'Sociale udvikling' - social adfærd
'Alsidig personlig udvikling' - oplevelse af sammenhæng

"Stjernestuen"

Her ses vurderingerne af "Søren" og de 10 andre børn på "Stjernestuen2. Søjlediagrammet viser de 11 børns gennemsnitlige udvikling i alle læreplanens temaer og undertemaer.


Børnenes gennemsnitlige alder er 2,5 år (den stiplede linje "baseline").
Børnene er vurderet i læreplanens 6 temaer (de grå søjler). Hvert tema er inddelt i et antal undertemaer (de farvede søjler).


Søjlerne viser børnenes udvikling i de forskellige temaer. Den stiplede linje viser, om børnene er i god udvikling − altså om de er på niveau eller over den typisk forventede udvikling.

Datainformeret evaluering

Her ses vurderingerne af "Søren" og de 10 andre børn på Stjernestuen, der er oprettet med anonyme navne. Dataarket viser alle børn på Stjernestuen. Børnene er sorteret efter deres sproglige udvikling.

Eksemplet Ludvig

Vi kan fx se, at "Ludvig Lose" (røde tal) er 3,4 år, og Ludvigs sproglige udvikling ligger -1,2 år under det typisk forventede. Ludvigs kontaktperson kan også se Ludvigs udviklingsalder i de øvrige læreplanstemaer og undertemaer og få fokus på eventuelle sammenhænge, der kan tyde på, at Ludvig har særlige udfordringer.

Kompetencehjulet kan ikke bruges til at stille diagnoser, men vurderingen af et barn kan give indikationer om, at PPR bør høres.

LearnLab Kommune

Baseret på virkelige tal fra en evaluering af 1603 børn i "Learnlab" Kommune i 2021.

Børnene er født fra januar 2015 til februar 2021.

Børnenes gennemsnitlige alder er 3,9 år (den stiplede linie "baseline").

Børnene er vurderet i læreplanens 6 temaer (de grå søjler). Hvert tema er inddelt i et antal undertemaer (de farvede søjler).

 

Søjlerne viser børnenes udvikling i de forskellige temaer. Den stiplede linje viser, om børnene er i god udvikling − altså om de er på niveau eller over den typisk forventede udvikling.

 

Med løbende vurdering (fx 2 gange årligt) kan personalet tæt følge børnenes udvikling, og kommunen kan følge udviklingen på kommune niveau.

Børnene bag tallene

1338 (83,5%) af børnene er dansksprogede

265 (16,5%) af børnene er tosprogede

Børnenes udvikling er opdelt i tre kategorier:

  • Fra -0,6 år og derunder i forhold til typisk forventet udvikling. Her finder vi de børn, som har brug for særligt fokus, for ikke at komme yderligere bagud i udvikling, inden de begynder i 0. klasse
  • Fra -0,5 til +0,5 år i udvikling i forhold til typisk forventet
  • Fra +0,6 år og derover i forhold til typisk forventet. Her finder vi de børn, som viser tegn på at være ”højt begavede børn”, der også har brug for særligt fokus.

I temaet ”Kommunikation og Sprog” viser tabellerne at:

56 dansksprogede børn er -1,0 år og mere under den typiske udvikling. Det svarer til 4,2%. Det ser ud til, at de børn, der er i denne gruppe, er børn, som kan have udviklingsmæssige udfordringer, som relatere til biologiske forhold.

58 tosprogede børn er -1,0 år og mere under den typiske udvikling. Det svarer til 21,8%. Det er ikke overraskende, at de tosprogede børn gennemsnitligt ikke behersker dansk på samme niveau som dansksprogede. P.t. arbejdes der i en række institutioner, på at finde virksomme indsatser og metoder, der kan fremme de tosprogede børns sproglige udvikling.

I "Personlige og Sociale udvikling" viser tabellen, at:
4,2% og 5,8% af de dansksprogede er -1,0 år og mere under den typiske udvikling.

13,1% og 15,1% af de tosprogede børn er -1,0 år og mere under den typiske udvikling, hvilket er positivt.