Skip to main content

Styrker børns udvikling og mentale sundhed

Fællesskaber som fundament

I en tid, hvor fællesskaberne er under pres, står vi overfor en alvorlig udfordring med at sikre, at vores børn vokser op i inkluderende og understøttende miljøer. På Børn & Unge Topmødet 2024 blev denne problematik belyst med fokus på, hvordan vi kan skabe meningsfulde fællesskaber som et centralt element i børns udvikling og trivsel.

"Det er fællesskaberne, der skal tilpasse sig børnene – ikke omvendt" fremhævede Herlevs borgmester Thomas Gyldal på Børn & Unge Topmødet, hvilket vi er meget enige i. Følgende indlæg handler om, hvordan Kompetencehjulet bidrager til at skabe de nødvendige rammer for, at flere børn kan opnå at være en del af et meningsfuldt fællesskab og følelsen af at høre til.

Alle børn skal have mulighed for at være en del af et meningsfuldt fællesskab

Specifikt blev vigtigheden af tidlig intervention og inkluderende pædagogiske strategier fremhævet på Topmødet, og det blev understreget, at alle børn bør have mulighed for at blive en del af et fællesskab, hvor de kan udvikle sig og trives.

Det kræver en fokuseret indsats fra både pædagoger, lærere og forældre at hjælpe børn med problematikker, der gør, at de kan komme til at stå udenfor fællesskabet. Barnet skal have hjælp til at kunne opleve, regulere og udtrykke følelser, kunne udvikle tætte relationer, udforske og lære.

Hvordan skaber vi de rummelige børnefællesskaber?

Kompetencehjulet er et børneobservationsredskab, der understøtter en metodisk, pædagogisk tilgang, der fremmer børns udvikling, læring og trivsel inden for fællesskaberne. Ved at integrere Kompetencehjulets metode i danske vuggestuer, dagplejer og børnehaver får vi et solidt fundament for at skabe de inkluderende fællesskaber, der både tager højde for børnenes udviklingsalder og individuelle behov samt skaber en fælles faglig forståelsesramme, der fremmer de rummelige fællesskaber.

Det er fællesskaberne, der skal tilpasse sig børnene – ikke omvendt. Det fremhævede blandt andet Herlevs borgmester Thomas Gyldal på Børn & Unge Topmødet. Vi er meget enige i den betragtning hos LearnLab og ved, at fællesskaberne skal skabes af kompetente faguddannede.

Minimumsnormeringer og mangel på pædagoger

Men vi står over for en alvorlig udfordring; nemlig mangel på faguddannet personale i de danske dagtilbud. Med indførelsen af de nye minimumsnormeringer i januar 2024 har manglen på pædagoger kun forværret situationen. Denne udvikling kan have vidtrækkende konsekvenser for både børn, pædagoger og pædagogisk personale i øvrigt – og indlysende også for kvaliteten. Hensigten med indførelsen af de nye minimumsnormeringer er at styrke kvaliteten gennem ansættelse af flere pædagoguddannede. Men udbuddet kan slet ikke kan følge med. Tilmed udfordrer det kedelige faktum, at mere end 14.000 pædagoger under pensionsalderen har forladt faget fra 2016-21 – hver fjerde er væk fra faget inden for fem år!

Det medfører, at medhjælpere uden pædagogfaglig baggrund i stigende grad står tilbage med ansvaret for børnene, hvilket forventeligt påvirker kvaliteten af den pædagogiske støtte og indsats, hvilket især går ud over de sårbare børn, som har særlig svært ved at få en plads i fællesskabet. En problematik, som Børn & Unge Topmødet også adresserer, som følge af resultaterne i undersøgelsen ”Kvalitet i dagtilbud” fra maj 2022.

Der er fokus på de mere langsigtede strategier for at løse manglen på pædagoger: Ny pædagoguddannelse forhandles, og lønløft til ansatte i dagtilbudsområdet er forhandlet på plads. Effekten mærkes nok ikke de første 2-5 år, og det afhjælper desværre ikke dagtilbuddenes her-og-nu udfordringer med at sætte rammerne for de inkluderende fællesskaber på kvalificeret måde. Og fagligheden svinder sandsynligvis yderligere i ventetiden. Andelen af pædagoger p.t. er 52% i gennemsnit for landets kommuner, mens pædagogerne er i mindretal i hele 26 kommuner, hvor antallet er steget med 20 kommuner siden 2019.

Løsninger til at styrke kvaliteten i dagtilbud her-og-nu

Nøglen til at skabe rammerne for de rummelige fællesskaber skal findes hos kvalificeret pædagogisk personale. Den erfarne pædagog kan i løbet af 10 uger synliggøre og dokumentere sine faglige observationer og vurderinger af de børn, der opleves at kæmpe med at blive en del af børnefællesskabet. Vurderingen tager udgangspunkt i Kompetencehjulets metode, der bygger bro mellem pædagogers faglige viden om børns udvikling, læring, trivsel og dannelse, og gør denne viden observerbar og vurderbar i hverdagens praksis inden for alle læreplanens temaer. Observationerne bygger på nuancerede tegn-på-læring, der er baseret på anerkendt forskning om 0-6-åriges udvikling ud fra et ressourceorienteret børnesyn.

Det bliver lettere for alle, at møde det enkelte barn med samspil og forventninger i nærmeste udviklingszone, når pædagogen deler sin viden om barnets sproglige, sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling, med de kolleger, der er omkring barnet.
Læs også indlægget fra en specialpædagog "Nu forstår jeg Jens"

Erfaring og data viser, at når pædagogisk personale kender børnenes ressourcer og afstemmer lege-og læringsmiljøet herefter, så kan børn i udsatte positioner flyttes ud af risikozonen og få bedre muligheder for en plads i fællesskabet.

Dét er tidlig indsats i dagtilbud, der virker og forebygger, at små børns problemer vokser sig større – og i mange tilfælde også tager presset af PPR.

Forældre får mulighed for en aktiv rolle

Forældrene i Danmark prioriterer tid til leg derhjemme og leger faktisk meget med deres børn viser en ny undersøgelse fra ”Legekulturen i Danmark”. Det oplagt, at pædagogisk personale støtter op omkring den trend og inddrager forældrene for at støtte barnets udvikling og læring. Det kan de nemt ved hjælp af Kompetencehjulet, fordi de sammen med vurderingen af barnets udvikling og nærmeste udviklingszone får adgang til forslag til godt legetøj og gode aktiviteter, som udfordrer barnet – lige der hvor det er i sin udvikling – hverken for lidt eller for meget.

Sammen skaber vi en stærkere fremtid

Lad os gå videre med den inspiration, vi fik fra Børn & Unge Topmødet, og arbejde sammen mod en fremtid, hvor det pædagogiske personale er godt klædt på til at skabe de trygge, inkluderende fællesskaber, hvor flere børn kan udvikle sig og trives.

En af de største udfordringer for at få flere pædagoguddannede i dagtilbud blev løst med aftalen om overenskomst 2024 for det pædagogiske personale. Mens vi venter på mere langsigtede løsninger, såsom flere pædagogisk uddannede i dagtilbud, kan vi rette vores opmærksomhed mod kommuner, hvor pædagoger og pædagogiske konsulenter i årevis har arbejdet med at styrke kompetencer hos kolleger, der ikke har en pædagogisk uddannelse, med hjælp fra LearnLabs Kompetencehjulet.

Eksemplerne herunder bekræfter forskning om, hvordan kompetenceudvikling og efteruddannelse af pædagoger og pædagogisk personale bidrager til kvalitetsudvikling i daginstitutioner og dermed styrker små børns trivsel og udvikling – via fælles udviklings- og læringsforløb for alle medarbejdere i en organisation. 

Er der et sted hos jer – måske i en dagpleje, en hel institution, eller bare en enkelt gruppe – hvor dedikerede og erfarne pædagoger eller pædagogiske konsulenter vil påtage sig rollen som drivkraft i et fælles udviklings- og læringsprojekt, som har vist sig at fremme trivsel og udvikling hos små børn?

I Viborg Kommune har pædagogiske konsulenter fra Ressourcekorpset hjulpet institutioner til at få en mere helhedsorienteret, nuanceret vurdering af sårbare børn ved hjælp af Kompetencehjulet. Børn, der er vurderet til "Rød" position i TOPI, Tidlig Opsporingsmodel. Selv pædagoguddannede kolleger oplever at få ny viden om børns udvikling, når de sammen med en kollega fra Ressourcekorpset vurderer barnets udvikling ud fra observationer fra hverdagens mange aktiviteter med Kompetencehjulet.

I Kolding Kommune har konsulenterne i dagplejen i årevis bidraget til uformel uddannelse af dagplejere. De har introduceret dagplejerne til Kompetencehjulets tegn-på-læring, og dagplejerne har observeret og noteret deres observationer om børn, der ikke udvikler sig som forventet. Sammen med dagplejekonsulenten har dagplejerens observationer været med til at tydeliggøre barnets ressourcer og udfordringer på en nuanceret måde. Dette giver indsigt i årsager til barnets udfordringer, og konsulenten har kunnet vejlede dagplejeren i, hvordan barnet kan hjælpes til fortsat udvikling.

I Kolding Kommunes dagpleje går de nu et skridt videre: LearnLab uddanner 220 dagplejere i løbet af foråret 2024, hvor målet er, at dagplejerne selv skal registrere deres observationer af børnene, digitalt. I den forbindelse introduceres dagplejerne til Kompetencehjulets anerkendende, ressourceorienteret børnesyn.

Læs praksisfortællingen "Nu forstår jeg Jens!"

Kompetencehjulet

Følg barnets trivsel og udvikling

Mads startede i en højkvalitets vuggestue som 1-årig, men det ser ikke ud til, at Mads profiterer tilstrækkeligt af dagtilbuddet gode læringsmiljø. Mads' udvikling vurderes tredje gang med Kompetencehjulet, der afslører udfordringer især inden for selvopfattelse, mestring og sproglig udvikling, hvor Mads ligger mere end 1 år under typisk forventet udvikling. Det peger på et akut behov for målrettet sproglig støtte.

De dybdegående indsigter fra Kompetencehjulet hjælper pædagogisk personale til at få øje på børnegruppens forskellige behov og tilrettelægge mere inkluderende læringsmiljøer, der tager højde for den enkeltes udviklingsalder og eventuelle vanskeligheder. Ved at forstå præcis, hvor Mads har behov for støtte, kan personalet facilitere bedre deltagelsesmuligheder for ham i vuggestuens fællesskab og sikre en mere målrettet og effektiv understøttelse af hans udvikling.

På Kompetencehjulets onlineportal findes teori, metoder, videoer og didaktisk bibliotek til at understøtte børns læring og udvikling.

Ethel Hansen

Grundlægger af Kompetencehjulet, direktør i LearnLab og DLD-lobbyist.

Efter et langt arbejdsliv med ansvar for børn, unge og familier i kommunalt regi som lærer, produktionsskoleforstander og distriktskontorchef i Familie- og beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune fik jeg ideen til Kompetencehjulet. 

Jeg er optaget af, at alle børn – straks fra fødslen – får de bedste chancer for at lære og udvikle alle medfødte ressourcer, så børnene har livschancerne i behold, når de begynder i skole og reelt har lige adgang til uddannelse efter 10 års skolegang. Forudsætningen for at det kan ske er, at børnene fra fødslen omgives af relationskompetente voksne, der ved hvornår børn typisk udvikler hvad: sprogligt, socialt, følelsesmæssigt, kognitivt, motorisk og hvordan barnets udvikling kan understøttes.